Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (TOP Plusz-3.3.1-21)

By |2021-11-26T14:36:51+00:002021. november 12.|

 

A kérelem benyújtási határideje a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.

 

Magyarország továbbfejleszti a gyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító intézmények kapacitásait és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét.

Bölcsődefejlesztés:

A bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a kisgyermeket nevelő családok állnak. A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben és sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz.

További célja, hogy a kora gyermekkori intervenció szemléletének széles körű értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenységet folytasson. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató családbarát intézményként, szolgáltatásként hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez. A felhívás a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) való hozzáférés javítását és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztését segíti elő.

Óvodafejlesztés:

Magyarországon a hároméves kortól kötelező óvodai nevelésben való részvétel egyrészt a 3 éves gyermekek mielőbbi napközbeni intézményes nevelését, másrészt a családok életminőségének, a szülők munkába való visszatéréséknek segítését szolgálja.

A színvonalasan működő köznevelési intézmények csökkentik a társadalmi különbséget és mindenkinek egyenlő esélyt teremtenek. Ennek az összetett feladatnak az első lépcsőjét az óvoda adja, ahol 3 és 6 éves kor között jelentősen fejlődnek azok a kompetenciák, amelyek a gyermekek későbbi iskolai teljesítményét, szocializációját, személyiségfejlődését megalapozzák. Kiemelt jelentőségű az óvodák szerepe a hátránycsökkentő és tehetséggondozó folyamatokban.

A 3 éves kortól kötelező óvodai nevelésben való részvétel miatt növekvő létszámban óvodai nevelésbe kerülő gyermekek hatékony és színvonalas óvodai neveléséhez elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra kialakítása. A szolgáltatások minőségében és a rendelkezésre álló infrastruktúrában is vannak jelentős területi különbségek, melyek szükségessé teszik a fejlesztési források biztosítását ezen különbségek felszámolására.

 

Pályázók köre

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a bölcsődei/óvodai ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások fenntartói/fenntartói jogok gyakorlását ellátó szervezet vagy az épületek tulajdonosai, amennyiben az alábbi támogatást igénylők körébe tartoznak:

 • Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31);
 • Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327);
 • Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373);
 • Egyházi jogi személy (GFO 55);
 • Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569);
 • Közalapítvány (GFO 561);
 • Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599);
 • Önkormányzat többségi2 tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 11).

 

A 3000 fő vagy afölötti lakónépességű települések3 esetén új bölcsődei/mini bölcsődei/családi bölcsődei férőhelyek létrehozására (beleértve: új intézmény/telephely/szolgáltatás/csoport létesítését, bezárt telephely újranyitását) irányulóan nem nyújtható be támogatási kérelem olyan intézmény/szolgáltatás férőhelybővítésére/kialakítására vonatkozóan, melyek tervezett fenntartói:

 • Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327);
 • Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373);
 • Egyházi jogi személy (GFO 55)

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

 

Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet a projektelőkészítés, projektmenedzsment, közbeszerzés és műszaki ellenőr tevékenységek megvalósítására az alábbi szervezetek:

 • Megyei önkormányzat (GFO 321);
 • Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
 • Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
 • Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik

 

Kizáró okok, speciális feltételek

 • A támogatási kérelmet benyújthatja az intézmény, szolgáltatás fenntartója, amennyiben a lehetséges támogatást igénylők körébe tartozik. Ha az intézmény, szolgáltatás fenntartója különbözik az intézménynek, szolgáltatásnak helyet adó épület tulajdonosától, abban az esetben az épület tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata szükséges a támogatási kérelem benyújtásakor.
 • A támogatási kérelmet benyújthatja az intézménynek, szolgáltatásnak helyt adó épület tulajdonosa, amennyiben a tulajdonos és a fenntartó is a fenti támogatást igénylők körébe tartozik. Ha az intézménynek helyt adó épület tulajdonosa különbözik az intézmény fenntartójától, abban az esetben az intézmény fenntartójának hozzájáruló nyilatkozata szükséges a támogatási kérelem benyújtásakor.
 • Amennyiben bérelt épületben történik a fejlesztés, és a bérelt épület tulajdonosa nem tartozik a támogatást igénylők körébe, a támogatási kérelem benyújtására kizárólag a fenntartó jogosult. A fenntartónak ebben az esetben is a támogatást igénylők körébe kell tartoznia.
 • Csak eszközbeszerzést tartalmazó támogatási kérelem esetében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag az intézmény fenntartója jogosult, akinek a támogatást igénylők körébe kell tartoznia.

 

Azon támogatási kérelemre nem ítélhető meg támogatás, amely:

 • megvalósítási helyszíne Budapest és a megyei Integrált Területi Programokban meghatározott azon városok és várostérségek közigazgatási területe, amelyek a Fenntartható Városfejlesztési eszköz keretében jogosultak támogatási kérelmet benyújtani.
 • azon tevékenység megvalósítására irányul, amely megvalósítására korábban az államháztartás alrendszereiből, vagy a Strukturális Alapokból – az adott épületre/épületrészre – vonatkozóan támogatásban részesült és annak kötelező fenntartási időszaka még nem járt le. Ez alól kivételt képez, ha a Felhívásra benyújtandó fejlesztési igény a korábban fejlesztett tevékenység minőségi továbbfejlesztésére vagy az intézmény/szolgáltatás meglévő férőhelyeinek bővítésére irányul a korábbi projekt eredményeinek fenntartásával. A korábbi pályázati konstrukciók bemutatását és a jelen fejlesztéstől való lehatárolását a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni.
 • olyan tevékenység megvalósítására irányul, amely a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (Recovery and Resilience Facility, RRF) keretében támogatható, a Felhívás 1.1, valamint 13.1. pontjában kifejtettek alapján. Amennyiben a Felhívás keretére benyújtandó támogatási kérelem olyan bölcsődei intézmény/szolgáltatás fejlesztésére irányul, amely a RRF keretében támogatásra került vagy az RRF keretére támogatási kérelem benyújtása tervezett, szükséges a fejlesztések lehatárolását a megalapozó dokumentumban bemutatni.
 • olyan nem állami, nem önkormányzati köznevelési intézmény feladatellátási helyeinek fejlesztésére irányul, ahol az óvodai felvétel, továbbá az óvodai elhelyezés, fizetési kötelezettséghez kötött.

 

Kötelezettségek

 • Legalább egy önállóan támogatható tevékenység megvalósítása kötelező a támogatási kérelemben meghatározott feladatellátási helyenként/ telephelyenként/ szolgáltatásonként. Választható tevékenység csak akkor támogatható, ha a fejlesztendő intézmény/szolgáltatás esetében önállóan támogatható tevékenység is betervezésre került a projektbe.
 • A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.
 • A projektben két mérföldkövet kell betervezni. Minden betervezett mérföldkő teljesítését alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni.
 • a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a projekt megfelel az alábbi feltételeknek:
 •  az infrastruktúra valamely elemében olyan tulajdonosváltás következik be, amelynek eredményeként egy cég vagy közszférabeli szervezet jogosulatlan előnyhöz nem jut;
 • a művelet jellegében, célkitűzéseiben vagy végrehajtási feltételeiben olyan lényeges változás nem következik be, amely veszélyezteti az eredeti célkitűzéseket.

 

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek

Bölcsődei ellátások (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) és óvodai intézmények fejlesztése, beleértve:

 • új intézmény/telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely létesítése,
 • bezárt telephely/feladatellátási hely újra nyitása,
 • meglévő telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely fejlesztése,
 • meglévő férőhelyek bővítése:
 • bölcsőde, mini bölcsőde esetén legalább egy csoportszobával, a családi bölcsőde esetén egy új családi bölcsőde indításával való férőhely bővítés,
 • óvoda esetében legalább egy új, 20 fő befogadására alkalmas csoportszobával történő férőhelybővítés.

 

eszközbeszerzés:

 • bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: udvari játékok; utcabútorok; játéktároló), eszközök (pl.: fejlesztő eszközök, egyéb jogszabályi kötelezettség miatti eszközbeszerzés) beszerzése közvetlenül a bölcsődei neveléshez, gondozáshoz, óvodai neveléshez kapcsolódóan,
 • informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák beszerzése a bölcsődei neveléshez, gondozáshoz, óvodai nevelési munkához kapcsolódóan,
 • óvodák esetében élménypedagógiai módszerek alkalmazásához, a gyermekek komplex személyiségfejlődéséhez, illetve az iskola megkezdéséhez szükséges készség- és képességfejlődéshez szükséges fejlesztő játékok, egyéb eszközök beszerzése.

 

A fenti alpontokban megnevezett tevékenységek keretében támogatható:

 • meglévő épület/helyiség felújítása, korszerűsítése (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),
 • meglévő épület/helyiség átalakítása,
 • meglévő épület/helyiség bővítése,
 • ingatlankiváltás,
 • új építés,
 • ingatlanvásárlás,
 • udvar, játszóudvar felújítása, kialakítása (pl.: kerítés, kert építése, javítása; zöldterületfejlesztése, növelése, ivókút építése, fizikai aktivitásra építő programok infrastrukturális hátterének kialakítása).

Új bölcsődei/mini bölcsődei/családi bölcsődei férőhely létrehozása – beleértve: új intézmény/telephely/szolgáltatás létesítését, bezárt telephely újra nyitását, meglévő férőhelyek bővítését – önkormányzati (GFO 321, 327, 351, 353, 371, 373) és egyházi (GFO 55) fenntartó esetében, kizárólag a 3000 fő alatti lakónépességű települések esetében támogatható.

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Akadálymentesítés – amennyiben releváns,
 • Infokommunikációs akadálymentesítés – amennyiben releváns,
 • Azbesztmentesítés – amennyiben releváns,
 • Energiahatékonysági és a megújuló energia felhasználás bővítése szempontok érvényesítése – amennyiben releváns.

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Főzőkonyha vagy tálaló/melegítő konyha infrastruktúra fejlesztése és kapcsolódó berendezési tárgyak, eszközök beszerzése
 • Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése
 • A hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése
 • Megújuló energiaforrások kialakítása
 • Beléptető-, kamera- és riasztórendszer kialakítása, fejlesztése
 • Járműbeszerzés (a meghatározott elvárások teljesülése esetén támogatható.)
 • A bölcsődei ellátási formák alapfeladatain túli szolgáltatás (kizárólag játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet) kialakítása
 • Gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany létesítése, fejlesztése
 • Tanmedence felújítása, bővítése (kizárólag óvodai intézmény esetén)
 • Babakocsi tároló létesítése
 • A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény

 

Nem támogatható tevékenységek

 • A 3000 fő vagy afölötti lakónépességű települések esetében az új bölcsődei/mini bölcsődei/családi bölcsődei férőhely létrehozása – beleértve: új intézmény/telephely/szolgáltatás létesítését (; bezárt telephely újra nyitását; meglévő férőhelyek bővítését – önkormányzati (GFO 321, 327, 351, 353, 371, 373) és egyházi (GFO 55) fenntartó esetében.
 • Óvodai ellátás esetében olyan nem állami, nem önkormányzati köznevelési intézmény feladatellátási helyeinek fejlesztése, ahol az óvodai felvétel, továbbá az óvodai elhelyezés, fizetési kötelezettséghez kötött.
 • Nevelési munkához kapcsolódó tartalomfejlesztés (kivéve: a bölcsődei ellátás nyújtó intézmény/szolgáltatás, óvodai ellátást nyújtó intézmény weboldalainak fejlesztése, kialakítása), tanulmányok, képzések lebonyolítása;
 • Lakáscélú ingatlan vásárlása/fejlesztése;
 • Egyszer használatos eszközök, forgóeszközök beszerzése; melyek fenntartása hosszú távon nem biztosított;
 • Használt eszközök beszerzése

 

Elszámolható költségek

1. Projekt-előkészítés költségei:

 • Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei:
 • Közbeszerzési költségek:
 • Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség

2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek:

 • Ingatlanvásárlás költségei
 • Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási költségek:
 • Terület-előkészítési költség:
 • Építéshez kapcsolódó költségek
 • Eszközbeszerzés költségei
 • Immateriális javak beszerzésének költsége
 • Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége

3.  Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei:

 • Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
 • Műszaki jellegű szolgáltatások költsége
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
 • Egyéb szolgáltatási költségek

4. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó egyéb költség:

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

5. Projektmenedzsment költség:

 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása:
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség:
 • Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
 • Egyéb projektmenedzsment költség.

6. Adók és közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)

7. Tartalék

 

Nem elszámolható költségek köre

 • Nevelési munkához kapcsolódó tartalomfejlesztés (kivéve: a bölcsődei ellátás nyújtó intézmény/szolgáltatás, óvodai ellátást nyújtó intézmény weboldalainak fejlesztése, kialakítása), tanulmányok, képzések lebonyolítása;
 • Lakáscélú ingatlan vásárlása/fejlesztése;
 • Egyszer használatos eszközök, forgóeszközök beszerzése; melyek fenntartása hosszú távon nem biztosított;
 • Használt eszközök beszerzése.

 

Projekt területi korlátozása

A kevésbé fejlett régiók esetében a felhívás mellékletét képező területspecifikus mellékletek szerinti megyék településein, kivéve a megyei Integrált Területi Programokban meghatározott azon városokat és várostérségeket, amelyek a Fenntartható Városfejlesztési eszköz keretében jogosultak támogatási kérelmet benyújtani.

 

Támogatás összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.

 

 

 

Támogatás mértéke

max. 100%

Cikk írója: