KKV-k eszközbeszerzésének támogatása Pest megye kedvezményezett besorolású járásaiban

By |2021-07-14T09:47:34+00:002020. december 4.|

 

A pályázat benyújtásának ideje: 2021. január 5.(8:00 órától)-2021. február 4-ig

 

Támogatás célja

A vállalkozások telephelyének korszerűsítése, bővítése és a szükséges termelő eszközök beszerzése mellett a Pályázati Kiírás lehetővé teszi a megújuló energiaforrások alkalmazásához, a beruházások megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások igénybevételéhez, a migrációs fejlesztésekhez, a betanításhoz, a szállításhoz és üzembe helyezéshez, az új eszköz beszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésekhez, illetve az információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó költségek elszámolását is bizonyos feltételek mellett.

A támogatott projektnek olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

A Pályázati Kiírás hozzájárul a Kormány társadalompolitikai célkitűzéseihez, így a termelékenység javításához, a területi különbségek csökkentéséhez, valamint a fenntartható, intelligens és befogadó növekedéshez, valamint a fenntartható gazdaság kialakításához, továbbá hozzájárul a megye lemaradó járásaiban a koronavírus okozta negatív gazdasági hatások mérsékléséhez, a térségek gazdaságának újraindításához.

 

Kik pályázhatnak?

Pályázatot kizárólag olyan vállalkozás nyújthat be, amely fejlesztését a Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járások valamelyikének területén valósítja meg, továbbá a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény rendelkezései és az ÁCSR. I. mellékletében foglaltak alapján KKV-nak minősül.

A fejlesztést a pályázó a 100%-os tulajdonában lévő ingatlanon (egy megvalósítási helyszín) valósíthatja meg.

 

Mely települések tartoznak az egyes járásokhoz?

 

 

Milyen gazdálkodási formák pályázhatnak?

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság;
 • 114 Részvénytársaság;
 • 117 Betéti társaság;
 • 231 Egyéni vállalkozó;

Abban az esetben nyújthat be pályázatot egy vállalkozás, amennyiben főtevékenysége, illetve (ha a támogatást a melléktevékenységre tekintettel kéri) melléktevékenysége a meghatározott TEÁOR kódok valamelyikébe tartozik. (A tételes lista innen érhető el.)

A támogatás alapjául szolgáló TEÁOR szerinti tevékenységnek legkésőbb a pályázat benyújtásának napját megelőző naptól cégkivonattal igazolhatónak kell lennie.

A Pályázati Kiírás keretében a pályázat benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

 

Milyen esetben zárható ki a Pályázó a támogatásból?

 1. ha a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll,
 2. ha az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget,
 3. ha nem felel meg a Pályázati Kiírásra vonatkozó európai uniós jogszabályoknak,
 4. ha a Pályázó vagy annak az ÁCSR 1. számú melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozása a jelen Pályázati Kiírás keretében egyszerre több pályázatot nyújt be,
 5. ha a pályázat benyújtását megelőző, a legfőbb szerv által jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének összege, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele nem éri el a jelen Pályázati Kiírás keretében benyújtott pályázatában rögzített projekt keretében igényelt támogatás értékének 50%-át;
 6. ha olyan pályázathoz igényel támogatást, mely esetében az elmúlt 5 évben más hazai vagy uniós forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra már részesült támogatásban, azaz nyertessége esetén kettős finanszírozás következne be;
 7. ha a projekt értékelése során kiemelkedően jelentős kockázat merül fel.

 

Milyen kötelezettségekkel jár a támogatás igénybevétele?

Fenntartási kötelezettség keretében a Kedvezményezettnek a támogatással megvalósuló projektek keretében létrehozott vagy fejlesztett létesítmények használati értékét meg kell őriznie, és azok funkcionalitását — a szükséges karbantartási időszakokat leszámítva — az eredeti célnak megfelelően folyamatosan fenn kell tartania.

A fenntartási kötelezettség az alábbi feltételek teljesülése esetén kezdődhet meg:

 1. a támogatás keretében utolsóként beszerzett eszköz, beruházás is üzembe helyezésre kerül, és
 2. a támogatás keretében elszámolni kívánt számlák maradéktalanul kiegyenlítésre kerültek.

A fenntartási időszak az a)-b) pontban meghatározott feltétel teljesülését követő hónap első napjától kezdődik és csak eszközbeszerzésre irányuló pályázat vonatkozásában ettől számítva 3 éven át, telephelyfejlesztést (is) támogató pályázat esetén ettől számítva 5 éven át tart.

 

Milyen tevékenységi körökre vehető igénybe a támogatás?

Önállóan támogatható tevékenységek

 1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások, végrehajtása, épületenergetikai fejlesztések megvalósítása, valamint a kapcsolódó közműhálózat kiépítése, korszerűsítése, bővítése telekhatáron belül Pest megye érintett járásaiban, melybe beleértendő a gyártási és/vagy szolgáltatási tevékenységhez köthető bemutatóterem kialakítása/építése, a telephely belső közlekedési felületeinek felújítása vagy kiépítése; belső parkolók felújítása vagy kiépítése, illetve iroda építése/fejlesztése is. — kis-, és nagyléptékű támogatási igényű pályázat esetén egyaránt

A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek bővítése az ahhoz kapcsolódó épületgépészeti beruházások végrehajtása, épületenergetikai fejlesztések megvalósítása, valamint ehhez kapcsolódóan a kapcsolódó közműhálózat kiépítése, korszerűsítése, bővítése telekhatáron belül Pest megye érintett járásaiban, melybe beleértendő a gyártási és/vagy szolgáltatási tevékenységhez köthető bemutatóterem kialakítása/építése, a telephely belső közlekedési felületeinek felújítása

 1. vagy kiépítése; belső parkolók felújítása vagy kiépítése, illetve iroda építése/fejlesztése is. — kis-, és nagyléptékű támogatási igényű pályázat esetén egyaránt
 2. Meglévő telephelyen található felépítmény felújítása, átalakítása, modernizációja az érintett járásokban, melybe beleértendő a gyártási és/vagy szolgáltatási tevékenységhez köthető bemutatóterem kialakítása/építése, a telephely belső közlekedési felületeinek felújítása vagy kiépítése; belső parkolók felújítása vagy kiépítése, illetve iroda építése/fejlesztése is. — kizárólag kisléptékű támogatási Igényű pályázat esetén.
 3. Olyan új eszköz beszerzése, mely a Pályázónak az 1. számú melléklet szerinti főtevékenységéhez, vagy az melléklet szerinti főtevékenységétől eltérő, az 1. melléklet szerinti melléktevékenységéhez illeszkedik és a Pályázó főtevékenysége vagy a pályázat alapjául szolgáló melléktevékenysége keretében létrehozott termék vagy szolgáltatás előállításához ténylegesen szükséges — kis-, és nagyléptékű támogatási igényű pályázat esetén egyaránt. A pályázat keretében több eszköz is beszerezhető, ám e termelőeszközök beszerzési árának egyenként meg kell haladnia nagyléptékű támogatás esetében a nettó 750 ezer forintot, kisléptékű támogatás esetén a nettó 200 ezer forintot.

A pályázat keretében egyidejűleg több önállóan támogatható tevékenységre tekintettel is benyújtható támogatási igény. Nagyléptékű támogatások elbírálása során előnyt élveznek azok a pályázatok, melyek komplex jellegűek, azaz telephelyfejlesztési és eszközbeszerzési tevékenységet egyaránt terveznek megvalósítani.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

 • megújuló energiaforrások alkalmazása, nem nagyobb mértékben, mint ami a Pályázó energiaigényét fedezi — kizárólag kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás és de minimis támogatás jogcímen igényelhető;
 • szolgáltatások igénybevétele: telephelyfejlesztés esetén a külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költségei, úgymint a projektek megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei (tervezési költség, építési műszaki ellenőr díja, illetve amennyiben releváns, a tervellenőr díja; a megvalósítás során felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak, stb) — e költségek kizárólag eszközbeszerzést tartalmazó pályázatok vonatkozásában nem elszámolhatók; regionális beruházási támogatás és kkv-knak nyújtott beruházási támogatás jogcímeken e tételek abban az esetben számolhatók el, amennyiben azok aktiválásra kerülnek a Sztv. 47-48., és 51. §-ában foglaltak szerint;
 • az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó testreszabás, a migrációs fejlesztések (adatok is), a betanítás, a szállítás és üzembe helyezés költségei együttesen;
 • az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések;
 • információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése a projekt elszámolható legfeljebb 20%-a erejéig;

 

Amennyiben a Pályázó önállóan nem támogatható tevékenységet kíván megvalósítani, úgy legalább egy önállóan támogatható tevékenységet is meg kell valósítania oly módon, hogy az önállóan támogatható tevékenységre fordított kiadás képezze a kivitelezési költségek legalább 70%-át, nagyléptékű, komplex fejlesztés megvalósítása esetén pedig legalább 80%-át.

A telephelyfejlesztést tartalmazó pályázatokat csak a telephely telekhatárán belül lehet megvalósítani, telephelyfejlesztés vonatkozásában a telephelyen kívüli megvalósítás nem támogatható.

 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

 1. projektarányos akadálymentesítés (amennyiben releváns);
 2. szórt azbeszt mentesítése (amennyiben releváns);
 3. műszaki ellenőr alkalmazása;
 4. nyilvánosság biztosítása.

A c) és d) szerinti kötelezően megvalósítandó tevékenységeket kizárólag de minimis jogcímen igényelt támogatás terhére lehetséges elszámolni. Amennyiben a Pályázó de minimis jogcímen nem kíván semmilyen költségelemet elszámolni a pályázatban, úgy e tevékenységeket saját forrás terhére kötelező megvalósítani, és az e tevékenységekre tervezett költségeket a pályázati költségvetésben kötelező megjeleníteni.

 

Nem támogatható tevékenységek

Nem támogatható különösen:

 • megkezdett projekt,
 • az ingatlanvásárlás,
 • szállítójárművek vásárlása,
 • használt, vagy olyan eszközök beszerzése, amelyek nem az adott ingatlanra bejegyzett tevékenységhez kapcsolódnak.

 

Milyen költségek számolhatók el a Pályázat keretein belül?

 1. Főtevékenységhez kapcsolódó költségek — bármely jelen Pályázati Kiírásban támogatott jogcímen nyújtott támogatás terhére elszámolható:
 • terület előkészítés — kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége;
 • építéshez kapcsolódó költségek — átalakítás, bővítés, felújítás esetén beleértve az épületgépészet,     az        energiahatékonysági intézkedések,    a          közművek
  kialakításának/felújításának, valamint az azbesztmentesítés költségeit is;
 • eszközbeszerzés költségei: bekerülési érték, beleértve a kapcsolódó szállítás, üzembe helyezés, valamint a közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is — eszközbeszerzés költsége; napelemes rendszer beszerzése és telepítése kizárólag de minimis jogcímen elszámolható;
 • immateriális javak beszerzésének költsége: szoftver bekerülési értéke, vagyoni értékű jog bekerülési értéke, egyéb szellemi termék bekerülési értéke, amennyiben ezek a fentiek szerint vásárolt eszköz üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek.
 1. Beruházás előkészítés, tervezéshez kapcsolódó költségek (kivéve közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége) — regionális beruházási támogatás és KKV-knak nyújtott beruházási támogatási jogcím terhére csak azok az előkészítési költségek számolhatóak el, melyek aktiválásra kerülnek a fejlesztéssel érintett ingatlan vonatkozásában, kizárólag telephelyfejlesztést is célzó pályázat keretében:
 • előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége;
 • környezeti hatásvizsgálat;
 • szakvélemények         (pl.:      rehabilitációs    környezettervező szakértő/szakmérnök, épületenergetikai szakértő);
 • műszaki tervek, kiviteli és tendertervek elkészítése, ezek hatósági díja.

Az előkészítés költségei között a pályázat befogadását megelőző 12 hónapon belül keletkezett számlák is figyelembe vehetők — kizárólag de minimis jogcímen igényelt támogatás terhére.

 1. Közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó költségek — kizárólag de minimis jogcímen nyújtott támogatás terhére elszámolható:
 • közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység;
 • közbeszerzési eljárás díja.
 1. Műszaki ellenőri szolgáltatáshoz kapcsolódó költségek — kizárólag de minimis jogcímen nyújtott támogatás terhére elszámolható, kizárólag telephelyfejlesztést is célzó pályázat keretében
 • műszaki ellenőri szolgáltatás költsége;
 • egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége;
 • egyéb mérnöki szakértői díjak (pl.: rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő díja megvalósítás alatt).
 1. Projektmenedzsmenthez kapcsolódó költségek — kizárólag harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének költségei vonatkozásában, kizárólag de minimis jogcímen nyújtott támogatás terhére elszámolható, kizárólag telephelyfejlesztést is célzó pályázat keretében
 • projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása: munkabér, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok, személyi jellegű egyéb kifizetések;
 • projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség: utazási költség, helyi közlekedés költségei, napidíj;
 • projektmenedzsmenthez         igénybevett       szakértői           szolgáltatás      díja:         egyéb projektmenedzsment költség, projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és immateriális javak bérleti költsége, projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége.
 1. Tájékoztatáshoz, nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek — kizárólag de minimis jogcímen nyújtott támogatás terhére elszámolható.

 

Az elszámolható költségek engedélyezett mértéke az összes elszámolható költségre vetítve:

 

Nagyléptékű beruházások között csak az a beruházás tekinthető komplex (tehát tartalmi értékelési szempontból a releváns többletponttal elismerhető) beruházásnak, amelyben a két önállóan támogatható tevékenység, azaz a telephelyfejlesztés (építés, felújítás, modernizáció, átalakítás, bővítés), illetve eszközbeszerzés mindegyikének elszámolható költsége a pályázat teljes elszámolható költségének a 40%-át adja.

Nem elszámolható költségek különösen: textíliák beszerzése (pl. függöny, ágynemű, stb.); személy jellegű ráfordítások; élelmiszer, italbeszerzés költsége; gépjárművásárlás, gépjárműlízing, gépjárműbérlet díja; bármely olyan jármű beszerzési költsége, melynek vezetése vagy üzemeltetése hatósági engedélyhez kötött (pl. gépjármű, busz, vitorlás hajó, motorcsónak); használt eszközök felújítása, vagy beszerzése; terület- és ingatlanvásárlás költsége; hitelkamat, kamattartozás, pénzügyforgalmi költségek; hatósági díjak, illetékek, engedélyeztetési eljárások költségei; közműfejlesztéshez való hozzájárulások; pályázatírás költségei, sikerdíj; bírságok, kötbérek, perköltségek; általános forgalmi adó, adók, közterhek; szintentartó beruházáshoz kapcsolódó költségek; a pályázat benyújtásának napja előtt felmerült költségek, ráfordítások.

 

Biztosítékok köre

 1. A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele minden esetben, hogy rendelkezésre álljon a Kedvezményezett valamennyi — jogszabály alapján beszedési megbízással terhelhető — fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata (felhatalmazó levél) a Támogató beszedési jogának biztosítására, pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. (A felhatalmazó levél mintáját a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet 3. számú mellékletének II. 4. pontja tartalmazza.)
 2. Amennyiben a költségvetési támogatás összege eléri az ötvenmillió forintot, az a) pontban rögzített felhatalmazó levélen túl a Kedvezményezett köteles a megítélt költségvetési támogatás 50%-ának megfelelő biztosítékot nyújtani, melyek az alábbiak lehetnek:
 • ingatlan zálogjog
 • bankgarancia
 • készfizető kezesség.

A biztosíték mértéke a fentiek szerint jóváhagyott csökkentést követően is el kell, hogy érje a folyósított támogatási összeg 10%-át.

A biztosítékoknak a Támogatási Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítését követő 3 hónapig kell fennállnia.

 

Mekkora lehet a támogatás összege?

A Pályázati Kiírás keretében kisléptékű beruházásokra a Ceglédi, a Nagykátai, a Magykőrösi, és a Szobi járás területéről 1,5 – 25m Ft támogatási igénnyel, nagyobb lépték beruházások esetén pedig a Ceglédi, a nagykátai, és a Nagykőrösi járás területéről 25-120m Ft támogatási igénnyel lesz lehetőség pályázatok benyújtására.

 

Támogatás mértéke:

 

 

Egy projekt keretében a csekély összegű (de minimis) támogatás a másik két támogatási jogcím valamelyikével együtt is igénybe vehető a támogatáshalmozódási szabályok figyelembevételével.

Kategóriák
Cikk írója:

Böngésszen tovább cikkeinkben

Horizont Európa Accelerator Rásegítő Pályázat

  Horizont Európa Accelerator Rásegítő Pályázat A támogatási kérelmek benyújtása 2022. október 19. 16:00-ig lehetséges. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium […]

2022.05.09.
Széchenyi Kártya Program MAX

A Széchenyi Kártya Program segítségével államilag támogatott, kedvezményes vállalati hitelt vehetnek igénybe a vállalkozások, hozzásegítve őket céljaik eléréséhez.

2022.08.16.
Jó hír a lovas létesítmények számára!

  A pályázatok benyújtása 2022. május 4.-től 2022. július 12-ig van lehetőség pályázni.  A pályázat célja: A támogatásban részesülők által […]

2022.04.11.

Lépjen velünk kapcsolatba

{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['contact_email']}}
{{error_elements['contact_phone']}}
{{error_elements['megjegyzes']}}
Üzenet küldése folyamatban...