Pályázati lehetőség a mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységére

By |2021-07-14T09:23:50+00:002020. július 3.|

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) által meghirdetett Felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése piacorientált innovációs projektjeik támogatásával.

A vállalkozások az önállóan megvalósított, a támogatás megtérülését valószínűsítő alábbi célokból választható innovációs projektjeikre kaphatnak támogatást:

 • humán erőforrás bevonásával a vállalkozásban innovációs folyamat(ok) elindulása megtörténik
 • humán erőforrás bevonásával adaptív innovációs tevékenység történik
 • humán erőforrás bevonásával, legalább a vállalkozás szintjén újdonságnak tekinthető és üzletileg hasznosítható prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányul

A 2020-1.1.1-KKV START kódszámú pályázat 2020. május 29-től 2020. november 13. 12 óráig érhető el.

A pályázat keretein belül a projektre elszámolható költségek maximum 60%-a finanszírozható támogatás útján. A költségek 40%-a saját forrásból fizetendő. A támogatás minimális értéke 10 millió Ft, maximális értéke pedig 20 millió Ft. 

Kik jogosultak a pályázatra?

Jogi személyiségű mikro- és kisvállalkozások, amelyek

 • Magyarországon székhellyel rendelkeznek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek
 • 113, 114, 116, 117 vagy 141 GFO kóddal rendelkeznek
 • kettős könyvvitelt vezetnek
 • nem tartoznak a KATA hatálya alá
 • minimum 2 teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó jóváhagyott és közzétett beszámolóval rendelkeznek

Nem nyújtható támogatás a támogatást igénylő részére:

 • A támogatást igénylő utolsó lezárt, teljes üzleti évére vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma 2 főnél kevesebb.
 • A támogatást igénylő utolsó lezárt, teljes üzleti évére vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti saját tőkéje negatív.
 • A projekt összköltsége magasabb a támogatást igénylő utolsó lezárt, teljes üzleti évére vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti árbevételénél.
 • A támogatást igénylő által igényelt támogatás összege magasabb a támogatást igénylő utolsó lezárt, teljes üzleti évére vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti saját tőke összegénél.
 • A projektben 1 évre tervezhető átlagos személyi jellegű ráfordítás magasabb a támogatást igénylő utolsó lezárt, teljes üzleti évére vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti személyi jellegű ráfordításának 200%-ánál.
 • A vállalkozás az NKFI Alap és/vagy GINOP és/vagy VEKOP forrásainak terhére támogatásban részesült és az erről szóló tájékoztatás részére megküldésre került.

A gazdasági feltételeket a vállalkozásnak önállóan kell teljesíteni, a partner-, vagy kapcsolt vállalkozás(ok) adatai nem számolhatók össze. A Felhívás keretében egy adott vállalkozás és/vagy annak partner-, vagy kapcsolt vállalkozásai részéről kizárólag egy projektjavaslat támogatható.

A Felhívásra kizárólag azok nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a NKFI Hivatal jelen felhívásához kapcsolódóan a 2-5 oldalas üzleti terv alapján kiállított szakmai támogató véleménnyel rendelkeznek.

A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtása:

 1. szakasz esetén
  • a szakmai vélemények iránti kérelmek benyújtási határideje: 2020. június 19. 12:00 óra
  • a támogatási kérelmek benyújtási határideje: 2020. augusztus 24. 16:00 óra
 2. szakasz esetén
  • a szakmai vélemények iránti kérelmek benyújtási határideje: 2020. július 20. 12:00 óra
  • a támogatási kérelmek benyújtási határideje: 2020. szeptember 28. 12:00 óra
 3. szakasz esetén
  • a szakmai vélemények iránti kérelmek benyújtási határideje: 2020. augusztus 28. 12:00 óra
  • a támogatási kérelmek benyújtási határideje: 2020. november 13. 12:00 óra

Kötelezettségek/Feltételek

Kutató-fejlesztő vagy technikus segédszemélyzet megtartása / Új kutató-fejlesztő vagy technikus segédszemélyzet bevonása a vállalkozásba

 • Foglalkoztatott megtartása: a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt fizikai befejezéséig a támogatást igénylő foglalkoztatottainak száma nem csökken a projekt kezdés időpontjában fennálló létszámhoz képest, amely legalább 1 fő.
 • Új foglalkoztatott bevonása: a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megkezdésétől számított legfeljebb 4 hónapon belül a projekt fizikai befejezéséig a támogatást igénylő foglalkoztatottainak száma minimum 1 fővel növekszik a projekt kezdés időpontjában fennálló létszámhoz képest.

Foglalkoztatott a minimum napi 4 órában dolgozó BSC vagy MSC képesítésű alkalmazott vagy megbízási szerződéssel rendelkező BSC vagy MSC képesítésű, a projekthez kapcsolódó szakirányú végzettséggel rendelkező személy, aki a projekt megvalósításában kutató-fejlesztő munkatársként vagy technikus segédszemélyzetként vesz részt.

Fenntartási kötelezettség

A támogatást igénylőnek 1 év fenntartási kötelezettsége van, amennyiben a projekt tartalmaz beszerzést immateriális javakra vagy eszközökre vonatkozóan. Egyéb esetben nincs fenntartási időszak.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam min. 12, max. 24 hónap.

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. Innováció bevezetésére irányuló tevékenység
 2. Adaptív innovációs tevékenység
 3. Fejlesztési tevékenység

Elszámolható költségek köre:

 • Személyi kiadások (min. 50%):
  • Kizárólag az adott kutatási projektben részt vevő kutatók, fejlesztők, technikusok, egyéb kisegítő személyzet munkaszerződés –– megbízási jogviszony esetén a megbízási szerződés – szerinti alapbér és annak járulékai, valamint személyi jellegű egyéb kifizetései (ide értve a törvényesen járó szabadság és betegszabadság idejére járó juttatást is) és a munkaadót terhelő járulékok a támogatott projektben való foglalkoztatás arányában, a végzett tevékenység mértékéig.
  • A kutató, fejlesztő, technikus személyek és egyéb kisegítő személyzet alapbére és annak járulékai, valamint személyi jellegű egyéb kifizetései csak akkor számolhatók el, ha a projekt témájához kapcsolódó területén rendelkeznek végzettséggel és tevékenységük közvetlenül a projekt végrehajtásához kapcsolódik és munkaköri feladatukat képezi, amely a munkaköri leírásban vagy a munkaszerződésben, vagy megbízási szerződésben rögzítésre kerül.
   • Bérköltség – Kutató-fejlesztő munkatárs/technikus, segédszemélyzet: munkabér, megbízási díj (természetes személyek részére)
   • Személyi jellegű egyéb kifizetések – Kutató-fejlesztő munkatárs/technikus, segédszemélyzet: (bérjellegű juttatások, pl. munkába járás költsége, cafetéria)
   • Bérjárulékok – Kutató-fejlesztő munkatárs/technikus, segédszemélyzet: a személyi jellegű ráfordítások alapján megállapított bérjárulékok.
  • Teljes munkaidőben foglalkoztatott kutató-fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb 1.000.000 Ft/hó, technikus/egyéb segédszemélyzet esetében legfeljebb 700.000 Ft/hó bérköltség tervezhető/számolható el.
 • Szolgáltatások költségei
  • Igénybe vett szolgáltatások költségein belül az igénybevett tanácsadás és szolgáltatás díja vehető figyelembe, beleértve a minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetéséhez és tanúsíttatásához kapcsolódó költségeket, amelyek abban az esetben számolhatóak el, ha azt kizárólag a projekt keretében végzett kutatási tevékenységhez vették igénybe, továbbá a megbízási szerződés független felek között, piaci feltételeknek megfelelően jött létre és teljesült.
 • Anyagköltségek
  • Közvetlenül a projekt megvalósítása során felmerült fogyóeszközök és forgóeszköz költségei számolhatók el.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Eszközbeszerzés
  • Műszaki berendezések, gépek, járművek és Egyéb berendezések, felszerelések, járművek költségtípuson belül a beruházás érdekében felmerült új eszközök bekerülési értéke számolható el (amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is). A projekt céljához kapcsolódó, a piacon elérhető, a projektcélok megvalósításához szükséges technológiát használó eszközök beszerzése számolható el. Az eszköznek meg kell felelnie a hatályos szabványoknak és normáknak. Új, kereskedelmi forgalomban vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe-helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható.
 2. Immateriális javak beszerzése
  • Immateriális javak költségtípuson belül a projekt megvalósításához szükséges immateriális javak (pl. szellemi termékek felhasználásának joga, licencek) bekerülési értéke számolható el.
  • Nem gyártási jellegű licenc és know-how vásárlása kizárólag abban az esetben számolható el, ha azt a kedvezményezett továbbfejlesztés céljából, a projektben szereplő kötelező vállalás teljesítéséhez közvetlenül használja fel.
 3. Projekt koordinációs tevékenység (max. 5%)
  • Anyagköltségek: a koordinációs tevékenység elvégzése érdekében közvetlenül felmerült fogyóeszközök és forgóeszközök
  • Igénybe vett szolgáltatások költségei: a projektmegvalósítás alatti projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja (részletes helyzet- és piacelemzés vagy árajánlat csatolása kötelező)

Kategóriák
Cikk írója:

Böngésszen tovább cikkeinkben

Horizont Európa Accelerator Rásegítő Pályázat

  Horizont Európa Accelerator Rásegítő Pályázat A támogatási kérelmek benyújtása 2022. október 19. 16:00-ig lehetséges. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium […]

2022.05.09.
Széchenyi Kártya Program MAX

A Széchenyi Kártya Program segítségével államilag támogatott, kedvezményes vállalati hitelt vehetnek igénybe a vállalkozások, hozzásegítve őket céljaik eléréséhez.

2022.08.16.
Geotermikus alapú hőtermelő projektek tevékenységeinek támogatása!

    Geotermikus alapú hőtermelő projektek tevékenységeinek támogatása  A benyújtás szakaszosan történik, pályázni a kiírás megjelenésének időpontjától kezdődően a keret […]

2022.05.10.

Lépjen velünk kapcsolatba

{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['contact_email']}}
{{error_elements['contact_phone']}}
{{error_elements['megjegyzes']}}
Üzenet küldése folyamatban...