Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

By |2021-08-25T07:46:19+00:002021. augusztus 25.|

 

Pályázat benyújtási határidők

A támogatási kérelem 2021. szeptember 2. 8:00-tól – 2022. szeptember 1. 12:00 óráig nyújtható be.

 

Pályázók köre

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 1. amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek,
 2. amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben legalább 3 fő volt,
 3. amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók és cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 4. amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá,
 5. amelyek megfelelnek az alábbi táblázatban foglalt célcsoportok egyikére vonatkozó valamennyi belépési kritériumnak:

 

 

A támogatást igénylőnek a támogatási kérelemben szükséges megjelölnie fent nevezett 4 célcsoport egyikét, amely alapján a célcsoportra vonatkozóan elvárt valamennyi kritériumoknak való megfelelés ellenőrzésre kerül.

Felhívjuk figyelmét, hogy az 1.1. 1. a) III. pontban feltüntetett egyes kritériumoknak való megfelelés a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalra feltöltött éves beszámoló alapján történik, így a 2016. évi és azt követő lezárt, teljes üzleti évek éves beszámolójának közzététele a támogatást igénylő felelőssége.

Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatást igénylő megválaszthatja, hogy az 1.1. és az 1.2. pontok esetében a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó vagy utolsó előtti teljes, lezárt, de 2019-nél nem korábbi üzleti év kerüljön figyelembevételre. Ebben az esetben a jogosultsági ellenőrzés során, a tartalmi értékelés során, valamint az eredményességi mérés során ugyanannak a kiválasztott üzleti évnek az adatai kerülnek figyelembe vételre.

A kiválasztott üzleti év későbbiekben történő módosítására nincs lehetőség.

 

Jogi forma:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek

 

Gazdálkodási formakód:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 131 Ügyvédi Iroda
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

 

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

 

Kizáró okok

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

 1. az ”ÁÚF 21-27” „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltak
 2. amelynek fejlesztési igénye Budapest területén valósulna meg,
 3. amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,
 4. amely nem felel meg a Felhívás 1.1. pontjában meghatározott feltételeknek,
 5. amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
 6. akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
 7. amely jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének kétszeresét.
 8. amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
 9. amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 01.11-09.90, 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul,
 10. amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz olyan természetes vagy jogi személyek részére, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik,
 11. amely vállalkozás támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása a Felhívás 2.3. l) pontjában foglaltak alapján kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz,
 12. amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul
 13. amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul,
 14. azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget,
 15. amely vállalkozás, vagy amelynek a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében korábban támogatásban részesült,
 16. amely vállalkozás a GINOP-1.2.7-19, GINOP-1.2.7-20, GINOP Plusz-1.2.1-21, GINOP Plusz-1.2.2-21, GINOP Plusz-1.3.1-2 vagy GINOP Plusz-2.1.1-21 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik, vagy korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését benyújtotta
 17. amely 2019. december 31-én az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet) 6. § (4a) és (4b) bekezdése3 alapján nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült.

 

Regionális beruházási támogatás esetén:

18. amely, azt a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel;

19. amelynek fejlesztési igénye elsődleges mezőgazdasági termelésre irányul;

20. amely mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás, ha

a) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

b) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;

21. amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, kivéve, ha a vállalkozás 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. június 30-a között nehéz helyzetbe került; amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;

22. amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé;

23. amely acélipari tevékenységhez, hajógyártási tevékenységhez, szénipari tevékenységhez, szintetikusszál-ipari tevékenységhez, ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához, vagy energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz igényel támogatást,

24. abban az esetben, ha:

a) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos, vagy hasonló tevékenységet, vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),

b) az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és

c) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg

25. amely szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (10) bekezdésében meghatározott feltételekkel,

26. amely kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (11) bekezdésében meghatározott feltételekkel,

27. azon beruházások esetében, ahol az elszámolható költség nagyobb, mint 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg

 

Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:

28. már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz

 

Csekély összegű támogatás esetén:

29. amely, azt a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel;

30. amelynek fejlesztési igénye elsődleges mezőgazdasági termelésre irányul;

31. azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben

a) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

b) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;

32. amely, azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;

33. amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé;

34. akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezi;

35. amely azt a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében ellenszolgáltatás fejében teherszállító járművek megvásárlására használja fel.

 

Kötelezettségek

A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított 24 hónap áll rendelkezésre.

A záró kifizetési kérelem benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60 nap, de legkésőbb 2025.augusztus 31.

 

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek

Jelen felhívás esetében nem releváns

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó:

 • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

Választható:

 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 70%-át érheti el)
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 2.3. p) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (legfeljebb 100 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, (legfeljebb 5 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb 300 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 40%-át érheti el)
 • Külpiaci megjelenés (legfeljebb 50 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)
 • Kísérleti-fejlesztés (legfeljebb 300 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)
 • Iparjogvédelmi oltalomszerzés (legfeljebb 10 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)
 • Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése (legfeljebb 10 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)
 • Projekt-előkészítés (legfeljebb 1,5 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 1%-át érheti el)
 • Információs technológia-fejlesztés:

A 2.1.2.2. g) pontban meghatározott tevékenység legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 30%-át érheti el).

Felhívjuk figyelmét, hogy a projekt keretében a kötelezően megvalósítandó tevékenység (2.1.2.1. pont) mellett legalább 1 db választható, önállóan nem támogatható tevékenység (2.1.2.2. pont) megvalósítása szükséges.

 

Elszámolható költségek köre

Beruházási költségek

 1. Eszközbeszerzés költsége

     a)Új eszközök, gépek beszerzése a Felhívás 2.1.2.1. a) pontjához kapcsolódóan az 7.5. pontban szereplő korlátozás figyelembevételével:

 • technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (nettó 200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is. Jelen Felhívás keretében egyedi tervezésű és gyártású célgép beszerzése is támogatható.
 • az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége minimum nettó 200.000 Ft értékben, amennyiben alkalmassá teszi a támogatást igénylő tulajdonában álló, a megvalósítási helyszínen a támogatási kérelem benyújtásakor már meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez,
 • a Felhívás 2.1.2.1 a) pontja alapján beszerezhető új eszközök, gépek rendeltetésszerű használatához szükséges szoftver és annak üzembe helyezésével összefüggő szolgáltatások (pl.: paraméterezés, beállítások, testreszabás, tesztelés stb.) kizárólag az eszközbeszerzés részeként kerülhetnek elszámolásra, amennyiben ezeket számvitelileg a beszerzett eszközre aktiválják.

     b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége (amennyiben tárgyi eszközként kerülnek aktiválásra) a Felhívás             2.1.2.2 e) pontjához kapcsolódóan a 2.3. s) és a 7.5. pontban szereplő korlátozás figyelembevételével:

 • az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor) beszerzésnek fajlagos költsége,
 • a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák (eszközök és kapcsolódó rendszerfejlesztés) fajlagos költsége.

    c) Információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű új hardver beszerzése a Felhívás 2.1.2.2. k) pontjához kapcsolódóan a 7.5. pontban              szereplő korlátozás figyelembevételével:

 • hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat,
 • hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit,
 • telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit.

 

 1. Építéshez kapcsolódó költségek

     a) az infrastrukturális beruházások költsége:

 • épületgépészeti gépek,
 • ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 • a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz működéséhez szükséges, a vállalati folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 • elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 • szennyvíztároló,
 • szellőzési, légfrissítő berendezések,
 • pneumatikus berendezés,
 • felvonók,
 • iparvágány (a fejlesztéssel érintett iparvágány műszaki paraméterei meg kell, hogy egyezzenek annak a pályahálózatnak a paramétereivel, amelyre az iparvágány rácsatlakozik),
 • hűtőkamra,
 • siló,
 • ipari kapuk,
 • a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,
 • őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése és fejlesztése.
 • parkoló, kerítés, út, járda

     b) ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges)

 

 1. Immateriális javak beszerzésének költsége

     a) Szoftverek beszerzése a Felhívás 2.1.2.1. a) pontja alapján:

   A Modern Vállalkozások Programja keretében minősített, csomagolt szoftver beszerzése a GINOP-3.2.1-15 projektben minősített szállítótól vagy annak szintén minősített partnerétől,                         disztribútorától

     b) A Felhívás 7.3.A a) pontja alapján elszámolható eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára:

 • amennyiben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,
 • azok a mikro-, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.

c) Támogatható tevékenységek kapcsán megvalósuló vállalati infokommunikációs rendszerek, megoldások beszerzése szerint az alábbi funkcionális területek támogathatók:

 • Vállalati CRM, értékesítés funkcionális terület
 • Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés funkcionális terület
 • Kontrolling és döntéstámogatás funkcionális terület
 • Beszerzési, logisztikai funkcionális terület
 • Gyártásirányítási rendszer funkcionális terület
 • Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális terület
 • Pénzügyi, számviteli terület funkcionális terület
 • Internetes értékesítés (vállalati webáruház) funkcionális terület
 • Online marketinget támogató megoldás funkcionális terület
 • Munkafolyamat-irányítási rendszer (WF) funkcionális terület
 • Elektronikus iratkezelési rendszer funkcionális terület
 • Adott funkcionális területhez kapcsolódó MI alapú adatbányász megoldással támogatott specializált alkalmazás funkcionális terület
 • Adott funkcionális területhez kapcsolódó Távoli IT üzemeltetést támogató rendszer funkcionális terület

 

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

 1. Képzéshez kapcsolódó költségek

      a) Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj)

A képzés elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az 5 millió Ft-ot.

 

 1. Egyéb szakértői szolgáltatási költségek

      a) Tanácsadói óradíjak a Felhívás 2.1.2.2. b) pontjában felsorolt tevékenységekhez kapcsolódóan, a 2.3. p) és a 7.5. pontokban szereplő korlátozások figyelembevételével.

A tanácsadás elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az 100 millió Ft-ot.

      b) Iparjogvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások költsége a Felhívás 2.1.2.2. h) pontjában foglalt tevékenységhez kapcsolódóan, a 7.5. pontban szereplő korlátozások figyelembevételével:

 • projektmegvalósítással összefüggő szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége.
 • összköltsége nem haladhatja meg az 10 millió Ft-ot.

    c) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzésének költsége a Felhívás 2.1.2.2 i) pontjához kapcsolódóan a 7.4. h) és a 7.5. pontban szereplő korlátozás figyelembevételével:

 • rendszer kialakítása: irányítási rendszer kézikönyve, folyamatleírások, munkautasítások, munkaköri leírások készítése, irányítási rendszer bevezetése, oktatás (a felkészítő, tanácsadó szervezet ajánlata alapján elszámolt költségek). A rendszer kialakításának költségei, illetve a rendszer tanúsításához szükséges felkészítési költségek csak a tanúsíttatás költségével együtt számolható el
 • Nemzetközileg elismert tanúsíttatás: előaudit, tanúsító audit, hitelesítés, a hitelesítést követő regisztráció és a tanúsítvány regisztrációjának költsége a tanúsító, hitelesítő szervezet ajánlata alapján. A tanúsíttatás költsége önmagában is elszámolható

A szolgáltatások elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az 10 millió Ft-ot.

 

 1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja

 

 1. Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei

a) Külpiaci megjelenéshez kapcsolódó marketing tevékenység költsége a Felhívás 2.1.2.2. f) pontjában foglalt tevékenységhez kapcsolódóan, a 7.5. pontokban szereplő korlátozások figyelembevételével:

 • egyes marketing eszközök meghatározott költségei, nyomdai úton előállított idegen nyelvű információs anyagok, elektronikus adathordozók, egyéb szóróanyagok gyártása,
 • külföldi vagy hazai, külföldre (is) szakosodott, ottani referenciával bíró PR ügynökség díja, külföldi social media kampány költsége,
 • média-megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége

A külpiaci megjelenés elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az 50 millió Ft-ot.

 

 1. Egyéb szolgáltatási költségek

a) Külpiaci megjelenéshez kapcsolódó szakmai vásárokon, kiállításokon részvétel költsége a Felhívás 2.1.2.2. f) pontjában foglalt tevékenységhez kapcsolódóan, a 2.3. t) és a 7.5. pontokban szereplő korlátozások figyelembevételével:

 • külpiaci megjelenéshez kapcsolódó utazási költség, szállásköltség, kiállítás regisztrációs díja, standhelybérlés költsége

A külpiaci megjelenés elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az 50 millió Ft-ot.

 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

 1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

a) Kísérleti-fejlesztéshez kapcsolódó anyagok költsége, amennyiben azokat közvetlenül a kísérleti-fejlesztési tevékenységhez használják fel.

 

Előkészítés költségei

 1. Projekt-előkészítés költségei

a) Projekt-előkészítés költsége a Felhívás 2.1.2.2. j) pontjában foglalt tevékenységhez kapcsolódóan, a 7.5. pontokban szereplő korlátozások figyelembevételével:

 • Előzetes tanulmányok költsége, amely magában foglalja az előminősítéshez szükséges bemutatkozó és megalapozó anyagok összeállítását, vállalati diagnosztikai, szakértői szolgáltatások igénybevételét, fejlesztési terv kidolgozását

 

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

 1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

a) Kísérleti-fejlesztéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás a Felhívás 2.1.2.2. g) pontjában foglalt tevékenységhez kapcsolódóan, a 7.4. g) és a 7.5. pontban szereplő korlátozások figyelembevételével:

 • Bérköltség
 • A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok
 • Személyi jellegű egyéb kifizetései

 

Elszámolható költségek mértékére, arányára vonatkozó elvárások:

 

Projekt területi korlátozása

A támogatást igénylő legfeljebb három megvalósítási helyszínt jelölhet meg.

 

Előleg igénylése

Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás 100%-a, de legfeljebb 2 500 000 000 Ft.

Ha Ön az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett, akkor a támogatási előleget vissza kell fizetnie, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű kérelmet időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül, vagy az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja. Rendeltetésszerű a felhasználás, ha az időközi kifizetési kérelem az ellenőrzési szempontoknak megfelel és az elszámoló bizonylatok egy részét vagy egészét az irányító hatóság jóváhagyta.

Ha Ön állami támogatásban részesül, az előleg folyósításától számított három éven belül el kell számolnia az előleggel.

 

Támogatás mértéke

 

Támogatás összege

Az igényelhető feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege minimum 30.000.000 Ft, maximum 2.500.000.000 Ft

Cikk írója: