Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása (TOP Plusz-1.3.1-21)

By |2021-11-26T14:36:45+00:002021. november 22.|

 

A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a Felhívás területi egységére vonatkozó területspecifikus mellékletben található.

 

A felhívás célja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében az Európai Parlament és a Tanács ERFA rendelet 11. cikke szerinti fenntartható városfejlesztési intézkedések támogatása a megyei területfejlesztési koncepciók és területfejlesztési programok alapján kiválasztott városi jogállású településeken, várostérségekben. Az intézkedés a megyei integrált területi programok (a továbbiakban: ITP) keretében, azokhoz kapcsolódva valósul meg, a támogatott városfejlesztési stratégiák kiválasztása az ITP-t elkészítő megyei önkormányzatok bevonásával történik. A megye által kijelölt városok a jelen felhíváshoz elvárt, TOP Pluszhoz illeszkedő tartalommal elkészített Fenntartható Városfejlesztési Stratégiával14 pályázhatnak a TOP Plusz 1-3. prioritásain fenntartható városfejlesztésre elérhető forráskeretre. A fenntartható városfejlesztési stratégiát a TOP Plusz illeszkedési tartalommal kiegészített FVS jelenti.

 

Pályázók köre

Támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • városi jogállású települési önkormányzatok (GFO 321)

 

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

 

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:

 • Települési önkormányzat (GFO 321) várostérség pályázása esetén.
 • Helyi önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325),
 • Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599), amelyben a település többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezik
 • Önkormányzati gazdasági szervezet (GFO 113), amelyben a helyi önkormányzat 100%-os tulajdoni résszel rendelkezik.

Várostérség pályázása esetén támogatási kérelem konzorciumi formában, vagy a várostérséget alkotó települések együttműködési megállapodását követően fő kedvezményezettként a stratégia készítésére kijelölt központi város (stratégiagazda) által is benyújtható

 

Kizáró okok, speciális feltételek

Nem nyújtható támogatás:

 • Az ”ÁÚF 21-27” „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltak.
 • Az a város, amely városként vagy várostérség részeként nem került kijelölésre a megyei Integrált Területi Programban.
 • Azon támogatást igénylő, amely:
 • nem rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a szerinti öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programmal, amennyiben releváns.
 • nem rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. §-a szerinti esélyegyenlőségi tervvel, amennyiben releváns1.3.

 

Kötelezettségek

 • A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított 96 hónap áll rendelkezésre.
 • A mérföldkövet a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónapon belül szükséges betervezni.
 • Ha az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett, akkor a támogatási előleget vissza kell fizetnie, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű kérelmet időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül, vagy az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.
 • A szállítói előleget visszaköveteljük, ha nem nyújt be időközi kifizetési kérelmet a szállítói előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül, vagy az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja
 • Ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, az igénylőnek igazolnia kell a helyi esélyegyenlőségi program meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdésének megfelelően.
 • Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, vagy többségi állami tulajdonban álló jogi személy, az igénylőnek igazolnia kell az esélyegyenlőségi terv meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. §-nak megfelelően.

 

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek

 • az Integrált Településfejlesztési Stratéga (ITS) felülvizsgálataként megkezdett vagy új Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítése
 • a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészítése

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Nyilvánosság biztosítása.
 • FVS felülvizsgálata a 2022. évi népszámlálás adatainak a rendelkezésre állását követően.
  • Városi zöld menetrend alapján kidolgozandó városi zöld finanszírozási keretrendszer2 készítése, a város energiafelhasználásának átfogó energetikai felmérése
  • A városüzemeltetési szolgáltatások és önkormányzati fenntartású közintézmények digitalizációjára irányuló elemzések, felmérések, digitális akcióterv kidolgozása
  • A város projektjeire, az akcióterületeire és az FVS pénzügyi megvalósíthatóságára vonatkozó üzleti modell, üzleti terv

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Települési Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv készítése (továbbiakban: ZIFFA)
 • Városi zöldfelületi kataszter kialakítása
 • A városfejlesztés és működés eredményeit, a fejlesztési folyamatot szolgáló városi monitoring rendszer kialakítása
 •  Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (továbbiakban: ITVT) készítése
 • Települési Helyi Esélyegyenlőségi Programok felülvizsgálata, módosítása
 • Települési Vízkárelhárítási Terv készítése, felülvizsgálata, aktualizálása
 • Vízgazdálkodáshoz kapcsolódó szimulációs modellezés készítése, kalibrálása
 • Partnerségi egyeztetés, hálózatépítés
 • A városi / várostérségi lakosság digitális kompetenciáinak és IT-eszköz használatra vonatkozó szokásainak átfogó elemzése
 • Az FVS megvalósításába TOP Plusz forrásán kívül tervezett pénzügyi eszközök bevonása esetén ex ante vizsgálat készítése
 • Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elkészítése vagy felülvizsgálata, aktualizálása
 • Fenntartható Mobilitási Terv elkészítése, felülvizsgálata (SUMP)
 • Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása, Fenntartható Energia Akcióterv (SEAP) felülvizsgálata, illetve átdolgozása Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé (SECAP).
 • Települési stratégia /fejlesztési terv felülvizsgálata, elkészítése.
 • Települési környezetvédelmi program elkészítése, felülvizsgálata.

 

Elszámolható költségek köre

 1. Projektelőkészítés költségei
 • Közbeszerzés költségei
 • Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költségek
 1. Beruházáshoz kapcsolódó költségek
 • Eszközbeszerzés költségei
 • Immateriális javak beszerzése
 1. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
 • Műszaki jellegű szolgáltatások költsége
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
 • Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
 • Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
 • Egyéb szolgáltatási költség
 1. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó egyéb költségek
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
 1. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
 1. Projekt menedzsment költségek
 • Projektmendzsment szellemi jellegű ráfordítása
 • Projektmenezdsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
 • Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
 • Egyéb projektmendzsment költség
 1. Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vontható áfát)
 2. Tartalék

 

Projekt területi korlátozása

A megyei Integrált Területi Programokban meghatározott városokban és várostérségekben.

 

Előleg

A támogatási előleg mértéke abban az esetben 100%, ha költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonban álló gazdasági társaság, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett.

 

Támogatás összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében olvasható.

 

 

Támogatás mértéke

max. 100%

Cikk írója: