Biztos Kezdet Gyerekházak területi alapú fejlesztése (HOP-3.4.1-21)

By |2021-07-14T10:16:25+00:002021. január 11.|

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. március 5-től 2021. május 4-ig van lehetőség.

A Kormány felzárkózáspolitikájának tapasztalata, hogy a hatékony és eredményes felzárkózás a különféle beavatkozási területek összehangoltságán és a komplex, azaz a beavatkozások minden egyes elemét egyszerre figyelembe vevő megoldásokon múlik. A felhívás céljai illeszkednek a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában foglaltakhoz, így a koragyermekkortól a munkaerő-piacig megvalósuló komplex támogatás válik elérhetővé azon településeken, ahol a társadalmi hátrányok koncentráltan vannak jelen, ugyanakkor az ezek kezelésére hivatott ellátások, szolgáltatások hiánya jellemző.

Pályázók köre

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • 321 Helyi önkormányzat
 • 371 Helyi nemzetiségi önkormányzat
 • 525 Vallási egyesület
 • 529 Egyéb egyesület
 • 551 Bevett egyház
 • 552 Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye
 • 555 Bevett egyház elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye
 • 559 Egyéb egyházi szervezet
 • 569 Egyéb alapítvány

A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

 

Kizáró okok, speciális feltételek

 • A Gyerekházak helyszínéül szolgáló helyiségek kisebb átalakítása. Kizárólag a projekt megvalósításához elengedhetetlen, építési engedélyt nem igénylő átalakítás, felújítás támogatható
 • A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés hiányában kizárólag a szolgáltatás nyújtását előkészítő tevékenységek végezhetőek
 • A Biztos Kezdet Gyerekház nyújtotta szolgáltatás rendszeres igénybe vevőjének számít az a 0-3 éves korú (4. életév betöltéséig vagy a kötelező óvodai nevelés megkezdéséig) gyermek, aki szülőjével vagy negyedévente legfeljebb hat alkalommal az őt kísérő más személlyel az adott hónap nyitvatartási napjainak legalább harmincöt százalékában látogatja a Biztos Kezdet Gyerekházat.

 

Kötelezettségek

 • A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói okirat hatályba lépését követően 48 hónap áll rendelkezésre
 • A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja:
 • Projektmenedzser
 • Pénzügyi vezető
 • A projektgazdának vállalnia kell, hogy a szakmai feladatok ellátása érdekében az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja:
 • Szakmai vezető (Gyerekház vezető)
 • Rendelkezni kell a szakmai vezetői munkakörben foglalkoztatott személynek az alábbi képesítések valamelyikével:
 • felsőfokú pedagógiai végzettséggel,
 • felsőfokú egészségügyi végzettséggel,
 • pszichológusi végzettséggel,
 • szociálpedagógiai végzettséggel,
 • 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész I. Alapellátások cím 2.A) és 2.B) pontjában a bölcsődei igazgatóság, egyesített bölcsődék, önálló bölcsőde magasabb vezetőjére meghatározott képesítések valamelyikével,
 • Vagy egyéb felsőfokú végzettség mellett Biztos Kezdet Gyerekházban eltöltött legalább kétéves szakmai tapasztalattal.
 • A szakmai vezető vállalja, hogy a vezetői munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától számított két éven belül eredményesen elvégzi a a TEF által szervezett Biztos Kezdet Alapképzést.
 • Gyerekház munkatárs
 • A projekt megkezdésétől számított 24. hónap utolsó munkanapjáig a munkatársak közül legalább 1 fő elvégzi a TEF által biztosított kötelező képzést.
 • Szerződéskötést követően a projekt kezdetétől számított 3 hónapon belül meg kell kezdeni az „előkészítő” tevékenységet, melyet a szolgáltatás megkezdéséig be kell fejezni
 • A szolgáltatás – ha a működést engedélyező szerv későbbi időpontot nem állapít meg – csak a szolgáltató nyilvántartásba történő bejegyzés jogerőre emelkedésének időpontjától kezdődően nyújtható (369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szabályozza), ezért a kérelmet legkésőbb a szolgáltatás megkezdése előtt 60 nappal – legkésőbb a projekt megvalósításának kezdetét követő 7. hónapban – szükséges benyújtani a területileg illetékes kormányhivatalnál.
 • A szolgáltatás működését legkésőbb a projekt megvalósításának kezdetét követő 9. hónapon belül biztosítani kell. A szolgáltatás ideiglenes bejegyzése az ideiglenes helyszínre is kiadható az erre vonatkozóan előírtak teljesülése esetén.
 • A szolgáltatás ideiglenes helyszínen is elindulhat.
 • Ideiglenes helyszínnek számít minden olyan helyszín, ami alkalmas 3 éves vagy fiatalabb gyermekek és szüleik fogadására, továbbá, biztosítja az alapvető infrastruktuális feltételeket (foglalkoztató szoba, mosdó, külön bejárat, szeparált udvar), a projekt szakmai megvalósítását az EMMI rendelet alapján kell végeznie.
 • A projekt megvalósításához a Kedvezményezettnek lehetősége van elkülönített bankszámlát nyitni, amely a már meglévő bankszámla alszámlája is lehet.
 • A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését

 

Támogatható tevékenységek köre

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek

 • A szociokulturális hátrányokkal küzdő családok felkeresése és a Biztos Kezdet Gyerekház által nyújtott szolgáltatások igénybevételének ösztönzése,
 • A gyermekek számára rendszeres szakmai szolgáltatásként állapotfelmérés, valamint számukra legalább képességkibontakoztató foglalkozás, fejlesztés és kisétkeztetés,
 • A szülőknek a gyermekkel együtt történő részvétele a foglalkozásokon, a szülők számára személyiség- és kompetenciafejlesztés, a gyermekneveléshez, a személyes higiéné biztosításához és a háztartásvezetéshez szükséges ismeretek átadását célzó, valamint egyéb preventív célú programok,
 • A korszerű gyermeknevelési alapelvek folyamatos és tudatos közvetítése a szülőknek,
 • Részvétel a helyi közösség életében, közösségi rendezvények szervezése, elsősorban az igénybe vevői kör számára,
 • Mosás, tisztálkodási lehetőség biztosítása,
 • Biztos kezdet gyerekház tárgyi feltételeinek kialakítása
 • A gyerekek számára a foglalkozások idején a korosztályuknak megfelelő étkezés (tízórai) biztosítása a délelőtti nyitva tartás idején,
 • Helyi partneri együttműködések kialakítása és működtetése a szakemberek között: védőnő, gyermekorvos, szociális munkás, óvodapedagógus, fejlesztő pedagógus,
 • Együttműködés a gyermek beóvodázási körzetének megfelelő óvodával,
 • Együttműködés a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint család- és gyermekjóléti központtal,
 • Együttműködés a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósággal (továbbiakban: TEF).

 

Választható önállóan támogatható tevékenységek:

 • Az eltérő fejlődésű gyerekek számára szakemberhez való hozzáférés, képzés, konzultációs lehetőség biztosítása,
 • Várandósok felkészítése a gyermek fogadására,
 • A Gyerekház a környező aprófalvakban, tanyás területen élő gyermekek és szüleik számára heti rendszerességgel játékos foglalkozásokat szervezhet, továbbá biztosíthatja a környező aprófalvakban, tanyás területen élő, nem megfelelően fejlődő gyermekek számára a megfelelő szakemberhez való hozzáférést.
 • A célcsoport családtagjait érintően új foglalkozások bevezetése (pl. nagyobb lánytestvérek önismereti csoportja, egyéb célzott foglalkozások a továbbtanulás érdekében)
 • A legrosszabb helyzetű családok fokozott bevonása érdekében célzott tevékenységek megvalósítása saját megvalósítókkal vagy külső szakember bevonásával pl. (terápiás szakember, pszichológus)

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

I. Projekt előkészítés

 • Szakmai Terv készítése,
 • Célcsoport felkeresése, felkutatása, helyszín kiválasztása
 • A település, és a helyi közösség megismerése
 • A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer környező intézményeinek felkeresése, kapcsolatfelvétel 5. A helyi döntéshozók és fenntartó informálása a Gyerekház működéséről
 • A közösség életében való részvétel, közösségi rendezvények szervezése (legfeljebb 10 alkalommal) 7. Kapcsolódás az adott településen, illetve kistérségben elérhető fejlesztési forrásokhoz.

II. Projekt menedzsment

III. Szakmai megvalósítók

IV. Horizontális tevékenységek

V. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

 

Nem támogatható tevékenységek:

 • a meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható

 

Elszámolható költségek köre:

I. Projektelőkészítés költségei ( 7%)

 • Előzetes igényfelmérés, célcsoport bevonása, szakértői hálózatépítés
 • közösségi rendezvények szervezésének költsége (maximum 10 alkalom)
 • projektelőkészítéshez kapcsolódó utazási költség
 • projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások – munkabér
 • projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások – foglalkoztatást terhelő adó, járulék
 • projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások – személyi jellegű egyéb kifizetés (munkába járás és cafeteria)

II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

 • Építéshez kapcsolódó költségek
 • átalakítás
 • felújítás
 • Eszközbeszerzés költségei
 • bekerülési érték
 • Immateriális javak beszerzésének költsége
 • szoftver bekerülési értéke

III. Tartalék (max.5%)

 

Az elszámolható költségek mértékére, arányára vonatkozó elvárások:

 

Nem elszámolható költségek köre:

 • levonható áfa;
 • kamattartozás kiegyenlítés;
 • hitelkamat;
 • hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek;
 • deviza-átváltási jutalék;
 • pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség;
 • bírságok, kötbérek és perköltségek
 • föld, telek, ingatlan vásárlás;
 • épületek építése,
 • gépjármű beszerzése (vásárlása, lízingelése)
 • infrastrukturális javak vásárlása

 

Projekt területi korlátozása

A projekt az ország kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli és Pest megye) régiójára terjed ki, azokban fejti ki hatását. A projek keretében a TEF-el való együttműködés és a szakmai műhelyek indokolt esetben megvalósulhatnak Budapesten is, ha azok hasznosulása a kevésbé fejlett régiókra nézve alátámasztható. Ebben az esetben a programterületen való hasznosulást a szakmai tervben be kell mutatni.

A felhívás által Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatás olyan 5000 főnél kevesebb, de 1000 főnél nagyobb állandó lakossal bíró kedvezményezett településeken valósulhat meg, ahol Biztos Kezdet Gyerekház még nem létesült. A lakosságszám vonatkozásában a 2018. évi statisztikai adatok számítanak, a fejlesztésbe bevonható települések listáját a felhívás melléklete tartalmazza.

 

Támogatás mértéke:

max. 100%

 

Támogatás összege:

min. 26 millió Ft., max. 45 millió Ft.

Kategóriák
Cikk írója:

Böngésszen tovább cikkeinkben

Vállalkozások Munkaerő Támogatása Program

A munkaadók vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalhoz benyújtott kérelem alapján. Feltétele, hogy olyan álláskeresőt […]

2022.09.23.
Jó hír a lovas létesítmények számára!

  A pályázatok benyújtása 2022. május 4.-től 2022. július 12-ig van lehetőség pályázni.  A pályázat célja: A támogatásban részesülők által […]

2022.04.11.
Épületenergetikai fejlesztések pályázati támogatás közép és kivállalkozok részére

Épületenergetikai fejlesztések hamarosan pályázatból is megvalósíthatóak lesznek – 2022 áprilisában várhatóan megnyílik a felhívás! A pályázatok benyújtása 2022. április 20. […]

2022.04.07.

Lépjen velünk kapcsolatba

{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['contact_email']}}
{{error_elements['contact_phone']}}
{{error_elements['megjegyzes']}}
Üzenet küldése folyamatban...