Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva (RRF-6.2.1)

By |2021-10-25T13:10:26+00:002021. október 25.|

 

A pályázatok benyújtása 2021. december 6-tól a megnevezett megyékben rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges.

 

A pályázati felhívás lehetőséget nyújt az országos átlagot el nem érő jövedelmű, saját tulajdonú ingatlannal rendelkező magánszemélyek számára, hogy vissza nem térítendő támogatással lakóépületeiket megújuló energiaforrással lássák el, illetve energiahatékonysági korszerűsítést hajtsanak végre. A beruházással csökkenthető az épület energiaigénye, amivel energiát lehet megtakarítani. Ezáltal a támogatás a rezsicsökkentés újabb eleme és az üvegházhatású gázok kibocsátásának visszafogásával a környezeti örökségünk megóvásához is hozzájárul. Eredményeként korszerűbb és kényelmesebb otthonokban lakhatnak a magyar emberek.          

 

Pályázat elektronikusan az alábbi négy ütem keretében, régiónkénti csoportosításban, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig nyújtható be:

 

Pályázók köre

Pályázati felhívásra kizárólag azon nagykorú természetes személy (magánszemély) nyújthat be pályázatot, aki

 • magyar adóazonosító jellel rendelkezik és
 • a beruházással érintett ingatlanban (részletesen az 1.3 pont tartalmazza) (legalább rész)tulajdonnal rendelkezik és
 • megfelel a jövedelmi előírásnak és

a felhívás tekintetében jövedelemnek minősül a nyugdíj is. A jövedelemmel nem rendelkező tulajdonosok a fenti képletben nem szerepeltethetőek, tehát osztóként nem vehetőek figyelembe.

Amennyiben az ingatlan tulajdonosai öröklés vagy adásvétel jogcímén módosultak 2021. augusztus 31. és a pályázat benyújtása közötti időben, úgy a pályázat benyújtásának időpontjában tulajdonos személyekre kell alkalmazni a fenti feltételeket. Ajándékozás esetén a 2021. augusztus 30. napi állapot kerül figyelembe vételre.

Ugyanazon természetes személy (magánszemély) csak egy ingatlan vonatkozásában nyújthat be támogatást, illetve ugyanazon ingatlan / albetét esetén csak egy pályázat kapcsán nyújtható támogatás.

 

Kizáró okok, speciális feltételek

 • jövedelmi előírás értelmében azon háztartás egyik nagykorú tagja nyújthat be pályázatot, amely háztartásnál a beruházással érintett ingatlan augusztus 30-i állapot szerinti, természetes személy tulajdonosai közül, a 2020. évben jövedelemmel rendelkezők 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmének egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé esik.
 • A pályázatot bármely, a beruházással érintett ingatlanban (legalább rész)tulajdonnal rendelkező 1 fő magánszemély benyújthatja, ha a pályázatban érintett ingatlan tulajdonosaira érvényes a fenti feltétel.
 • A pályázat szempontjából azon személy minősül tulajdonosnak, aki a pályázat benyújtásához csatolt tulajdoni lap II. rovata alapján az ingatlanban tulajdoni hányaddal rendelkezik, tehát széljegyen történő feltüntetés önmagában nem elegendő.
 • A fenti, pályázók köre pont szerinti jövedelmi feltétel teljesítése tekintetében a 2021. augusztus 30.-i állapot a mérvadó.
 • Cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett nagykorú magánszemély esetében az 5. számú melléklet szerinti gondnoki nyilatkozat becsatolása szükséges.

 

Pályázattal érintett épületek köre

 • A pályázat keretén belül a beruházás megvalósulását követően lakott, a Pályázó magánszemély (rész)tulajdonában álló egyedi fűtési rendszerrel ellátott:

a) családi házra;

b) használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház (ikerház, sorház) elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épületére / épületrészére;

c) legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrészre / lakásra nyújtható be támogatási igény,

E pontban szereplő felsorolás c) pontja szerinti épületrész / lakás támogathatóságának további feltétele, hogy a beruházás fizikailag megvalósítható legyen, illetve ahhoz a tulajdonostársak a lakóközösség tulajdoni arányában kifejezett minimum 51%- a írásos nyilatkozattal hozzájárult.

 • Minden ingatlan vonatkozásában a pályázati részvétel további feltétele, hogy az épület olyan műszaki állapotban legyen, hogy egyéb beavatkozás nélkül is alkalmas legyen a beruházás fogadására.
 • Részben, egészében gazdasági társaság tulajdonában álló ingatlan korszerűsítése vonatkozásában jelen pályázat keretén belül támogatás nem igényelhető.
 • Kizárólag olyan ingatlan korszerűsítése vonatkozásában igényelhető támogatás, mely ingatlan annak tulajdoni lapja alapján per- és igénymentes (például végrehajtási joggal nem terhelt).

 

Nem jogosult pályázatot benyújtani

 • aki nem természetes személy (nem magánszemély);
 • aki nem rendelkezik magyar adóazonosító jellel;
 • akinek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve akinek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van;
 • cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alá helyezett nagykorú természetes személy (magánszemély), kivéve a pályázat benyújtása során az 5. számú melléklet csatolásával – gondnoka nyilatkozik arról, hogy a pályázattal kapcsolatos ügykörben cselekvőképessége nincs korlátozva, vagy – a pályázatot gondnoka nyújtja be az olyan személy nevében, akinek cselekvőképessége a pályázattal kapcsolatos ügykörben, részlegesen vagy teljesen korlátozott;
 • kiskorú természetes személy (magánszemély);
 • akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 • aki az adatszolgáltatási vagy nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget;
 • aki mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket, kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson;
 • aki a pályázati felhívás előkészítésében (ide nem értve a felhívás tervezetének társadalmi véleményezésében résztvevőket), a kiírásában, a benyújtott pályázatok értékelésében és elbírálásában részt vesz, illetve e személy Ptk. szerinti közös háztartásban élő hozzátartozója, továbbá a pályázóval esetleg munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy;
 • aki a támogatási döntés időpontjában a Magyar Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, kormánymegbízott, kormánybiztos, miniszterelnöki megbízott, miniszterelnöki biztos, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője vagy annak közös háztartásban élő hozzátartozója,
 • aki a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
 • akinek harmadik féllel szemben olyan kötelezettsége áll fenn, amely a projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja;
 • aki ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá azon Pályázó, aki a pályázat benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatási Szerződésben vagy a Támogatói Okiratban vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette, kivéve a vis maior esetét;
 • aki az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén, a köztartozás megfizetéséig a támogatás a Kedvezményezettet nem illeti meg;
 • aki a jogszabályban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

 

Kötelezettségek

 • A benyújtásra kerülő pályázati dokumentációhoz kötelező elektronikus szkennelt formában csatolni az ingatlan valamennyi nagykorú tulajdonosa által külön-külön kiállított, és teljes bizonyító erejű magánokirati formában aláírt (2 tanú jelenlétében aláírt) 4.a számú melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul az adóazonosító jelének kezeléséhez, továbbá felhatalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy a Lebonyolító szervvel megossza a pályázati felhívásban foglalt jövedelmi feltétel teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információkat.
 • Fentieken túl amennyiben a beruházással érintett ingatlan tulajdonosai között nyugdíjas is található, abban az esetben a jövedelemnek minősülő nyugdíj összegének alátámasztása érdekében benyújtandó a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) alapján megküldött 2020. évi tájékoztató

Fenntartási kötelezettség

 • A támogatásból megvalósuló beruházás fenntartását a pályázatban megjelölt címen 2026. december 31-ig, de minimum 3 évig köteles a Kedvezményezett biztosítani.

Projekt befejezése

 • Kedvezményezettnek a támogatott beruházást:
 • az (1) tevékenység (csak napelem telepítése) esetén a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 14 hónapon,
 • a (2) tevékenység esetén a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 18 hónapon belül, de legkésőbb 2026. év június hónap 30. napjáig meg kell valósítania.

 

Támogatható tevékenységek köre

A pályázat keretében kizárólag az alábbi két különböző műszaki tartalom egyikére igényelhető támogatás:

 1. Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztású fedezetét célzó napelemes rendszer létesítése

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenység:

a) tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezetét célzó napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, tetőre helyezhető tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is12 (támogatásban kizárólag olyan napelemes rendszer részesíthető, ahol a napelem-panelek összesített névleges beépített teljesítménye nem haladja meg a pályázat által érintett ingatlanban pályázat beadását megelőző elszámolási év éves fogyasztás kWh-ban kifejezett összegének 1100-zal elosztott értékét, de legfeljebb az 5 kWp-et).

Az előző elszámolási év fogyasztását a Pályázó által a pályázat benyújtásakor adott felhatalmazás (4.b. számú melléklet) alapján a Lebonyolító szervezet a területi elosztói engedélyes társaságtól kéri le. Amennyiben a múltbeli fogyasztás nem állapítható meg (pl. költözés okán, vagy korábban nem használt épület kerül használatba), úgy a Pályázó a jelen felhívás előírásainak megfelelő energetikai tanúsítvánnyal támasztja alá a pályázat benyújtásakor a saját fogyasztás mértékét.

 

Kötelező, de önállóan nem támogatható tevékenység:

a) kötelező nyilvánosság biztosítása. Ezt a tevékenységet (táblaelhelyezés, fotódokumentáció) a napelemes rendszer kivitelezője hajtja végre.

 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

a) a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogszabályi és műszaki alapkövetelmények teljesítése, ezen belül három fázisú mérőhely kialakítása, mérőhely szabványosítása, hálózati teljesítmény bővítése, mérőóra cseréje, ingatlanon belül az elektromos hálózat mérőhely és a napelemes rendszer közötti, szükség szerinti bővítése;

b) a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység;

c) energetikai tervezés.

 

 1. Tetőszerkezetre helyezett, a tervezett fűtési rendszer ellátását célzó napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása levegő-levegő, vagy levegő-víz hőszivattyúval villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere

 

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek (kivéve, ha közülük valamely tevékenység más forrásból már teljeskörűen megvalósult):

a) tetőszerkezetre helyezett, a tervezett fűtési rendszer ellátását célzó napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is (a napelempanelek– kapacitásbővítés esetén a már meglévő és a jelen támogatással kiépített napelempanelek – összesített névleges beépített teljesítménye nem haladhatja meg az 5 kWp-ot);

b) napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátoros tárolóegység felszerelése és üzembe helyezése azzal, hogy az akkumulátor tárolókapacitása nem haladhatja meg a 14 kWh-át;

c) a meglévő fűtési rendszer kiváltása, új, energiahatékony, legfeljebb 12 kW fűtési teljesítményű levegő-levegő, vagy levegő-víz hőszivattyú beépítésével (beleértve a meglévő fűtési rendszerre való hatékony rákötéshez elengedhetetlen tevékenységek elvégzését. Infra- és fűtőpanelek kizárólag kiegészítő fűtésként támogathatók, azaz ingatlanonként legfeljebb 2 db infra- vagy fűtőpanel kiépítése támogatható egyenként legfeljebb 6 m2 nagyságú helyiség fűtésére);

d) fűtött és fűtetlen tereket elválasztó nyílászáró szerkezetek (ablakok, ajtók) energiamegtakarítást eredményező cseréje.

 

Kötelező, de önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) energetikai tanúsítványok, számítások elkészítése;

b) kötelező nyilvánosság biztosítása. Ezt a tevékenységet (táblaelhelyezés, fotódokumentáció) a napelemes rendszer kivitelezője hajtja végre.

 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

a) a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogszabályi és műszaki alapkövetelmények teljesítése, ezen belül három fázisú mérőhely kialakítása, mérőhely szabványosítása, hálózati teljesítmény bővítése, mérőóra cseréje, ingatlanon belül az elektromos hálózat mérőhely és a napelemes rendszer közötti, szükség szerinti bővítése;

b) a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység;

c) energetikai tervezés;

d) kizárólag a hőszivattyú berendezés ellátását szolgáló elektromos vezeték kiépítése,

e) használati melegvíz előállítására alkalmas indirekt tároló beszerelése, szükség esetén a kapcsolódó hőcserélő, illetve elektromos fűtőbetét alkalmazásával.

 

Nem nyújtható támogatás

 • távfűtéssel ellátott lakóingatlanra fűtéskorszerűsítési célból (vagyis csak napelemes rendszer telepítésére benyújtható támogatási igény), illetve távhőszolgáltatásról történő leválásra;
 • teljes társasház korszerűsítésére (társasház esetében a lakástulajdonosok külön-külön, egyedileg pályázhatnak saját ingatlanuk felújítására);
 • a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz (Fontos! A támogatott munkálatokhoz kapcsolódó anyagok, berendezések megvásárlása a beruházás megkezdésének minősül!);
 • ahhoz a pályázathoz, amelyben a Pályázó szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, és ez hitelt érdemlően bebizonyosodik;
 • olyan beruházáshoz, melynek műszaki tartalma a Pályázati Felhívás 2. pontjában meghatározott tartalommal nem azonosítható, illetve az azokhoz kapcsolódó feltételeknek nem tesz eleget;
 • a pályázat benyújtásának időpontjában már meglévő napelemes rendszer bővítésére, cseréjére, korszerűsítésére (kivéve, ha fűtéskorszerűsítés az igénylés célja a támogatásban részesíthető kapacitáshatárig), vagy fűtéskorszerűsítés igénylése esetén hőszivattyú, vagy fűtőpanelek kapacitásnövelésére, korszerűbb típusra történő cseréjére;
 • ugyanazokra a munkákra, melyeket – az államháztartás alrendszereiből nyújtott vagy uniós támogatási forrásból – a jelen pályázatban megjelölt támogatható tevékenységekkel (elszámolható munkákkal) azonos tartalommal végeztek el és a korábbi pályázatban megvalósított beruházás átadás-átvétele a jelen pályázatban szereplő beruházás megvalósítását megelőző 10 évben történt meg;
 • ugyanazon épületre / épületrészre benyújtott ismételt pályázat alapján, ha az előző pályázat nem kerül visszavonásra vagy elutasításra;
 • a pályázati felhívás céljait nem szolgáló pályázatnak;
 • használt műszaki vagy egyéb berendezések, gépek, eszközök beszerzésének és szerelésének költségeihez;
 • olyan ingatlan vonatkozásában,
 • amely nem rendelkezik a Pályázat benyújtását megelőzően jogerőre emelkedett használatbavételi engedéllyel, vagy
 • amely a használatbavételre vonatkozóan nem rendelkezik a Pályázat benyújtását megelőzően kibocsátott hatósági bizonyítvánnyal (hatósági határozat), vagy
 • amelynek használatbavételét a hatóság használatbavétel tudomásulvétele iránti eljárásában a kérelem benyújtását megelőzően nem vette tudomásul;
 • azon ingatlan korszerűsítéséhez, amelyen a támogatásban igényelt tevékenységek elvégzése további építési vagy felújítási tevékenység hiányában statikai kockázatot jelentene;
 • mobilházakhoz;
 • fejlesztést követő években mért adatok alapján9 energiamegtakarítást nem eredményező beruházáshoz (ez alól kivételt képeznek a csak napelemes pályázatok);
 • olyan épületek korszerűsítéséhez, amelyek korszerűsítése abszolút értékben nem csökkenti hazánk üvegházhatású gázok kibocsátását;
 • azon ingatlan korszerűsítéséhez, amelyben a beruházással érintett ingatlanban a pályázat benyújtásakor található fűtött és fűtetlen teret elválasztó nyílászárók legalább fele (nyílászárók felületében kifejezve, amit az energetikai tanúsítvány tartalmaz) megfelel a hatályos jogszabályban foglalt követelményértékeknek;
 • hálózatra nem kapcsolódó, szigetüzemben működő napelemes rendszerek telepítése kapcsán;
 • talajra telepített napelemes rendszer kialakítása kapcsán

 

Elszámolható költségek

A 2021. évi pályázati körben az elszámolható maximális fajlagos költségek (áfa-val növelt bruttó összegek anyag- és munkadíjjal együtt):

 • 1 kWp napelem rendszer költsége: 485.645 forint;
 • 1-ről 3 fázisra bővítés (amper növelése és villanyszerelés): 96.400 forint;
 • villanyóra szabványosításának költsége: 289.200 forint;
 • villamos energia közcélú hálózathoz történő csatlakozásért fizetendő díj hőszivattyúhoz: 316.992 forint;
 • energetikai tanúsítvány készítése (1 db): 24.720 forint;
 • nyílászárók: 87.300 forint / nyílászáró négyzetmétere;
 • nyílászárók cseréjére elszámolható maximális összeg: 2.400.750 forint;
 • akkumulátoros tároló 5 – 9,9 kWh: 1.916.956 forint;
 • akkumulátoros tároló 10 – 13,99 kWh: 2.949.061 forint;
 • levegő – levegő hőszivattyú szett (1 kültéri és 4 beltéri egység, beszereléssel): 1.148.067 forint;
 • levegő – levegő hőszivattyú maximális elszámolható költsége 1 ingatlanban (anyag és munkadíj): 2.296.134 forint;
 • levegő – víz hőszivattyú kültéri és beltéri egységgel: 2.247.476 forint;
 • fűtőpanel 1 db (beszereléssel):80.157 forint;
 • fűtőpanel maximális díja 1 ingatlanban: 140.915 forint;
 • zártrendszerű használati melegvíz tároló és fűtő kivitelezése: 122.511 forint;
 • energetikai terv készítése: maximum 333.375 forint.

Az alábbi tevékenységek kizárólag előzetesen regisztrált kivitelezők által kiállított számlákkal számolhatók el:

 1. napelemes rendszer tervezése és kivitelezése,
 2. hőszivattyúk tervezése, telepítése, kialakítása,
 3. energetikai tanúsítvány készítése,
 4. akkumulátoros tárolóegység telepítése és üzembehelyezése,
 5. nyílászárók cseréje,
 6. generálkivitelezés, továbbá
 7. kötelező tájékoztatás biztosítása.
 • Földhőt alkalmazó bármilyen jellegű hőszivattyú csak akkor számolható el, ha annak létesítéséről 3 eltérő regisztrált kivitelezőtől kerül árajánlat becsatolásra és közülük a legalacsonyabb árú ajánlatot adó kivitelezővel kerül a Vállalkozási szerződés megkötésre, továbbá részletes számítással kerül alátámasztásra ezen megoldás más támogatott megoldáshoz viszonyított költséghatékonysága.
 • A tervezés, az engedélyezés, a kötelező nyilvánosság biztosítása, illetve az energetikai tanúsítványok elkészítésének elszámolható költsége nem haladhatja meg az elszámolható kivitelezési költség 5%-át.

 

Projekt területi korlátozása

A projektek megvalósítási területe Magyarország.

A beruházással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles vagy nem hiteles teljes tulajdoni lapja (a pályázathoz e-hiteles – elektronikus nyilvántartásból kinyert – tulajdoni lap benyújtása is elegendő).

 

Előleg

A támogatási előleg maximális mértéke nem haladhatja meg az adatlapon megjelölt napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogi alapkövetelmények teljesítéséhez szükséges – villamosenergia szolgáltatók által biztosított – munkálatok (pl.: mérőóra csere), az engedélyezési, valamint az energetikai tanúsítványok elkészítésére vonatkozó költségek mértékét, továbbá nem haladhatja meg az utófinanszírozással érintett tervezett kiadások 13%-át.

 

Támogatás mértéke

max. 100%

 

mogatás összege

min. 500.000 Ft.

A választott műszaki tartom függvényében a maximális támogatás mértéke:

 1. Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése esetén bruttó 2.900.000 Ft,
 2. Tetőszerkezetre helyezett napelemes rendszer telepítése, létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje esetén: bruttó 11.300.000 Ft.

Az egy pályázó által igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke a pályázat által érintett ingatlan műszaki állapota és a megvalósításra kerülő műszaki kombináció mentén változik.

Cikk írója: