Élhető települések (TOP Plusz-1.2.1-21)

By |2021-11-26T14:36:35+00:002021. november 24.|

 

A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a Felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.

 

Cél a települések integrált vízgazdálkodásának, benne a csapadék-vízgazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése a vizek visszatartása, ezzel a település klímaalkalmazkodási képességének növelése.

Előnyt élveznek a természet alapú megoldások, a környezet, talaj és vízvezető rétegek vízmegtartó képességének védelme és megerősítése.

 

Pályázók köre

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:

 • helyi (települési) önkormányzat (GFO 321)
 • többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság (GFO 11, 57)

A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Konzorciumvezető kizárólag települési önkormányzat vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő

gazdasági társaság lehet.

 

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthat be támogatási kérelmet az alábbi szervezet:

 • vízügyi igazgatási szerv (GFO 31)
 • közösségi közlekedést közszolgáltatási szerződés alapján ellátó gazdasági társaság (pl.: helyi közlekedési társaságok, helyközi társaságok, MÁV Zrt.); (GFO 11, 57)
 • jogszabály alapján meghatározott kizárólagos építtető (pl.: NIF Zrt, Magyar Közút NZrt); (GFO 11, 57)
 • központi költségvetési szerv és intézményei (GFO 38)
 • térségi fejlesztési tanács (GFO 362)
 • helyi önkormányzat költségvetési szerv (GFO 322)
 • Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezet a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 516, 521, 529, 563, 565, 568, 569)
 • Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC) (GFO 144)
 • Megyei önkormányzat (GFO 321)
 • Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
 • Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
 • Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

 

A Fenntartható közlekedésfejlesztés főtevékenység esetében amennyiben a beruházás során állami tulajdonú országos közút szegélyen belüli részén is tervezett tevékenység megvalósítása – pl.: átkelési szakaszon közlekedésbiztonsági tevékenység –, úgy a projekt előkészítésekor egyeztetni szükséges a vagyonkezelő Magyar Közút NZrt.-vel a támogatást igénylői kör meghatározása érdekében.

 

Kizáró okok, speciális feltételek

Nem ítélhető támogatás, amely:

 • megvalósítási helyszíne Budapest és a megyei Integrált Területi Programokban meghatározott azon városok és várostérségek közigazgatási területe, amelyek a Fenntartható Városfejlesztési eszköz keretében jogosultak támogatási kérelmet benyújtani.
 • azon tevékenység megvalósítására irányul, amely korábban az államháztartás alrendszereiből, vagy a Strukturális Alapokból a támogatási kérelemben tervezett tevékenység megvalósítására vonatkozóan támogatásban részesült és annak kötelező fenntartási időszaka még nem járt le. Ez alól kivételt képez, ha a jelen Felhívásra benyújtandó fejlesztési igény a korábban fejlesztett tevékenység minőségi fejlesztésére irányul a korábbi projekt eredményeinek fenntartásával. A korábbi pályázati konstrukciók 6 bemutatását és a jelen fejlesztéstől való lehatárolását a Projekt Előkészítő Tanulmányban (PET) szükséges bemutatni.

 

Kötelezettségek

 • A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított legfeljebb 42 hónap áll rendelkezésre.
 • Ön vállalja, hogy a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a projekt megfelel az alábbi feltételeknek:

– az infrastruktúra valamely elemében kizárólag olyan tulajdonosváltás következhet be, amelynek eredményeként egy cég vagy közszférabeli szervezet jogosulatlan előnyhöz nem jut;

– a művelet jellegében, célkitűzéseiben vagy végrehajtási feltételeiben olyan lényeges változás nem következik be, amely veszélyezteti az eredeti célkitűzéseket.

 

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek

A. Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)

1. Belterület klimatikus és fizikai védelmét szolgáló vízmegtartó és vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója az integrált-csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével és a településen tapasztalható klímaváltozás okozta negatív hatások mérséklésének elősegítésével

 • Belterületet védő övárok-rendszer, szivárgó (drén) rendszerek, gyűjtőakna, víztelenítő árkok és egyéb, a belterület védelme szempontjából indokolt, a vízelvezető-vízvisszatartó rendszer részét képező műtárgyak, átemelők integrált csapadék-vízgazdálkodási szemlélettel történő felújítása, átépítése, kiépítése (ideértve a szennyezett csapadékvizet tisztító berendezést is), valamint az ehhez elengedhetetlenül szükséges kapcsolódó közmű kiépítések (pl. villamos energia biztosítása a gépészethez). Szükséges és indokolt teljesítményű megújuló energiaforrások használata támogatható (pl. napelem telepítése a gépészeti berendezésekhez).
 • Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető/visszatartó rendszer, illetve belvíz elvezető/visszatartó hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, valamint kizárólag indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése (pl. helyhiány miatt annak bemutatásával), felújítása, indokolt esetben vápás vízelvezető út építése.
 • A csapadék hasznosítását/hasznosulását lehetővé tevő olyan részrendszerek kiépítése, amelyek segítik a csapadékvíz helyben tartását, vagy csökkentik az egyesített rendszerű csatornahálózatok és a kapcsolódó szennyvíztisztító telepek csapadékvíz terhelését (pl.: beszivárgó cella, ideiglenes elöntési területek, esőkert, önkormányzati tulajdonú épületeknél a tetőről lefolyó esővíz összegyűjtését, hasznosítását szolgáló eszközök, létesítmények, állandó/időszakos vízborítású területek, áteresztő szilárd burkolatok, beszivárogtató kavics drének, a lefolyási pálya megszakítása, füvesített árkok).
 • Belterület védelme, valamint a vízvisszatartás érdekében a befogadón szükséges és indokolt fejlesztések, a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-os mértékéig.

2. Belterület klimatikus és fizikai védelmét, helyben tartást és késleltetett levezetést szolgáló vízvisszatartási és vízkár-elhárítási célú tározók integrált szemléletben történő fejlesztése, rekonstrukciója

 • Tározó, záportározó, árvízcsúcs csökkentő tározó fejlesztése (töltések, műtárgyak, csatornák építése, partrendezés, támfalak felújítása, meder kotrása, megkerülő csatorna, természetközeli megoldások, erózióvédelem), medertározáshoz szükséges műszaki vagy természetközeli beavatkozások elvégzése és a szükséges létesítmények kiépítése.
 • Csapadékvíz-gazdálkodási létesítmények rekonstrukciója, fejlesztése, kisléptékű vízmegtartó megoldások helyben történő hasznosítással: áteresztő burkolat alkalmazása, beszivárogtató, beszivárogtató kavicsdrén és szűrőmező létesítmények, biológiai visszatartás, felszín alatti tározó építése.
 • Összegyűjtött csapadékvizeket befogadó felszíni és felszín alatti tározó kialakítása, rekonstrukciója.
 • Települési zöldfelületek, parkok, szabadidős területek funkcióbővítése, illetve új zöldterületek és kék- és zöldinfrastruktúra kialakítása kifejezetten vízgazdálkodási céllal a vizek helyben tartását szolgáló természetközeli, ideiglenes elöntési területek biztosítása az integrált vízgazdálkodást és a település klímaalkalmazkodását elősegítő természetes megoldások alkalmazásával, a kapcsolódó indokolt gépészeti és közmű ellátás kialakítással. (Pl. zöldfelületek süllyesztése, töltés építéssel árvíz esetén ideiglenes tározó funkció kialakításra, víz be- és levezetést biztosító műszaki megoldások kialakításával, amelyhez a szükséges és indokolt teljesítményű megújuló energiaforrások használata is támogatható). Az összegyűjtött csapadékvizek települési zöldfelületek öntözésére történő hasznosításához szükséges infrastruktúra kialakítása.

3. Belterületet veszélyeztető vízfolyások/állóvizek lokális vízkár elhárítási fejlesztései természetközeli megoldások alkalmazásával (belterületen áthúzódó vízfolyások és csatornák, valamint a belterületről elvezetett csapadékvizeket befogadó vízfolyások/állóvizek és belvízelvezető csatornák)

 • Mederkotrás, holtágak, vízfolyások rehabilitációja/rekonstrukciója/rekreációja, belvízvédelemhez kapcsolódó fejlesztései, depónia- vagy töltésépítés, töltésmagasítás; hullámtérbővítés, patakmeder visszaállítása természetes állapotba, vízkormányzó-, keresztező, be és leeresztő műtárgyak, hordalékfogó műtárgyak, mederburkolatok építése és felújítása, partrendezés.
 • Bel- és külterületen belvíz és csapadékvíz elvezető vízfolyások befogadó állóvizek és főművi csatornák, azok depóniái, műtárgyak, átemelő-telepek felújítása, korszerűsítése méretezés és állapot miatti átépítése, szükség esetén építése; vízmosáskötések építése, felújítása..
 • Hullámtéren, belvízveszélyes mélyfekvésű területen vizes élőhely létrehozása/rehabilitációja tározási céllal.

4. Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek lokális fejlesztése, rekonstrukciója

 • Az altalaj-állékonyság növelésére irányuló beavatkozások, a nem kellő biztonságú szakaszok megerősítése.
 • Magassági és keresztmetszeti hiányok megszüntetése.
 • Hullámtéren a lefolyást akadályozó létesítmények elbontása, amennyiben az indokolt.

B. Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése

1. Önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság tulajdonú, közhasználatú zöldterületek és zöldfelületek rekonstrukciója, kialakítása, építése

 • növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, valamint a biológiai aktivitás értékének növelése, a zöldfelület növényállományának növelése, rekonstrukciója, egyszeri beavatkozásként gyomirtás/beteg fák eltávolítása, pótlása, valamint ápolási munkák;
 • talajerózió-védelmi (szél- és víz, hófúvás) talajtakarás, védő fasorok, erdősávok, parkerdő telepítése, figyelembe véve az éghajlatváltozás várható hatásait, növényzettel történő passzív zajcsökkentés (pl. több növényzeti szinttel rendelkező erdősávok);
 • településklíma-javító, hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató, klímatűrő fasorok, cserjesávok, több szintes zöldfelületek, vertikális zöld falak létesítése, önkormányzati tulajdonú épületek esetében zöldtető kialakítás a klímaadaptáció érdekében;
 • aktív rekreációs zöldterületek (tanösvény, tanpálya, futópálya, kutyafuttató, játszótér, szabadtéri tornapálya stb.);
 • aktív, nem profitorientált célú, közösségi gazdálkodást segítő új zöldfelületek (városi farm, közösségi kert, iskolakert stb.) kialakítása, fejlesztése és kapcsolódó szükséges eszközbeszerzés;
 • a településre hulló csapadékvíz fejlesztésre kerülő zöldfelületen történő hasznosítására alkalmas infrastruktúra kialakítása, terepalakítás;
 • zöldterületek használatához szükséges közlekedési felületek és közvilágítás;
 • a fejlesztésre kerülő zöldterülethez kapcsolódó és szükséges építmények (esőbeálló, szabadtéri rekreációt segítő építmény, napvédelmi funkciót ellátó építmény, eszközök telepítése, fenntartáshoz szükséges építmények);
 • a terület rendeltetésszerű használathoz szükséges eszközbeszerzés (környezetbe illő, minőségi utcabútorok elhelyezése);

C. Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések

1. Gazdaságélénkítő tevékenységek

  • önkormányzati vagy többségi önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság tulajdonban lévő építmények korszerűsítése, átalakítása, bővítése, hasznosítása, indokolt esetben új építése gazdaságélénkítési céllal:
 • kereskedelmi és/vagy szolgáltató terek, építmények, valamint vendéglátó egységek és az alapműködéséhez szükséges tárgyi eszközbeszerzés,
 • profittermelő módon üzemeltetett sport- és szabadidős létesítmény, a létesítmény működéséhez kapcsolódó kiszolgáló építmény és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés,
 • profittermelő módon üzemeltetett rendezvény- és konferenciaközpont és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés,
 • díjfizetés ellenében használható nyilvános mosdó, pelenkázó.
 • díjfizetés ellenében használható parkolási infrastruktúra fejlesztése, kialakítása.

2. Közösségi célú tevékenységek

 • 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő terek, közterületek burkolatának felújítása, rekonstrukciója, építése, beleértve a meglévő építmények, burkolatok bontását, szükséges közművek kiváltását, földbe helyezését, új közlekedési és térburkolatok építését, közvilágítás korszerűsítését, kiépítését, utcabútorok elhelyezését, növényzet telepítést, extenzív zöldfalak, vízfelületek kialakítását.
 • Többségi önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság vagy állami tulajdonban lévő építmény korszerűsítése, átalakítása, bővítése, indokolt esetben új építése közösségi céllal:
 • közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmények, a létesítmény működéséhez kapcsolódó kiszolgáló építmény és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés,
 • közösségi vagy kulturális tevékenységet magában foglaló épület és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés (jármű beszerzés nem támogatott);
 • szabadtéri színpad és ahhoz tartozó kiszolgáló építmény építése, valamint az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés;
 • nonprofit szolgáltatóház és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés, amely térítésmentesen nyújt közcélú szolgáltatásokat,
 • ingyenesen használható nyilvános mosdó, pelenkázó építése, korszerűsítése.
 • ingyenesen használható parkolási infrastruktúra kialakítása;

3. IKT és okos település fejlesztések

 • hálózatba szervezett okos közösségi pontok kialakítása a kistelepülési központokban a településen élők digitális felzárkózását elősegítve,
 • a településüzemeltetést támogató valós idejű települési monitoring rendszerek, okoshálózatok (smart grid) kialakítása,
 • 10 000 fő feletti városokban parkolással kapcsolatos smart city fejlesztések,
 • okos közterület fejlesztések,
 • közösségi gazdaság (shared economy) fejlesztések települési infrastruktúrájának megteremtése,
 • önkormányzatok felkészítését, az okos település fejlesztések átgondolt, megalapozott, a helyi igényeknek megfelelő megvalósítása érdekében az okos város termékek és fejlesztések minőségbiztosításának és kapcsolódó projektmenedzsmentjének támogatása Digitális Jólét Program (Okos Város Piactér digitális platform), a „központi elemek és szolgáltatások esetében az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásáról és működtetéséről” szóló 252/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet által meghatározott platformhoz való csatlakozás, valamint Okos Település Módszertan vagy Okos Város Módszertan4 kidolgozása.

D. Fenntartható közlekedésfejlesztés

1. Kerékpárosbarát fejlesztések

 • Teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével.
 • Kerékpárforgalmi útvonal kialakítása

2. Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés

 • Forgalomcsillapítás
 • Közlekedésbiztonsági beruházás
 • Közterületi közlekedési felületek akadálymentesítése
 • Fenntartható mobilitási terv (ún. SUMP) elkészítése, meglévő felülvizsgálata

3. Közúti közösségi közlekedés

 • Forgalmi épületek, forgalmi pálya fejlesztése
 • Forgalomirányítás, utastájékoztatás, elektronikus jegyrendszer fejlesztése

E. Hulladékkezelés, kármentesítés

 • 100%-ban önkormányzati tulajdonú, települési szilárd hulladéklerakók kármentesítése
 • Illegális hulladéklerakók felszámolása
 • 100%-ban önkormányzati tulajdonú barnamezős területek hasznosítása, kármentesítése,

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Nyilvánosság biztosítása – „ÁÚF 21-27” c. dokumentum 10. fejezete és a Felhívás 6.2. 1) pontja alapján;
 • Akadálymentesítés – amennyiben releváns, a Felhívás 2.3. fejezetében az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján;
 • Projektarányos infokommunikációs akadálymentesítés, amennyiben releváns;
 • Azbesztmentesítés – amennyiben releváns a Felhívás 2.3. fejezetében az azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek alapján (szórt azbeszt mentesítése teljes épületre vonatkozóan kötelező, egyéb azbeszt tartalmú anyagok mentesítése projektarányosan, azaz minden beruházással érintett épületszerkezet esetében ajánlott);
 • Energiahatékonysági és a megújuló energia felhasználás bővítése szempontok érvényesítése – amennyiben releváns, a Felhívás 2.3. fejezetében az energiahatékonysági szempontok érvényesítésére vonatkozó feltételek alapján;
 • Szemléletformáló akció, tevékenység végrehajtása a 2.1 A) és D) főtevékenységekhez kapcsolódóan, amelyek elsődlegesen a helyi lakosságot célozzák.

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Helyi klímastratégia készítése.
 • Önállóan támogatható tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése, amennyiben ahhoz fenntartható közlekedési mód nem kapcsolódik (pl.: kerékpáros vagy közösségi közlekedés):
 • utak burkolatának és alépítményeinek építése, átépítése, felújítása, szélesítése, korszerűsítése,
 • csomópontok kialakítása, fejlesztése, átalakítása.
 • balesetveszélyes útszakaszok ívkorrekciója.
 • ITS vagy településfejlesztési terv elkészítése, felülvizsgálata, módosítása.
 • Települési szintű körforgásos gazdasági stratégiák kidolgozása vagy körforgásos gazdasági elemek integrálása meglévő stratégiákba (pl. gazdaságfejlesztési stratégiába).
 • A fejlesztéssel érintett építmények használatához szükséges közművek bekötése, bővítése, felújítása, korszerűsítése, védelembe helyezése.
 1. Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)
 2. Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése
 3. Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések
 4. Fenntartható közlekedésfejlesztés
 5. Hulladékkezelés, kármentesítés

 

Elszámolható költségek köre

1. Projektelőkészítés költségei

 • Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
 • Közbeszerzés költsége
 • Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség

2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

 • Ingatlanvásárlás költsége
 • Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási költségek
 • Terület-előkészítés költség
 • Építéshez kapcsolódó költségek
 • Eszközbeszerzés költségei
 • Immateriális javak beszerzésének költsége
 • Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége

3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költség

 • Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
 • Műszaki jellegű szolgáltatások költsége
 • Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
 • Marketing, kommunikációs szolgáltatások költsége
 • Egyéb szolgáltatások költsége

4. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költségek

5. Projektmendzsment költség

 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
 • Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
 • Egyéb projektmendzsment költség

6. Adók és közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)

7. Tartalék

 

Projekt területi korlátozása

A kevésbé fejlett régiók esetében a felhívás mellékletét képező területspecifikus mellékletek szerinti megyék településein, kivéve a megyei Integrált Területi Programokban meghatározott azon városokat és várostérségeket, amelyek a Fenntartható Városfejlesztési eszköz keretében jogosultak támogatási kérelmet benyújtani.

 

Támogatás összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.

 

 

Támogatás mértéke

max. 100%

Cikk írója: