Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések (TOP Plusz-3.1.1-21)

By |2021-11-11T09:33:54+00:002021. november 11.|

 

A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a Felhívás területi egységére vonatkozó területspecifikus mellékletben található.

A felhívás célja, hogy a megyei önkormányzatok vezetésével, az egész megyére kiterjedően létrejövő és/vagy már működő foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével – kialakított stratégiájuk mentén – képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják és koordinálhatják a megye gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztéseit. Ezen intézkedésével a Kormány támogatja a megyei szinten kialakult foglalkoztatási együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit, melyek munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek összhangban a megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési célokkal.

 

Pályázók köre

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

Főkedvezményezettként:

 • Helyi önkormányzatok közül a megyei önkormányzatok (GFO 321).

Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:

 • Megyei kormányhivatalok (GFO 312)
 • Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
 • Többségi megyei önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság (Nonprofit gazdasági társaság GFO 57)

A felhívásra kizárólag konzorcium nyújthat be támogatási kérelmet. Konzorcium vezetőként kizárólag a megyei önkormányzatok (GFO 321) jelölhetők meg. A konzorciumba kötelező bevonni a megyei kormányhivatalt (GFO 312).

 

Kizáró okok, speciális feltételek

Csekély összegű támogatás esetén:

 • a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás,
 • elsődleges mezőgazdasági termeléshez nyújtott támogatás,
 • azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben
 • a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
 • a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
 • exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
 • ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
 • olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
 • a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.
 • Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely Bhitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van..

 

Kötelezettségek

 • A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított 72 hónap áll rendelkezésre. Ha Ön a projekt megvalósítását a támogatási szerződés aláírásáig/hatályba lépéséig nem kezdte meg, a végrehajtási határidő a támogatási szerződés aláírásának/hatályba lépésének napjával kezdődik.
 • Önállóan nem nyújtható be támogatási kérelem a Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések projektrész vagy a Munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához, foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásához kapcsolódó projektrész megvalósítására, a támogatási kérelemnek mindkét projektrészre ki kell terjednie.
 • Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések projektrész ütemezését a Munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához, foglakoztatást elősegítő szolgáltatásához kapcsolódó projektrészhez igazodóan, annak ütemezésével összhangban kell megtervezni.
 • A támogatást igénylőnek a foglalkoztatáspolitikáért felelős szakpolitikai felelőssel együttműködési megállapodást kell kötnie, mely rögzíti a támogatást igénylő egyeztetési kötelezettségét a szakpolitikai felelős ITM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárával, a célcsoport meghatározása, az országos munkaerőpiaci programoktól való lehatárolása és a megyei programok tervezése során alkalmazott egyeztetési eljárás (Megyei Stratégiai Tervezés (MST)), valamint a szakpolitikai felelős részére történő adatszolgáltatás módja tekintetében.
 • A megyei munkaerőpiaci programba bevonható hátrányos helyzetű célcsoport a megyei, helyi igények és szükségletek alapján kerül meghatározásra, figyelembe véve többek között a hátrányos helyzet státuszt, területi, ágazati szempontokat. A megyei munkaerőpiaci programba bevonható célcsoport(ok)ra a megvalósítási időszak teljes hosszára és a megyei szintű bevonási célszámra az adott évre vonatkozóan a kedvezményezett tesz javaslatot, és az ITM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkársága hagyja jóvá azt, figyelembe véve az országos munkaerőpiaci programok keretében támogatott célcsoportokat is. Az előre megadott megyei célcsoport felülvizsgálatára alapesetben a TOP Plusz 2024-es felülvizsgálatához igazodva 2 évente (2023, 2025, 2027) kerül sor.
 • A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, pályázati kiírásban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek.

 

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek

A) Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési megállapodások projektrész:

a) szociális gazdaság fejlesztésének támogatása, termék- és szolgáltatásfejlesztés segítése, piacra jutás segítése, a piaci és állami szereplők, valamint a szociális vállalkozások közti partnerségek fejlesztése;

b) helyi termék- vagy szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek:

 • helyi termék, illetve helyi mester, mesterség elektronikus kataszterének kialakítása, meglévő kataszter továbbfejlesztése;
 • jó gyakorlatok – termék, szolgáltatás, értékesítés – feltárása, és disszeminációja,
 • termék- és szolgáltatásfejlesztési és továbbfejlesztési stratégia/terv kidolgozása;
 • a helyi termelők és szolgáltatók alapvető vállalkozói készségét növelő képzések támogatása;
 • hazai és nemzetközi jó gyakorlatok alkalmazását elősegítő együttműködések disszeminációja;
 • tudatos térségi és helyi termék fogyasztás és vásárlás ösztönzése (kutatások, felmérések, értékesítési akciók támogatása, ismeretterjesztő fórumok a helyi gazdaság vonatkozásában);

c) befektetés-ösztönzéshez, ágazati gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek:

 • befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó tevékenységek;
 • egy-egy ágazathoz kapcsolódó piacszerzési stratégia, szolgáltatási terv kidolgozása, kapcsolódó marketing és arculatterv készítés;
 • nemzetközi jó gyakorlatok alkalmazását elősegítő együttműködések disszeminációja;
 • a kidolgozott helyi gazdaságfejlesztési projektek megalapozása és közösségi integrálása; gazdasági – és foglalkoztatási fókuszú vállalkozói fórumok, rendezvények szervezése, képzések, tapasztalat-csere támogatása.

d) projekt megvalósításához szükséges szakmai, módszertani és informatikai fejlesztések.

e) Foglalkoztatás elősegítő tevékenységek

 • munkaerőpiaci beilleszkedést segítő programok, önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása, fejlesztése;
 • foglalkoztatók felkészítését célzó programok, az előítéletek csökkentése és a célcsoport elhelyezkedésének segítése a lehetséges munkaadók és a célcsoport közötti kapcsolat erősítését ösztönző tevékenységek érdekében;
 • a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges utazási költségek támogatása, a munkába jutás megszervezése és egyedi ingázási megoldások finanszírozása;
 • a környező foglalkoztatási lehetőségek (betanított munkák, munkahelyek, közlekedés, szolgáltatások, képzések stb.) felderítése, együttműködések kialakítása;
 • a munkaerőpiaci elhelyezkedéshez szükséges szociális szolgáltatások nyújtása (pl. gyermekellátás, idősgondozás, családoknak tanácsadás, mentálhigiénés tanácsadás, pszichológiai tanácsadás);
 • inaktívak felkutatása és elhelyezkedésüket támogató egészségügyi, szociális szolgáltatások;
 • az elhelyezkedettek nyomon követése, utógondozása, munkahelyi beilleszkedésük segítése.

 

B) Munkaerőpiaci programok, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához, foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásához kapcsolódó projektrész:

a) A célcsoportot érintően az alábbi tevékenységek támogathatók a támogatást igénylő szakmai szabályozása szerinti mértékben és időtartamban

I. Munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatása:

 • munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint az állami foglalkoztatási szerv támogatást nyújthat annak a foglalkoztatónak, aki foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít az álláskeresővel, olyan munkakör tekintetében, mely az álláskereső képzését igényli, és a foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében az álláskereső részt vesz a jogszabályban meghatározott képzésben (a továbbiakban: képzés),
 • a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint az állami foglalkoztatási szerv legalább a kötelező legkisebb munkabér 70%-ának megfelelő összegű havi támogatást nyújthat álláskeresést ösztönző juttatásként annak az álláskeresőnek, aki a munkaerőpiacon történő elhelyezkedése érdekében jogszabályban meghatározott képzésen vesz részt.

II. Bértámogatás:

 • bértámogatás nyújtása;

III. Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos támogatások:

 • foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások biztosítása;
 • Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások ideje alatt álláskeresést ösztönző juttatásként nyújtott pénzbeli juttatás.

IV. Mobilitási támogatás (lakhatási és utazási támogatás);

V. Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér 100%-ának megfelelő mértékű támogatás és legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér tizenötszörösének megfelelő mértékben egyszeri visszatérítendő vagy vissza nem térítendő tőketámogatás);

VI. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás;

 

b) Célcsoport közvetlen támogatásához kapcsolódó megvalósítói tevékenységek (kizárólag a projektet megvalósító kedvezményezett kormányhivatalok) vonatkozásában

I. A kormányhivatalok foglalkoztatási és munkaerőpiaci feladatokat ellátó szervezeti egységeinél, valamint a kormányhivatalok járási hivatalának foglalkoztatási és munkaerőpiaci feladatokat ellátó szervezeti egységeinél a projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek és szolgáltatások elérhetővé tétele:

 • inaktívak, potenciális résztvevők felkutatása;
 • ügyfelek programba vonása;
 • tájékoztatás, információnyújtás a célcsoport részére és a külső partnerek felé;
 • egyéni cselekvési tervek készítése;
 • állásfeltárás és munkaközvetítés, foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások és támogatások nyújtása;
 • regionális és helyi szereplőkkel való együttműködés, egyeztetés;
 • megvalósítás folyamatába épített szakmai értékelés, konzultáció, esetmegbeszélés;
 • a célcsoportnak biztosított támogatási eszközök megfelelő felhasználásának projekten belüli helyszíni ellenőrzése legalább a célcsoport 5%-ára kiterjedően.

c) Projekt megvalósításához szükséges szakmai, módszertani és informatikai fejlesztések

I. A program nyomonkövetéséhez szükséges adatbázis létrehozása, fejlesztése az állami foglalkoztatási szerv tevékenységeit támogató foglalkoztatási szakmai rendszerekhez és adatbázisokhoz kapcsolódóan.

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek

A) Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési megállapodások projektrész:

 • foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés létrehozása (az adott területi szinten jelenlévő, foglalkoztatás, terület- és gazdaságfejlesztés területén releváns szereplők megkeresése és bevonása (tagok kiválasztási módszertanának bemutatása), tagok közötti együttműködési megállapodás aláírása);
 • foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés megvalósítása és fenntartása során, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés (partnerség), irányító csoport (partnerséget reprezentáló szűkebb testület), menedzsment szervezet és paktumiroda működtetése, törekvés a megyében már működő helyi paktumirodákkal együttműködésre, ügyrend, munkaterv, reális költségvetés aktualizálása/kidolgozása, az ehhez szükséges szakmai kompetenciák, humánerőforrás biztosítása;
 • TOP és TOP Plusz keretében támogatott foglalkoztatási partnerség működési tapasztalatainak összegyűjtése, illetve megosztása;
 • a megyére vonatkozó, részletes – valamennyi releváns gazdasági ágazatra és szezonális munkaerő-keresletre kitérő – foglalkoztatási helyzetelemzés kidolgozása, melynek része – indikátorokkal, kutatásokkal, elemzésekkel, és/vagy szakértői véleményekkel alátámasztott – közös helyzetfeltárás, problémaelemzés a térség munkaerő-piacának jellemzőiről, a foglalkoztatás nehézségeiről, a kritikus pontokról és a beavatkozási elképzelésekről;
 • megyére vonatkozó, az együttműködésben résztvevők bevonásával és általuk konszenzusos módszerrel elfogadott, a helyzetfeltárásból logikusan következő, térségi gazdaságfejlesztési célokhoz szorosan kötődő, foglalkoztatást és munkanélküliség elleni küzdelmet fókuszba állító, az állami foglalkoztatási szerv munkaügyi politikájával összhangban álló lokális és átfogó programjaival szinergiában álló, részletes foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési stratégia, akcióterv, munkaprogram kidolgozása (beleértve kutatásokat, felméréseket, adatbázisokat, ágazati gazdasági és foglalkoztatási trendeket figyelő elemző és előrejelző rendszer felépítését, negyedéves vagy féléves megyei gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentések készítését és azok elérhetővé tételét);
 • munkaerőpiaci, vállalkozásfejlesztési és munkaerőigény felmér ések elvégzése;
 • TOP Plusz keretében támogatott foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési és szociális célú (szociális városrehabilitáció) projektek közötti összhang és együttműködés biztosítása a jelen felhívás keretében támogatott megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések projekttel; TOP keretében létrehozott együttműködések megújítása, felülvizsgálata
 • figyelemfelkeltés a minél szélesebb körű partnerség megteremtésére és a projekt tudatosítására az együttműködésben érintett partnerek, valamint a szélesebb nyilvánosság körében;
 • a mindenkori foglalkoztatási célú kormányzati intézkedések megvalósulásának segítése, hatékonyabb programmegvalósulások támogatása, a támogatások munkaerőpiaci hatásának erősítése;

B) Munkaerőpiaci programok, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához, foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásához kapcsolódó projektrész:

 • A célcsoportot érintően az alábbi tevékenységek támogathatók a támogatást igénylő szakmai szabályozása szerinti mértékben és időtartamban
 • Munkaerőpiaci alkalmazkodást segítő támogatás (képzés támogatása);
 • Foglalkoztatást elősegítő bértámogatások;
 • Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások nyújtása, foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások és támogatások igénybevételével kapcsolatos támogatások;
 • Mobilitási támogatások;
 • Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás;
 • Foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok költségeink megtérítése;
 • Célcsoport közvetlen támogatásához, valamint részükre nyújtott foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokhoz kapcsolódó megvalósítói tevékenységek (kizárólag a projektet megvalósító kedvezményezett kormányhivatalok) vonatkozásában a kormányhivatalok foglalkoztatási és munkaerőpiaci feladatokat ellátó szervezeti egységeinél, valamint a kormányhivatalok járási hivatalának foglalkoztatási és munkaerőpiaci feladatokat ellátó szervezeti egységeinél a projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek és szolgáltatások elérhetővé tétele.
 • Projekt megvalósításához szükséges szakmai, módszertani és informatikai fejlesztések.

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Kötelező nyilvánosság biztosítása
 • Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások
 • 1 fő projektmenedzser: egy projektmenedzsment tapasztalatokkal is rendelkező projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, kormánytisztviselői illetve megbízási jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan legalább heti 10 óra. A projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel és legalább 2 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie a projektmenedzsment területén,
 • 1 fő pénzügyi vezető: a projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében egy pénzügyi vezető alkalmazása munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, kormánytisztviselői illetve megbízási jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan legalább heti 10 óra. A pénzügyi vezetőnek szakirányú felsőfokú, vagy mérlegképes könyvelői végzettséggel és 3 éves releváns szakmai és projekttapasztalattal kell rendelkeznie
 • Paktumiroda munkatárssal szembeni elvárások
 • A támogatást igénylőknek vállalniuk kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt legalább egy paktumiroda munkatársat alkalmaznak munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, kormánytisztviselői illetve megbízási jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben és a projekthez kapcsolódóan bizonyíthatóan legalább heti 20 óra. A paktumiroda munkatársnak felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie foglalkoztatási együttműködések területén. Amennyiben több paktumiroda munkatárs vesz részt a projektben akkor legalább 1 fő paktumiroda munkatársnak kell ezekkel a feltételekkel rendelkeznie.

 

Elszámolható költségek köre:

Projektelőkészítés költségei

 • Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége
 • Projekt-előkészítő Tanulmány és ahhoz szükséges vizsgálatok, igényfelmérés
 • Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Stratégia, akcióterv, munkaprogram költsége;
 • Egyéb szükséges háttértanulmányok, helyzetelmézések, szakvélemények költsége;
 • Szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, helyzetfeltárás költsége;
 • Szakértői hálózatépítés, szakértői műhelymunkák költsége;
 • Társadalmi partnerek, érintettek bevonásának költsége;
 • Közbeszerzés költsége (max. 1%)
 • Közbeszerzési szakértő díja;
 • Közbeszerzési eljárás díja;

Az előkészítés közbeszerzési költségeken kívüli összes elszámolható költsége nem haladhatja meg maximum bruttó 15 millió Ft.

 

Beruházáshoz kapcsolódó költségek (max. 2%)

 • Eszközbeszerzés költségek
 • bekerülési érték
 • Immateriális javak beszerzésének költsége
 • szoftverbeszerzés bekerülés értéke

 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

 • Képzéshez kapcsolódó költségek
 • Egyéb szakértői szolgáltatás költsége
 • Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
 • Egyéb szolgáltatási költség

 

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség;

 

Célcsoport támogatásának költségei

 • Célcsoport személyi jellegű ráfordítása
 • Célcsoport által igénybe vett mobilitási támogatás (lakhatási és utazási támogatás)
 • Célcsoport munkaerőpiaci alkalmazkodást segítő támogatása (képzési) költsége
 • Célcsoport által igénybe vett foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások költségei

 

Projekt menedszment költség

 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
 • Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja
 • Egyéb projektmenedzsment költség

 

Általános (rezsi) költségek

 • Általános vállalat-irányítási költség
 • Egyéb általános (rezsi) költség

Ezek a költségek csak a rezsi költségeken belül számolhatóak el, más költség-kategóriákban nincs erre lehetőség.

 

Nem elszámolható költségek köre:

 • Projektelőkészítéshez kapcsolódó költségek amennyiben azokat a TOP-5.1.1-15 és/vagy TOP5.1.1-16 és/vagy TOP-1.5.1-20 felhívások keretében finanszírozott projektből már elszámolták;
 • Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések projektrész 2.1.1. A. valamint 2.1.1.1. A. b) tevékenységek közül menedzsment szervezet, paktumiroda működtetése és 2.1.2.1. b) és c) pontban támogatott tevékenységekhez kapcsolódó költségek közül azok, amelyeket a TOP keretében támogatott és megvalósult/megvalósítás alatt álló megyei paktumban elszámolt a kedvezményezett;
 • Képzési lemorzsolódás miatt sikertelenül végződött képzés költségei;
 • Infrastrukturális fejlesztésekhez, építési beruházásokhoz kapcsolódó költségek, mint ingatlan, föld vásárlása és felújítása;
 • Eszközbeszerzés jelen Felhívás 7.3 pontjától eltérően.
 • Bérleti díjak (kivéve jelen Felhívás 7.3 pontjában nevesített bérleti díj)
 • Banki és pénzügyi költségek, kamattartozás kiegyenlítése, hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek jelen Felhívás 7.3 pontjától eltérően;
 • Jutalékok és osztalék, profit kifizetése;
 • Ingatlan és eszköz lízing;
 • Használt gépek, berendezési tárgyak, felszerelések beszerzési költségei;
 • Fogyóeszközök (forgóeszközök részeként) beszerzésének költségei;
 • Járművásárlás;
 • Útiköltség – kivétel jelen felhívás elszámolható költségek 7.3 pontjában elszámolhatónak minősített költségek
 • Külföldi tanulmányút
 • Értékcsökkenés;
 • Szálláshelyfejlesztés;
 • Rezsi költségek, kivétel jelen felhívás elszámolható költségei 7.3 pontjában elszámolhatónak minősített rezsi költségek.
 • Levonható adók, közterhek
 • Tartalék

 

Projekt területi korlátozása

A kevésbé fejlett régiók településein.

 

Támogatás mértéke

max.100 %-a.

 

Támogatás összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.

 

Cikk írója: