Csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása

By |2021-07-14T08:55:21+00:002020. április 24.|

Azok a munkavállalók, akik a korábbi munkaidejükhöz képest csökkentett óraszámban kerülnek foglalkoztatásra, támogatást vehetnek igénybe a kieső munkabérre vonatkozóan. A támogatás a munkavállaló és a munkáltató közös kérelmére terjeszthető elő, melynek kikötései enyhítésre kerültek, ezáltal több munkavállaló által elérhetővé vált.  Az igénylés feltételei egyszerűsödtek és bővült a kedvezményezettek köre.

A támogatás igénybevételének enyhítései az alábbiak:

 • az a munkavállaló is igényelheti a támogatást, akinek a veszélyhelyzet kihirdetését követően napi 2 órára csökkent a munkaideje, ezáltal a kieső munkaidő maximuma 75%-ra nőtt (korábban minimum 4 órás részmunkaidővel kellett rendelkeznie az alkalmazottnak, így a felső korlát 50%-ban került maximalizálásra)
 • a létszámfenntartási kötelezettség csak a támogatást igénybe vevő munkavállalókra terjed ki (korábban a támogatás benyújtásakor meglévő teljes statisztikai állományi létszámra vonatkozott)
 • egyéni fejlesztési időben csak akkor kötelező megállapodni a feleknek, ha a csökkentett munkaidő legfeljebb az eredeti munkaórák felére redukálódott (korábban minden esetben meg kellett állapodni az egyéni fejlesztési időben)
 • a támogatás alapjául a foglalkoztatottnak a kérelem benyújtásakor hatályos alapbére minősül, melynek része a vészhelyzet kihirdetésének napja szerinti felszolgálási díj is (korábban a munkavállaló távolléti óradíja alapján került meghatározásra a támogatás összege)
 • a csökkentett munkaidőre járó támogatással együtt a munkabér összegének a munkavállaló alapbérét kell kitennie (korábban a távolléti díjával megegyező mértékűnek kellett lennie)
 • a munkaszerződések módosítását, a csökkentett munkaidőről szóló, valamint az egyéni fejlesztési időre vonatkozó megállapodásokat nem kell külön megkötni a munkavállalókkal és azokat csatolni sem kell a kérelemhez
 • eltörlésre került, hogy csak akkor vehető igénybe a támogatás, ha a munkáltató nem minősült 2019.12.31-én az európai uniós versenyjogi értelemében nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, már ezen munkáltatók alkalmazottjai is pályázhatnak a támogatásra
 • kiegészült az egy telephelyen dolgozó munkavállalókra vonatkozó szabály: egyidejűleg igényelt támogatás csak ugyanarra az időszakra szólhat
 • a finanszírozás igényelhető munkaerőkölcsönző vállalkozás és munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállaló esetén is
 • további könnyítés, hogy az igénylés során nem kell kifejteni a gazdasági nehézségek okát

A továbbiakban ismertetjük a Csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásának teljes érvényben lévő feltételeit.

A támogatás alapfeltételei:

A munkavállaló:

 • részmunkaidőben történő foglalkoztatásához kapcsolódóan nem részesül egyéb támogatásban (bértámogatás)
 • a munkaadóval a vészhelyzet kihirdetésének napjától munkaviszonyban áll
 • és nem tölti a felmondási idejét.

A munkaadó:

 • a vele munkaviszonyban álló, vele együttes kérelmet benyújtó munkavállalót csökkentett munkaidőben alkalmazza (ideértve az otthoni munkavégzést és a távmunkát is) a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében,
 • legalább 6 hónapja működik,
 • és a vele együttes kérelmet benyújtó munkavállaló vonatkozásában a kérelem benyújtásakor nem részesül uniós forrásból finanszírozott munkahelyteremtő, vagy munkahelymegőrző bérjellegű támogatásban vagy a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretein belül kihirdetett kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában.

Csökkentett munkaidőnek az minősül, amely a vészhelyzet kihirdetését követően került módosításra és a munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő huszonöt százalékát elérő, de nyolcvanöt százalékát meg nem haladó részmunkaidő, amely legalább napi 2 óra, de maximum napi 6,8 óra munkaidőnek megfelelő tartamú.

Példa: Tehát, ha valaki a koronavírust megelőzően heti 40 órás munkaviszony keretében került alkalmazásra, úgy a munkaidő legfeljebb 10 órára csökkenthető, de nem haladhatja meg a heti 34 (40 óra * 85 %) órát.

Támogatás igénybevételének további feltételei:

A munkavállaló és a munkáltató a támogatás igénybevételével vállalja, hogy csökkentett munkaidőben, és ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét nem haladja meg, úgy a csökkentett munkaidőn túl egyéni fejlesztési időben állapodnak meg legalább a támogatás időtartamára.

Ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaidő felét meghaladja, úgy a feleknek lehetőségük van egyéni fejlesztési időben való megállapodásra, de számukra az nem kötelező.

Egyéni fejlesztési idő: a munkavállaló a támogatás időtartama vagy az azt követő 2 évben mentesül a munkavégzési kötelezettség alól a csökkentett munkaidő miatti kieső munkaidő 30%-nak megfelelő mértékben, a munkaköréhez vagy a munkavállaló tevékenységéhez kapcsolódó fejlődés érdekében. Ide tartoznak a képzések, továbbképzések, oktatások.

Példa: A munkavállaló munkaideje heti 40 óráról 30-ra csökkent, úgy a kieső idő 10 óra. 30%-nak megfelelő munkaidő: 10 óra * 30% = 3 óra.

A munkavállaló a támogatás igénybevételekor vállalja:

 • a jövedelemkieséssel járó csökkentett munkavégzést
 • azt, hogy a kérelem szerinti munkaviszony melletti újabb munkaviszony létrehozása a támogatás időtartamát követően nem lesz akadálya a csökkentett munkaidőt megelőző munkaidőhöz való visszatérésnek
 • hogy az egyéni fejlesztési időben a munkáltató rendelkezésére áll

A munkáltató a támogatás igénybevételekor vállalja:

 • a létszámtartási kötelezettséget a támogatás időtartamára, valamint további egy hónapig
 • a támogatás ideje alatt a támogatásban részesülő munkavállaló részére rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés (túlóra) elrendelésére nem kerül sor
 • a támogatás feltételeit vagy a munkaidő időtartamát érintő változást két munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak
 • a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló alapbérét, kivéve abban az esetben, ha a munkavállaló munkaideje az eredeti munkaidő 50%-a alá csökken, így egyéni fejlesztési időre vonatkozó megállapodás hiányában fejlesztési időre járó munkabérben nem részesül
 • hogy – az előbb említett esetet kivéve – az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet

Létszámtartási kötelezettség azt jelenti, hogy a munkáltató a támogatás időtartama alatt a finanszírozást igénylő munkavállaló munkaviszonyát megtartja.

A munkaadó vállalja, hogy ha a létszámfenntartási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap felé köteles a kötelezettség megszegésének arányában meghatározott összeget befizetéssel teljesíteni.

A létszámtartási kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére a támogatás lejártát követő hónap leteltével kerül sor.

 A támogatásra a munkavállaló akkor jogosult, ha az állami foglalkoztatási szervvel szemben végleges határozattal szemben visszakövetelt, támogatással összefüggő kötelezettsége nem áll fenn.

A támogatás akkor állapítható meg, ha a munkaadó:

 • megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek és ez a feltétel külön jogszabályban meghatározott módon igazolásra kerül
 • nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban

A támogatás igénylése

A támogatás a munkáltató és a munkavállaló együttes kérelmére nyújtható. Az igénylésre vonatkozó kérelmet a veszélyhelyzet időtartama alatt, vagy annak megszűnését követő 1 hónapon belül a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálati honlapján közzétett erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton lehet benyújtani.

Azonos telephely vonatkozásában több munkavállalóra vonatkozóan egyszerre, egyidejűleg lehet kérelmet benyújtani, valamint előterjeszteni egy telephelyre vonatkozóan csak egyszer lehet. Ugyanazon munkavállaló tekintetében csak egy telephely vonatkozásában nyújtható be támogatási igény. Ugyanazon telephely vonatkozásában egyidejűleg benyújtott kérelmekre megállapított támogatás ugyanazon időszakra szólhat.

Nem kötelező a munkaszerződésmódosítást, vagy a csökkentett munkaidőre vonatkozó fejlesztési időre szóló megállapodást írásban megkötni a munkavállalóval, ugyanis azok a támogatásra szóló határozathozatal napján a kérelemben foglaltak szerint a törvény erejénél fogva módosulnak. Kivéve, ha a kérelem benyújtását megelőzően már módosították a munkaszerződést.

A támogatási iránti kérelmet a munkavállaló foglalkoztatási helye szerinti illetékes kormányhivatalnál kell előterjeszteni.

Ha a kérelem elutasításra került, a munkaadó ugyanazon munkavállalóra tekintettel legfeljebb egy alkalommal nyújthat be ismételt kérelmet.

A támogatás időtartama és a létszámtartási kötelezettségre vonatkozó idő lejártát követő egy hónap elteltével kizárólag a korábban nem támogatott munkavállalókra vonatkozóan nyújtható be újabb kérelem.

A támogatás mértéke

A támogatás időtartama 3 hónap, amely a kérelem benyújtását követő időszakra, havi intervallumban állapítható meg.

A támogatás mértéke a munkavállaló alapbérének 15%-os személyi jövedelemadóval, valamint 18,5%-os járulékokkal csökkentett összegének a kieső munkaidőre járó arányos részének a 70%-a. A támogatás havi összegének meghatározásához figyelembe vehető adóval és járulékokkal csökkentett alapbér összege nem haladhatja meg az az adókkal és járulékokkal csökkentett érvényes minimálbér kétszeresét, azaz 214.130 Ft-ot. A nyújtott támogatás a munkavállaló részére utólag és havonta kerül folyósításra, amely adó- és járulékmentes.

Ha a munkavállaló fizetés nélküli szabadságon van, úgy annak időtartamára a támogatás nem folyósítható.

Írisz Office Csökkentett munkaidő példa enyhített feltételek

Munkavállalói adó és járulék: 15% személyi jövedelemadó + 10% nyugdíjjárulék + 8,5% egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék = 33,5%

** Munkáltatói adó és járulék: 17,5% szociális hozzájárulási adó + 1,5% szakképzési hozzájárulás = 19%

*** Egyéni fejlesztési időre járó bruttó bér: az eredeti napi 8 órás bruttó bér (210 600 Ft) és a csökkentett munkaidőre járó bruttó bér (105 300 Ft) különbözetének 30%-a, azaz 210 600 Ft – 105 300 Ft = 105 300 Ft; 105 300 Ft * 0,3 = 31 590 Ft

**** Támogatás összege: eredeti napi 8 órás nettó bér (140 049 Ft) a kieső munkaidőre (50%, mivel napi 4 órára csökkent a munkaidő) járó részének 70%-a, azaz 140 049 Ft * 0,5 * 0,7 = 49 017 Ft

***** Támogatás összege: eredeti napi 8 órás nettó bér (140 049 Ft) a kieső munkaidőre (75%, mivel napi 2 órára csökkent a munkaidő) járó részének 70%-a, azaz 140 049 Ft * 0,75 * 0,7 = 73 526 Ft

Megszűnik a támogatás

 • ha a munkáltató és a munkavállaló együttesen nyilatkozatban kérik
 • ha a munkavállaló munkaviszonya megszűnik, vagy a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget
 • ha a munkaadó a támogatásban részesülő munkavállaló tekintetében uniós forrásból finanszírozott munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés bérjellegű támogatásban részesül, vagy a támogatással összefüggésben valamely kötelezettségének nem tesz eleget
 • ha a csökkentett munkaidő a támogatási időtartam alatt módosításra kerül
 • ha a támogatás a jogszabályban meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható

Visszafizetési kötelezettség

A támogatást a foglalkoztatott köteles visszafizetni, ha a részére a jogszabályban meghatározott, a munkavállaló vonatkozó feltételek hiányában nem lett volna megállapítható.

A munkaadó szintén az pénzbeli támogatás összegét köteles visszautalni, ha az a munkáltatóra vonatkozó szabályok nem megfelelése okán nem lett volna megállapítható.

Kategóriák
Cikk írója:

Böngésszen tovább cikkeinkben

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP Plusz-2.1.1-21)

  Megyénként eltérő benyújtási dátum lehetséges a felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletekben foglaltak szerint. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program […]

2021.11.23.
Vállalkozások Munkaerő Támogatása Program

A munkaadók vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalhoz benyújtott kérelem alapján. Feltétele, hogy olyan álláskeresőt […]

2022.09.23.
Széchenyi Kártya Program MAX

A Széchenyi Kártya Program segítségével államilag támogatott, kedvezményes vállalati hitelt vehetnek igénybe a vállalkozások, hozzásegítve őket céljaik eléréséhez.

2022.08.16.

Lépjen velünk kapcsolatba

{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['contact_email']}}
{{error_elements['contact_phone']}}
{{error_elements['megjegyzes']}}
Üzenet küldése folyamatban...