Innovatív komplex kapacitásbővítő beruházások támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknál (INKA/2021)

By |2021-10-22T08:18:23+00:002021. október 22.|

 

A pályázatok benyújtására 2021. október 20-tól 2021. november 19-ig van lehetőség.

 

A program célja, innovatív komplex kapacitásbővítő beruházások támogatása által a mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének és termelékenységének növelése, valamint a foglalkoztatás bővítésének ösztönzése.

A vállalkozás az innovatív komplex beruházás megvalósításához kapcsolódó képzések által a munkavállalók képzettségi szintjét is növeli, ezáltal is elősegítve egy magasabb hozzáadott értékű termék/szolgáltatás létrehozását (új vagy lényegesen módosított eljárások, technológiák alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor).

 

Az innovatív komplex kapacitásbővítéshez kapcsolódóan a támogatásban részesülő mikro-, kis-, és középvállalkozás foglalkoztatáspolitikai szempontból az alábbiakat vállalja:

 • foglalkoztatási kötelezettség: a pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszám fenntartása – illetve a támogatott beruházás által létrehozott új munkahelyek megtartása – a foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt, továbbá
 • új munkahelyek létesítése: a beruházással érintett székhelyén/telephelyen/fióktelepén legalább 1 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet, valamint
 • képzés: az újonnan alkalmazott technológia érdekében a meglévő – valamint felvételre kerülő – munkavállalók képzése saját forrásból. Ennek megfelelően a munkavállalók képzése a program keretében nem támogatható, de az új technológia elsajátításának (betanítás) díja – a beszerzendő eszköz bekerülési értékének részeként – elszámolható.

A program elsődleges célja a mikro-, kis-, és középvállalkozások innovatív kapacitásbővítő beruházásainak támogatása, versenyképességének, termelékenységének, valamint foglalkoztatási kapacitásának növelése.

A program közvetett célja, hogy

 • a meglévő, valamint újonnan felvételre kerülő munkavállalók foglalkoztatása a három éves foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt,
 • új munkahelyek létesítése: a pályázó a beruházással érintett székhelyén/telephelyen/fióktelepén legalább 1 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet
 • a beruházási célú támogatáshoz kapcsolódóan felmerülő képzési igény megvalósításával (például szükséges a dolgozókat a beszerzett új gép használatára felkészíteni, új munkaerőt kell felvenni és be kell tanítani) közvetve elősegítse a pályázó által alkalmazott, vagy a felvételre kerülő munkavállalók képzését annak érdekében, hogy a pályázó az újonnan alkalmazott technológiának megfelelően felkészített és munkatapasztalattal rendelkező munkavállalókat foglalkoztasson. A pályázó saját költségére biztosítja a munkavállalók képzését, azonban az új technológia elsajátításának (betanítás) díja a beszerzendő eszköz bekerülési értékének részét képezi, így az elszámolható.

 

Pályázók köre

 • A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k, melyek az alábbi vállalkozási formák egyike szerint működnek:
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti gazdasági társaság, valamint egyes jogi személyek vállalata,
 • a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelep,
 • az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.) szerinti egyéni vállalkozó (egyéni cég nem nyújthat be pályázatot).

 

Kizáró okok, speciális feltételek

A beruházási projekttel kapcsolatos egyéb előírások

Pályázni csak olyan beruházással lehet az ország bármely településéről, amely esetében a pályázó:

 • a beruházást legkorábban a támogatási igény benyújtását követő napon kezdi meg,
 • beruházásban érintett székhelye, telephelye, fióktelepe a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozók egységes nyilvántartásában székhelyként, telephelyként, fióktelepként bejegyezve szerepel,
 • legalább egy teljes, beszámolóval lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozásnak minősül,
 • a vállalkozás által a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 1 fő,
 • beruházása eredményeként tervezett új, vagy bővítésre kerülő tevékenység a vállalkozás cégkivonatában, egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók egységes nyilvántartásában tevékenységei (TEÁOR’08, ÖVTJ-kód) közé legkésőbb a Támogatói okirat kibocsátásáig bejegyzésre kerül,
 • benyújtja – építési beruházás esetén – az építési hatóság igazolását arról, hogy az építési tervdokumentációt engedélyeztetésre átvette (a jogerős hatósági engedély a pályázat benyújtásakor nem szükséges, ez a támogatói okirat kiadásának feltétele),
 • kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, a beruházás finanszírozási hátterét,
 • meggyőzően bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technika, technológia korszerűségét, a szolgáltatás hasznosságát,
 • a támogatás felhasználása során vállalja a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok betartását, amennyiben közbeszerzés a fejlesztését érinti, és valódi versenyt biztosító eljárást alkalmaz,
 • a beruházás befejezését követően – a beszerzési értéktől függetlenül – nyilvántartja, aktiválja a megvalósított fejlesztést, a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket és immateriális javakat,
 • nyilatkozik arról, hogy
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző két éven belül a kedvezményezett vagy a kedvezményezettel egy vállalatcsoportba tartozó beruházó nem valósított meg áttelepítést6 abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani, és
 • vállalja, hogy sem ő, sem pedig a vele egy vállalatcsoportba tartozó beruházó nem valósít meg a beruházás befejezését követő két éven belül áttelepítést abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani.

 

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

 • a támogatási igénnyel érintett beruházást a támogatási igény benyújtását megelőzően megkezdte,
 • az NFA foglalkoztatási alaprészéből korábbi években igénybevett támogatásból adódó kötelezettségét megszegve még nem számolt el,
 • a központi költségvetés részét képező alapból, fejezeti kezelésű előirányzatból juttatott támogatással összefüggésben lejárt határidejű visszafizetési kötelezettséggel rendelkezik, kivéve, ha számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyeztek,
 • az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdés szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, kivéve azt a vállalkozást, amely 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. december 31. között nehéz helyzetbe került,
 • a támogatást elsődleges mezőgazdasági termeléshez használja fel,
 • a támogatást mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben
 • a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
 • vagy a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
 • szinten tartó beruházáshoz igényel támogatást,
 • a támogatást a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel,
 • amely a támogatást exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiséghez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
 • amely a támogatás felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszi függővé,
 • nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében és az 52. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek, vagyis
 • nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
 • a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, és
 • nem minősül átlátható szervezetnek,
 • nem felel meg a költségvetési támogatások felhasználását – ha ennek a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételei fennállnak – szabályozó közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben előírt közbeszerzés alkalmazási feltételeinek,

 

Kötelezettségek

 • legkésőbb 2023. 08. 31-ig a beruházást megvalósítja és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását legkésőbb 2023. 09. 30-ig benyújtja (ez a feltétel új épület, épületrész építésére vonatkozóan is érvényes),
 • Az elszámolható tárgyi eszközök és immateriális javak költségeire nyújtott támogatás esetén a beruházással létrehozott kapacitást a beruházás befejezésétől (ez az üzembe helyezés időpontja) legalább három évig fenn kell tartani az érintett székhelyen, telephelyen, fióktelepen.

 

Munkahelyek bővítése

A pályázó vállalja a kapacitásbővítő beruházást követően:

 • a beruházással érintett székhelyen/telephelyen/fióktelepen legalább 1 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet legkésőbb a beruházás befejezését követő negyedéven belül, legalább a foglalkoztatási kötelezettség végéig.

 

Munkavállaló képzés

 • A pályázó vállalja, hogy a beruházással összhangban (saját forrásból és/vagy esetlegesen elérhető egyéb pályázat segítségével) szükség esetén biztosítja a munkavállalók képzését az alkalmazott technológia (megfelelő végzettség) magas színvonalú használata érdekében.

 

Fenntartási kötelezettség

 • A munkáltató vállalja, hogy a beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, technológiai fejlesztéseket, ingatlant az üzembe helyezés időpontjától számított legalább három évig folyamatosan fenntartja és működteti a beruházással érintett székhelyen, telephelyen, fióktelepen.

 

Foglalkoztatási kötelezettség

 • A pályázónak vállalnia kell a beruházás megvalósítását követően a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban – csekély összegű támogatás esetén a beruházással érintett székhely, telephely, fióktelep szerinti, regionális beruházási támogatás esetén a régióban található székhelyén, valamennyi telephelyén, valamennyi fióktelepén – foglalkoztatott munkavállalója átlagos statisztikai állományi létszámára és a beruházáshoz kapcsolódó létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára együttesen vonatkozóan legalább 3 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget (az éves átlagos statisztikai állományi létszámot megtartva). A foglalkoztatási kötelezettség teljesítéséhez egyéb állami forrás nem vehető igénybe.

 

Saját forrás

 • A beruházás nettó – ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó – bekerülési összköltségének támogatáson felüli részét saját forrásból biztosítja, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be.

 

Biztosítékok köre

 • A kedvezményezettnek biztosítania kell valamennyi − jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető − fizetési számlájára vonatkozóan, az OFA Nonprofit Kft. javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot – a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére – a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.
 • A biztosítékot legalább a fenntartási kötelezettség végét követő 90 napig tartó időtartamra biztosítania kell.
 • Biztosíték lehet az odaítélt támogatás összege:
 • 110%-ának megfelelő, hitelintézet által vállalt, feltétel nélküli és visszavonhatatlan garancia, vagy
 • 110%-ának megfelelő, biztosító, hitelintézet által vállalt feltétel nélküli és visszavonhatatlan készfizető kezesség,
 • 140%-át kitevő forgalmi értéken megállapított első ranghelyű jelzálogjog, melynek zálogtárgya csak permentes, forgalomképes, nem lakás céljára szolgáló ingatlan lehet. Nem lehet zálogtárgy olyan ingatlan, amely korábban hazai- vagy uniós támogatásból került beszerzésre, felépítésre és fenntartási kötelezettség terheli.

 

Támogatható tevékenységek

Innovatív komplex kapacitásbővítő beruházás megvalósítása;

A pályázónak a komplex kapacitásbővítő beruházás keretében, ahhoz közvetlenül kapcsolódva kötelező megvalósítania legalább egyet az alábbiak közül:

 • egy termékinnovációt (Olyan áru vagy szolgáltatás bevezetése, amely – annak tulajdonságai és rendeltetése vonatkozásában – új, vagy jelentősen megújított. Ez magába foglalja a fejlesztésre vonatkozó részletes műszaki leírásokat, az összetevőket és anyagokat, a beépített szoftvert, a felhasználóbarát jelleget, vagy más funkcionális tulajdonságokat.), vagy
 • egy eljárás innovációt (Új, vagy jelentősen megújított termelési vagy szállítási módszer megvalósítása. Felöleli a technikában, a berendezésekben és/vagy a szoftverben bekövetkező jelentős változásokat.)

A pályázat keretében választható (önállóan nem támogatható):

 • szervezési-szervezeti innovációt (Új szervezési-szervezeti módszerek megvalósítása a cég üzleti gyakorlatában, a munka szervezésében vagy külső kapcsolatokban.), amely összhangban áll a támogatási kérelem keretében tervezett fejlesztéssel.

A támogatást regionális beruházási támogatás vagy csekély összegű (de minimis) támogatási jogcímen lehet igényelni.

A beruházásra vonatkozó további előírások

A program keretében olyan induló beruházás támogatható, mely

 • új létesítmény/termék/szolgáltatás létrehozatalát vagy
 • egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy
 • egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését, vagy
 • egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi,
 • azzal a feltétellel, hogy a támogatott beruházás nem minősül szinten tartást szolgáló eszköznek.

 

Elszámolható költségek köre

Csekély összegű (de minimis) támogatási jogcím esetében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

 • Eszközbeszerzés (új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek beszerzése és immateriális javak költségei) – mértéke az igényelt támogatás minimum 10%-a.
 • Ingatlan beruházás (önállóan nem támogatható) – kizárólag a támogatással megvalósuló beruházás eredményeként tervezett új, vagy bővítésre kerülő termelő és/vagy szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó építés, átalakítás, vásárlás költsége támogatható, melynek az új vagy módosított termék/szolgáltatás/módszer kialakításával közvetlenül kapcsolatban kell állnia.
 • Szolgáltatás igénybevétele – mértéke az igényelt támogatás maximum 10%-a. Kizárólag a Kötelezően megvalósítandó tevékenységek pontjában rögzítettek alapján választott vállalás(ok)hoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatás(ok) költségei számolhatók el.

 

Regionális beruházási támogatás jogcím esetében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

 • Eszközbeszerzés (új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek beszerzése és immateriális javak költségei) – mértéke az igényelt támogatás minimum 10%-a.
 • Ingatlan beruházás (önállóan nem támogatható) – kizárólag a támogatással megvalósuló beruházás eredményeként tervezett új, vagy bővítésre kerülő termelő és/vagy szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó építés, átalakítás, vásárlás költsége támogatható, melynek az új vagy módosított termék/szolgáltatás/módszer kialakításával közvetlenül kapcsolatban kell állnia.

Ingatlanvásárlás esetén ez úgy érvényesül, hogy azt az adásvételt követően a pályázónak be kell jegyeztetnie telephelyként, fióktelepként vagy székhelyként.

 

Nem elszámolható költségek

 • olyan beszerzés, beruházás, amely nem eredményez kapacitásbővítést és technológia-fejlesztést, tehát a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége, a pótló (helyettesítő) beruházás költségei,
 • gépjárművek bekerülési értéke,
 • földterület vásárlása,
 • lakás céljára szolgáló ingatlan költsége,
 • olyan ingatlan költsége, amely az elszámolás benyújtásakor nem per és igénymentes,
 • szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülő eszközök) bekerülési értéke,
 • ha az eszközöket a kedvezményezett nem kizárólag a támogatással érintett – pályázatban megjelölt és a támogatói okiratban rögzített beruházás megvalósítási helyszínén – létesítményben használja,
 • az olyan tárgyi eszköz és immateriális javak költsége, amelyet a pályázó nehéz helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás, végelszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,
 • a korábban már használatba vett tárgyi eszköz és immateriális javak bekerülési értéke,
 • a támogatás igénylését megelőzően felmerült költségek,
 • az épületnek nem minősülő építmény (azaz műtárgy) építése.

 

Támogatás mértéke és összege

 • A pályázat keretében a regionális beruházási támogatási jogcímen igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege min. 10 millió Ft, max. 150 millió Ft.
 • A támogatás maximális mértéke – beleértve a projekthez más forrásból igénybe vett állami támogatást is – az Atr. 25. § (1) és (2) bekezdése szerint meghatározott mérték, de legfeljebb az összes elszámolható költség 50%-a, az alábbiak szerint:

 

 

Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén

 • A pályázatban szereplő beruházáshoz legfeljebb a csekély összegű támogatásokra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően csekély összegű támogatási jogcímen megítélt támogatás támogatástartalma – a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során – nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget.
 • Csekély összegű (de minimis) támogatás esetében támogatási korlát van – az előző bekezdésben meghatározottak szerint – a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a.

A pályázónak írásban kell nyilatkoznia a pályázat benyújtását megelőző három év alatt kapott csekély összegű (de minimis) támogatásokról. E célból figyelembe veendő az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben kapott csekély összegű (de minimis) támogatás. A pályázónak a nyilatkozat megtételekor valamennyi olyan támogatást számba kell vennie, amelyet a vállalkozás részére csekély összegű (de minimis) támogatásként megítéltek.

Cikk írója:

Böngésszen tovább cikkeinkben

Vállalkozások regionális munkaerő támogatása 

A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és tényleges átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó 50%-a vagy 75%-a, de megállapításkori […]

2022.09.22.
Vállalkozások Munkaerő Támogatása Program

A munkaadók vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalhoz benyújtott kérelem alapján. Feltétele, hogy olyan álláskeresőt […]

2022.09.23.
Új 0%-os hitelkonstrukció jelent meg, a Széchenyi Benzinkút Kártya

A Széchenyi Turisztikai Kártya GO! konstrukció keretében elérhető a Széchenyi Benzinkút Kártya a gépjármű üzemanyag-kiskereskedelemmel foglalkozó vállalkozások számára a kedvezőtlen […]

2022.04.08.

Lépjen velünk kapcsolatba

{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['contact_email']}}
{{error_elements['contact_phone']}}
{{error_elements['megjegyzes']}}
Üzenet küldése folyamatban...