Az egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásával érintett, valamint az ezeket helyettesítő termékek gyártásával foglalkozó vállalkozások technológiaváltásának és kapacitásbővítésének támogatása (VEKOP-1.2.8-20)

By |2021-07-14T10:22:47+00:002021. január 11.|

A támogatási kérelmek benyújtása 2021. február 15. 9:00-tól 2021. március 11. 12:00-ig lehetséges.

A minősítés megszerzésére 2021. február 1-ig jelentkezhetnek a vállalkozások.

 

A Felhívás célja egyrészt az egyszer használatos és egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának betiltásával érintett, másrészt az egyszer használatos és egyéb műanyagtermékeket helyettesítő termékek gyártásával foglalkozó, továbbá a műanyagipari ágazatban egyéb okból piacot vesztett mikro-, kis- és középvállalkozások technológiaváltásának és kapacitásbővítésének támogatása. Cél az egyszer használatos és egyéb műanyag termékeket helyettesítő késztermékek előállításának a támogatása.

 

Pályázók köre

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek
 • amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy az előminősítésen átestek;
 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 3 fő volt;
 • amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti nettó árbevétele legalább 30 millió forint volt;
 • amelyek cégkivonatuk alapján rendelkeznek a támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig bejegyzett, a felhívás 1. sz. mellékletében meghatározott TEÁOR számú tevékenységgel, mely egyben a projekt fejlesztendő tevékenysége is;
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok vagy egyéni cégek;

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 228 Egyéni cég

 

Kizáró okok, speciális feltételek

 • A Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül.
 • Az összköltség maximum 45%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – fenntartási időszak 1. évét követően visszamért – eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).
 • A visszatérítendő támogatás teljes összege uniós állami támogatási szempontból vissza nem térítendő támogatásnak minősül, függetlenül attól, hogy milyen arányban fordul át ténylegesen vissza nem térítendő támogatássá. Az ily módon meghatározott átmeneti támogatás támogatástartalma az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
 • Nem támogathatók amelyek:
 • amely a Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét;
 • amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul,
 • amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz olyan természetes vagy jogi személyek részére, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik
 • amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul.
 • amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul,
 • amelynek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokra irányul (Felhívás 6. számú melléklete), azaz nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági terméknek,
 • mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére, ha
 • a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
 • a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
 • nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve, ha a vállalkozás 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. június 30-a között nehéz helyzetbe került
 • exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
 • ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
 • A mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel számítási módszertanát a Felhívás 7. sz. szakmai melléklete tartalmazza.
 • amely azt a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel,
 • Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg. Az ÁÚF-től eltérően már a támogatási kérelem benyújtásakor sem minősülhet a fejlesztéssel érintett ingatlan lakáscélú ingatlannak. Lakás/lakhatási célú fejlesztésnek minősül minden olyan fejlesztés és/vagy beruházás, amely a KSH építmény jegyzékében a „11 LAKÓÉPÜLETEK” között nevesített épületek fejlesztésére irányul.
 • amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása a Felhívás keretében korábban támogatásban részesült,
 • amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében egy korábban már benyújtott támogatási kérelmében szereplő, azzal teljes egészében megegyező elszámolható költségtételt tartalmazó támogatási kérelmet nyújt be a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program jelen konstrukciója keretében, kivéve, ha a korábbi benyújtott támogatási kérelmét visszavonta vagy arra vonatkozó elutasító döntéssel rendelkezik,
 • amely vállalkozás a GINOP-1.2.13-20 felhívás keretében támogatási kérelmet nyújtott be,
 • amely támogatás támogatástartalma az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottság közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt a támogatást igénylő esetében – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – meghaladja a 800 000 eurónak megfelelő forintösszege

 

Kötelezettségek

 • A támogatást igénylő vállalja, hogy a kapott visszatérítendő (kamatmentes) támogatást vagy – figyelembe véve a megvalósítási időszak végén, továbbá a fenntartási időszak végén lefolytatott eredményességméréseket – annak arányos részét a visszafizetési arányról szóló, az 1. Projekt Fenntartási Jelentés beérkezését követő 90 napon belül megküldött tájékoztatás kézhezvételét követő 180. napig egy összegben visszafizeti.
 • A projekt keretében kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő TEÁOR besorolás szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetők.
 • A projekt keretében kizárólag az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által lefolytatott szakmai előminősítési eljárás során kiválasztott vállalkozások számára, az előminősítési eljárás során a bemutatott fejlesztési elképzeléseikben foglalt tevékenységek megvalósítására kerülhet sor.
 • A támogatási kérelemben szereplő fejlesztési igényeknek szerepelniük kell a támogatást igénylőnek a szakmai előminősítés során bemutatott fejlesztési koncepciójában.
 • A Felhívás 2. számú mellékleteként megtalálható az elszámolható eszközök körét meghatározó Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett VTSZ szám 11 alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre – beleértve a tartozékokat is – amennyiben az adott eszköz a fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges.
 • A támogatási kérelemben megjelölt fejlesztendő tevékenységnek a cégkivonatba a támogatási kérelem benyújtásáig bejegyzésre kell kerülnie és az a projekt megvalósítás során a bejegyzésből nem törölhető-.
 • A Felhívás 4. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek körét meghatározó TESZOR lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre.
 • A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.
 • A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, mely határidő nem hosszabbítható.
 • A megállapított visszatérítendő támogatás összegét legkésőbb az erről szóló tájékoztatás kedvezményezett általi kézhezvételét követő 180. napig egyösszegben kell visszafizetnie a kedvezményezettnek.

 

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (a projekt összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt összköltségének legfeljebb 60%-át érheti el)
 • Információs technológia-fejlesztés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el)
 • Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése (a projekt összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
 • Projektelőkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele (a projekt összköltségének legfeljebb 5%-át érheti el);

 

Elszámolható költségek köre:

I. Előkészítés költségei

 • Projektelőkészítés költségei

II. Beruházási költségek

Eszközbeszerzés költségei

a) Új eszközök, gépek beszerzése

 • technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (nettó 200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.
 • az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége minimum nettó 200.000 Ft értékben, amennyiben alkalmassá teszi a támogatást igénylő tulajdonában álló, a megvalósítási helyszínen a támogatási kérelem benyújtásakor már meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez,

b) Technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű új hardver beszerzése

 • hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat,
 • hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit,
 • telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit.

Építéshez kapcsolódó költségek

a) infrastrukturális beruházások költsége

 • épületgépészeti gépek,
 • ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 • a gyártáshoz kapcsolódó a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz működéséhez szükséges, az ipari folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 • elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 • szennyvíztároló,
 • szellőzési, légfrissítő berendezések,
 • felvonók,
 • iparvágány (a fejlesztéssel érintett iparvágány műszaki paraméterei meg kell, hogy egyezzenek annak a pályahálózatnak a paramétereivel, amelyre az iparvágány rácsatlakozik),
 • hűtőkamra,
 • siló,
 • ipari kapuk,
 • a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,
 • őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése és fejlesztése.

b) ingatlan bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges).

Immateriális javak beszerzésének költsége

a) Technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése

b) Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára

III. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

 • Egyéb szakértői szolgáltatási költségek
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj

 

Nem elszámolható költségek köre:

 • a támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült, továbbá a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner és/vagy kapcsolt vállalkozásától és/vagy kedvezményezett Ptk. szerinti hozzátartozója és/vagy a kedvezményezett vezető tisztségviselőjétől és Ptk. szerinti hozzátartozóitól, valamint azok vállalkozásaitól történő beszerzés, továbbá általa előállított, gyártott, forgalmazott eszköz, szoftver, saját teljesítésként nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei, így különösen
 • műszaki gépek, berendezések,
 • immateriális javak,
 • és igénybe vett szolgáltatások bekerülési értéke.
 • garanciális költségek,
 • a támogatást igénylőnél meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli, illetve más telephelyre történő áttelepítési költsége,
 • franchise díj,
 • a támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek az „Előkészítés Költségei” pontja szerinti költségek kivételével,
 • előkészítési célú tevékenység költségei (például: támogatási kérelem készítés, menedzsment, kifizetési igénylés összeállítása, megvalósíthatósági tanulmány készítése, közjegyzői díj) az „Előkészítés Költségei” pontja szerinti költségek kivételével,
 • az „Előkészítés Költségei”  pontja szerinti előkészítési tevékenység költsége, amennyiben a projekt nem tartalmaz infrastrukturális és ingatlan beruházást,
 • biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek, jelzálog, bankgarancia költségei,
 • kamatköltségek,
 • reprezentációs költségek,
 • utazási- és szállásköltségek (pl. gépek üzembehelyezéséhez kapcsolódóan sem elszámolható),
 • kiszállási díj,
 • jogszabály-frissítési díj,
 • fordítási költségek,
 • levonható ÁFA,
 • közúti gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése (8601 – 8609, 8701 – 8708, 8710 – 8716, 8801 – 8805, és 8901 – 8908 VTSZ számú járművek)
 • kézi szerszámkészlet (pl. villáskulcs készlet, kézi csavarhúzó szett, szerszámos kocsi),
 • műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei,
 • meglévő gépek átalakításának költségei, még akkor sem, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere megváltozik,
 • eszközök leszerelési költsége,
 • szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége,
 • azon eszközök, berendezések, amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt bérleti vagy egyéb hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a támogatást igénylőnél bármely telephelyen már használatban voltak,
 • irodabútor,
 • termelési és/vagy szolgáltatási jellegű licenc, know-how éves ismétlődő (megújítási, forgalom utáni) díja,
 • nem termelési és/vagy szolgáltatási jellegű know-how vásárlása a szoftverek kivételével,
 • terméktámogatási díj;
 • ingatlan beruházás esetében nem elszámolható költségtételnek minősül az árkockázati fedezet, valamint a saját kivitelezésre fordított összeg,
 • pályázatírás költsége.

 

Projekt területi korlátozása

Kizárólag a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés támogatható.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell a cégbírósági nyilvántartásba bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra. A megvalósítási helyszín alkalmasságát a támogatási kérelem benyújtásakor fotódokumentációval szükséges alátámasztani.

 

Támogatás mértéke:

 • a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének 45%-a;
 • a középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének 35%-a;

 

Támogatás összege:

min. 20 millió Ft., max. 400 millió Ft.

Kategóriák
Cikk írója:

Böngésszen tovább cikkeinkben

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP Plusz-2.1.1-21)

  Megyénként eltérő benyújtási dátum lehetséges a felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletekben foglaltak szerint. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program […]

2021.11.23.
Új 0%-os hitelkonstrukció jelent meg, a Széchenyi Benzinkút Kártya

A Széchenyi Turisztikai Kártya GO! konstrukció keretében elérhető a Széchenyi Benzinkút Kártya a gépjármű üzemanyag-kiskereskedelemmel foglalkozó vállalkozások számára a kedvezőtlen […]

2022.04.08.
Geotermikus alapú hőtermelő projektek tevékenységeinek támogatása!

    Geotermikus alapú hőtermelő projektek tevékenységeinek támogatása  A benyújtás szakaszosan történik, pályázni a kiírás megjelenésének időpontjától kezdődően a keret […]

2022.05.10.

Lépjen velünk kapcsolatba

{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['contact_email']}}
{{error_elements['contact_phone']}}
{{error_elements['megjegyzes']}}
Üzenet küldése folyamatban...