Biztos Pont Ambulancia (HOP-6-4-2-21)

By |2021-07-14T10:05:26+00:002021. január 11.|

A felhívás célja, hogy a nemzetközi példák figyelembevételével a kapcsolati erőszak – és külön vállalás esetén az emberkereskedelem – áldozatai segítésének fókusza a krízisintervenció mellett irányuljon a krízismegelőzésre is. A jelenleg kapacitáshiányos ambulanciák túlterheltsége csökkenjen. Az ambulanciák által megvalósított prevenciós programok révén az áldozattá válás megelőzhető legyen, valamint megvalósuljon a kapcsolati erőszak érintettjeinek történő segítségnyújtásban a gyermekvédelmi jelzőrendszer együttműködésének hatékonyabbá tétele. A felhívás hozzájárul a Humánfejlesztési Operatív Program 6. prioritásán tervezett ((ESZA+ ix. egyedi célkitűzésben foglalt) célok teljesüléséhez.

 

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. március 1-től 2021. május 31-ig van lehetőség.

Az alábbi szakaszok alapján van lehetőség:

 1. szakasz:2021. március 1-től 2021. március 31-ig
 2. szakasz:2021. április 1-től 2021. április 30-ig
 3. szakasz:2021. május 1-től 2021. május 31-ig

 

Pályázók köre

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • Kapcsolati erőszak áldozataink segítésében minimum 3 éves tapasztalattal rendelkező civil, egyházi szervezet vagy önkormányzati fenntartású intézmény. A szervezetnek tapasztalattal kell rendelkeznie az ambuláns segítés mellett a bentlakásos, átmeneti gondozást nyújtó szociális törvényben vagy a gyermekvédelmi törvényben nevesített olyan ellátási formákban is, amelyek a családokkal és gyerekekkel kapcsolatosak

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 551 Bevett egyház
 • 552 Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye
 • 559 Egyéb egyházi szervezet
 • 569 Egyéb alapítvány
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
 • 322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv.

A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

 

Kötelezettségek

 • A munkahelyi bölcsőde olyan bölcsődei ellátást (szakszerű nevelést, gondozást, étkezést) nyújtó szolgáltatás, amelyet a foglalkoztató tart fenn a nála keresőtevékenységet folytató személyek gyermekei számára.
 • A munkahelyi bölcsőde 20 hetes kortól 3 éves korig fogadja a gyermekeket, a sajátos nevelési igényű gyermekek annak az évnek augusztus 31. napjáig vehetik igénybe az ellátást, amelyben a 6. életévüket betöltik. A sajátos nevelési igényű gyermek ellátása esetén a munkahelyi bölcsőde köteles együttműködni a gyermek korai fejlesztését ellátó szakemberekkel, intézménnyel.
 • A bölcsődei ellátáson túl a foglalkoztatónál dolgozó családok igényeinek felmérése alapján szolgáltatások is szervezhetők (pl. időszakos gyermekfelügyelet, családi délutánok szervezése stb.), azonban a szolgáltatás működtetése nem akadályozhatja az alapellátást.
 • A munkahelyi bölcsőde működtetése szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéshez kötött tevékenység
 • Projektenként legalább 1, legfeljebb két bölcsődei csoport kialakítása támogatható, az alábbiak szerint:
 • Alapesetben egy munkahelyi bölcsődei csoportban 7 gyermek nevelhető, gondozható, amennyiben a szolgáltatást nyújtó személy mellett 1 fő segítő személyt is alkalmaznak.
 • Ha a csoportban lévő minden gyermek betöltötte a második életévét, akkor a gyermekek létszáma legfeljebb 8 fő lehet.
 • Amennyiben egy sajátos nevelési igényű gyermek (a továbbiakban SNI) is jár a csoportba, akkor maximum 5 fő lehet a csoportban. Ha 2 vagy 3 sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, akkor a csoportlétszám legfeljebb 3 fő lehet
 • A kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a projekt megvalósítás ideje alatt legalább 1 főt alkalmaz rugalmas munkavégzési formában.

 

Támogatható tevékenységek köre

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

Projekt szakmai megvalósítása

 • tevékenységhez szükséges helyiség(ek) bővítése, felújítása, akadálymentesítése, bérlése
 • tevékenységhez kapcsolódó irodai eszközök beszerzése
 • szakmai tanácsadás a célcsoport részére (jogi, pszichológiai, életvezetési tanácsadás)
 • konferenciahelyiségek bérlése
 • esetkonferenciák, szakmaközi egyeztető fórumok szervezése
 • megyei (fővárosi) szintű szemléletformáló események szervezése a kapcsolati erőszak terén létező előítéletek és sztereotípiák lebontása érdekében
 • tájékoztató anyagok készítése és disszeminációja
 • prevenciós programok adaptálása, kidolgozása, valamint megvalósítása
 • prevenciós programokhoz megfelelő információs és szemléltető anyagok biztosítása
 • kapcsolati erőszak elleni küzdelemben részt vevő társszervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás és koordináció (különös tekintettel: OKIT, a megyében működő krízisközpontok, titkos menedékházak, többi ambulancia)
 • szupervízió
 • helyi ,ezen belül kimelten munkahelyi közösségek érzékenyítése, HR munkatársak képzése és attitűdformálása
 • a kapcsolati erőszak elleni küzdelem világnapjához kapcsolódó akció megvalósítása megyei szinten

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

Projekt előkészítés

 • szakmai terv elkészítése
 • közbeszerzési eljárások előkészítése, közbeszerzési terv elkészítése

Projekt menedzsment

 • A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt projektmenedzsert, valamint a projekt szakmai vezetését, illetve pénzügyi vezetését ellátó személyt biztosít.
 • A projektmenedzseri és a szakmai vezetői feladatokat ugyanaz a személy is elláthatja.

Tájékoztatás, nyilvánosság

 • A kötelező tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó elvárásokat az ÁÚF c. dokumentum 10. pontja tartalmazza.

Horizontális szempontok érvényesítése

 • Az esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontok területén végzett tevékenységek. Részletesen lásd a 3.4.1.2. Horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások című részben.

Módszertani szakértő bevonása

 • A rendelkezésre álló szakmai protokoll alapján a módszertani szervezet a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft (a továbbiakban: módszertani szervezet).

Nem támogatható tevékenységek:

 • lakáscélú ingatlan vásárlása/fejlesztése,
 • egyszer használatos eszközök, forgóeszközök beszerzése,
 • használt eszközök beszerzése.

 

Elszámolható költségek köre:

 1. Projektelőkészítés költségei
 • A projekt előkészítő szakasza a jelen Felhívás megjelenésének napjától a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének időpontját megelőző napjáig tart.
 • Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége
 • Közbeszerzés költsége
 • Egyéb projekt-előkészítéshez kapcsolódó költség
 1. Beruházáshoz kapcsolódó költségek
 • Építés (átalakítás, bővítés, felújítás),
 • Eszközbeszerzés költségei
 1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
 • Képzéshez kapcsolódó költségek
 • Harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, az Sztv. 3. § (7) bekezdés 1. és 2. pontja szerinti igénybe vett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások költsége számolható el (pl: jogi, orvosi, pszichológiai, életvezetési, lelki és egyéb mentálhigiéniás tanácsadás)
 • A projekt-tevékenységhez kapcsolódó, nem a felhívás keretében meghatározott kötelező kommunikációs tevékenységek (pl. kiadványok, információs füzetek készítése, elektronikus megjelenés, képzések meghirdetése, tudatosság növelése, tájékoztatás, kommunikációs kampányok stb.) költsége, Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
 1. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
 1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
 1. Projektmenedzsment költség
 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
 • Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
 • Egyéb projektmenedzsment költség
 1. Általános (rezsi) költség
 • Egyéb általános (rezsi) költség
 • kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége
 • közüzemi szolgáltatások költsége
 • bankszámla nyitás és vezetés költsége
 • dokumentációs/archiválási költség

 

Nem elszámolható költségek köre:

 • levonható áfa;
 • kamattartozás kiegyenlítés;
 • hitelkamat;
 • hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek;
 • deviza-átváltási jutalék;
 • pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség;
 • bírságok, kötbérek és perköltségek
 • föld, telek, ingatlan vásárlás;
 • épületek építése,
 • gépjármű beszerzése (vásárlása, lízingelése)
 • infrastrukturális javak vásárlása

 

Projekt területi korlátozása

Magyarország egész területén valósulhat meg a fejlesztés.

 

Támogatás mértéke:

maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

 

Támogatás összege:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege az EFOP-1.2.5-16 Biztos Menedék c. felhívás keretében ambulanciát már működtető szervezet esetében 100.000.000 Ft max. 160 000 000 Ft,
 • egyéb esetben 100.000.000 Ft max. 136.000.000 Ft
Kategóriák
Cikk írója:

Böngésszen tovább cikkeinkben

Széchenyi Kártya Program MAX

A Széchenyi Kártya Program segítségével államilag támogatott, kedvezményes vállalati hitelt vehetnek igénybe a vállalkozások, hozzásegítve őket céljaik eléréséhez.

2022.08.16.
Élhető települések (TOP Plusz-1.2.1-21)

  A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a Felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.   Cél a települések […]

2021.11.24.
Horizont Európa Accelerator Rásegítő Pályázat

  Horizont Európa Accelerator Rásegítő Pályázat A támogatási kérelmek benyújtása 2022. október 19. 16:00-ig lehetséges. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium […]

2022.05.09.

Lépjen velünk kapcsolatba

{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['contact_email']}}
{{error_elements['contact_phone']}}
{{error_elements['megjegyzes']}}
Üzenet küldése folyamatban...