Elektromos robogó és elektromos autó beszerzésére nyílt pályázati lehetőség

By |2021-07-14T09:04:11+00:002020. június 16.|

Június 15-től 2,5 M Ft támogatás igényelhető elektromos autó beszerzésére, míg elektromos robogóhoz 1 M Ft, a taxisoknak pedig akár a vételár 55%-ig támogatják az elektromos autók vásárlását.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Klímavédelmi akciótervhez kapcsolódóan pályázati kiírást hirdetett meg az elektromos személygépkocsik, robogók megvásárlásának, valamint zárt, vagy nyílt végű pénzügyi lízing és operatív lízing keretében történő beszerzésének támogatására. Pályázat kódszáma: ZFR-D-Ö-2020

A rendelkezésre álló keretösszeg 5 milliárd Ft. Ebből 2 milliárd Ft a személytaxi-szolgáltatáshoz és a személygépkocsis személyszállításhoz beszerezni kívánt tisztán elektromos gépjárművekre vonatkozó elkülönített keretösszeg.

A pályázat kizárólag az alábbiakra nyújtható be:

 • új elektromos gépjárműre, melynek a műszaki követelményeit az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet tartalmazza („M1” (személygépkocsik), „N1” járműkategória és az „N2” járműkategóriában a legfeljebb 4,25 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsik)
 • arra a tesztautóra, mely a „Regisztrált kereskedők és elektromos gépjárművek listáján” szereplő kereskedők által van forgalomba helyezve, maximum 6 000 km futásteljesítményű és az első forgalomba helyezésétől a megrendelés dátumáig legfeljebb 180 nap telt el
 • új elektromos L1e-B kategóriába tartozó robogóra, melynek a teljesítménye minimum 1 400 Watt, az akkumulátora minimum 1 800 Wh és 1 személy szállítására használható

Jelen program esetében kizárólag a pályázati portálon található „Regisztrált kereskedők listáján” szereplő kereskedőtől beszerzett elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó beszerzéséhez nyújtható támogatás.

A támogatás igénybevételére nem jogosult, aki:

 • nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, vagy nem rendelkezik magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel
 • nem rendelkezik magyar adóazonosító jellel, adószámmal
 • már beszerezte az elektromos gépjárművet, robogót vagy forgalomba helyezte azt a pályázat benyújtása előtt
 • a támogatás döntéshozatalában részt vesz, a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője és a velük közös háztartásban élő hozzátartozók
 • az a kereskedő cég vezető tisztségviselője, többségi tulajdonosa, aki a pályázati műveletben érintett
 • 60 napot meghaladó köztartozása áll fenn
 • a pályázat benyújtásakor valamely támogatás visszafizetésére kötelezett vagy azt megelőzően a támogatással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesítette
 • felszámolási, csőd-, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt áll
 • az a nem természetes személy, akinek a személygépkocsis személyszállítási engedélyének kiállítási időpontja 2020. május 20. napja utáni dátumú
 • az a természetes személy, aki a GZR-D-Ö-2016 vagy a GZR-D-Ö-2018 kódszámú pályázati kiírás keretében támogatásban részesült
 • az a nem természetes személy aki, a következő támogatásokban részesül:
  • akvakultúratermékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás
  • a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozás
  • a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások támogatása
  • harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása
  • az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatás
  • a közúti kereskedelmi árufuvarozást végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására

A pályázatot a támogatás igénybevételére jogosult, vagy annak meghatalmazottja nyújthatja be.

A támogatás mértéke:

 • Tisztán elektromos gépjármű esetén:
  • Ha a beszerzés időpontjában érvényes vételár 1 000 000 Ft – 11 000 000 Ft
   • Maximális támogatási intenzitás és összeg maximum 2 500 000 Ft, de maximum 50%
  • Ha a beszerzés időpontjában érvényes vételár 11 000 001 Ft – 15 000 000 Ft
   • Maximális támogatási intenzitás és összeg maximum 500 000 Ft, de maximum 5%
 • Személytaxi-szolgáltatás vagy személygépkocsis személyszállítás céljából beszerezni kívánt tisztán elektromos gépjármű esetén:
  • A beszerzés időpontjában érvényes vételár 1 000 000 Ft – 15 000 000 Ft
   • Maximális támogatási intenzitás és összeg a rendelkezésre álló szabad de minimis keret erejéig, maximum 55%
 • Elektromos robogó esetén:
  • A beszerzés időpontjában érvényes vételár 100 000 Ft – 1 000 000 Ft
   • Maximális támogatási intenzitás és összeg a rendelkezésre álló szabad de minimis keret erejéig, maximum 55%

A támogatással beszerezhető gépjármű és/vagy elektromos robogó darabszáma a jogosultak köre szerint:

 • magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy esetében legfeljebb 1 db elektromos gépjármű (elektromos robogó beszerzése nem támogatható)
 • magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozó esetében legfeljebb 1 db elektromos gépjármű és/vagy 1 db elektromos robogó, egyéni ügyvéd esetében 1 db elektromos gépjármű
 • magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező civil szervezet, helyi önkormányzat, köztestület, költségvetési szerv, egyházi jogi személy, ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, közjegyzői iroda, gazdasági társaság és végrehajtói iroda esetében legfeljebb a rendelkezésre álló szabad de minimis keretének összegéig szerezhető be elektromos gépjármű, elektromos robogó beszerzése kizárólag gazdasági társaságok esetében, a rendelkezésre álló szabad de minimis keretének összegéig támogatható

A támogatás számításának alapja:

 • Az elektromos gépjármű és/vagy az elektromos robogó beszerzés időpontjában érvényes, ÁFA-val növelt bruttó vételára.
 • Amennyiben a Kedvezményezett a költségvetési támogatás felhasználása során a fizetendő adót levonhatja vagy másra átháríthatja, akkor az ÁFA összegére támogatás nem igényelhető.

Fontos! Saját forrásnak tekinthető az államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás is.

A pályázat benyújtását követően saját felelősségre az elektromos gépjármű, robogó megrendelhető, adásvételi szerződés köthető és a beszerzési eljárásának megindításához szükséges, a megrendelő által a kereskedő részére előleg fizethető, de nem vehető át a Támogatói Okirat hatályba lépése előtt.

A Támogatói Okirat az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft, mint lebonyolító szerv elektronikus aláírásával ellátott dokumentum, amely a Kedvezményezett részére történő elektronikus közlésével lép hatályba.

Az elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó átvétele kizárólag a Támogatói Okirat hatályba lépését követően történhet meg. A Támogatói Okirat kereskedő általi befogadásával a végszámla kiállítható.

A vételáron felül más költségek nem számolhatók el (pl. átírás költségei, tárolás költségei stb.).

Amennyiben a Pályázó a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényalapján közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles, úgy feltételes közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia, amelyben rögzíteni szükséges, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés csak abban az esetben lép hatályba, amennyiben a Pályázó és a Támogató között támogatási jogviszony jön létre a Támogatói Okirat aláírásával.

Az engedményezési szerződés megkötésére, mely a pályázó és a regisztrált kereskedő között jön létre, az eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárást és annak alapján a nyertes ajánlattevőről történt döntést követően kerülhet sor, ennek alapján kerül megjelölésre a vételár is.

Amennyiben a Pályázó a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet alapján a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozik vagy önként csatlakozik, úgy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által megkötött keretmegállapodás terhére, a benne foglalt szabályok szerint köteles az elektromos gépjárművet beszerezni. A Pályázónak ez esetben nem kell a feltételes közbeszerzési eljárást lefolytatnia.

Az egyházi jogi személyek, civil szervezetek, helyi önkormányzatok, köztestületek, és költségvetési szervek részére nyújtott támogatás abban az esetben minősül az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásnak, ha az elektromos gépjármű, elektromos robogó uniós versenyjogi értelemben vett gazdasági tevékenység folytatásához kerülne felhasználásra.

A pályázat benyújtásának menete:

A benyújtásra 2020. június 15. és 2022. június 1. között van lehetőség.

A pályázati portálon keresztül nyújtható be, ügyfélkapus/cégkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével, a szkennelt dokumentumok csatolásával, a pályázói nyilatkozat megtételével.

Amennyiben nem rendelkezik ügyfélkapu/cégkapu regisztrációval, úgy meghatalmazhat pl. egy önkormányzatot, hogy helyette és nevében lefolytassa a pályázati folyamatot.

A pályázattal kapcsolatos információk, segédletek, ügyfélszolgálati elérhetőségek itt érhetők el.

A pályázati adatlaphoz az alábbi dokumentumokat szükséges elektronikusan csatolni:

 • Természetes személy esetén:
  • Adóazonosító jelének igazolására alkalmas dokumentum
  • Személyi igazolvány/útlevél/vezetői engedély
  • Lakcímkártya
 • Nem természetes személy esetén:
  • Létesítést igazoló okirat
  • Aláírási címpéldány
  • Amennyiben személytaxi-szolgáltatás vagy személygépkocsis személyszállítás céljából vásárol gépjárművet, úgy szükséges a személytaxis-, vagy személygépkocsis személyszállítói engedély
  • Önkormányzat esetén képviselő-testületi döntésről szóló dokumentum
 • Elő- és utófinanszírozás esetén:
  • A Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 90 nap áll rendelkezésre a beszerzésére irányuló írásos szerződés vagy lízingszerződés és az Engedményezési szerződés (utóbbi csak előfinanszírozás esetén szükséges) megkötésére és elektronikus beküldésére. A szerződések elektronikus feltöltése és beküldése a Kereskedő feladata.
 • Lízing igénybevétele esetén a Kedvezményezett kizárólag az alábbi követelményeknek eleget tevő finanszírozókkal köthet lízingszerződést:
  • jelen kiírás megjelenési napját megelőző napon legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik
  • jelen kiírás megjelenési napját megelőző napon tevékenységi körében a TEÁOR ’08 szerinti 6491 Pénzügyi lízing szerepel; vagy fő tevékenységi körében a TEÁOR ’08 szerinti 7711 Személygépjármű kölcsönzése szerepel
  • vállalja jelen pályázati kiírásban a finanszírozónak előírt kötelezettségeket
Kategóriák
Cikk írója:

Böngésszen tovább cikkeinkben

Horizont Európa Accelerator Rásegítő Pályázat

  Horizont Európa Accelerator Rásegítő Pályázat A támogatási kérelmek benyújtása 2022. október 19. 16:00-ig lehetséges. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium […]

2022.05.09.
Élhető települések (TOP Plusz-1.2.1-21)

  A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a Felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.   Cél a települések […]

2021.11.24.
Geotermikus alapú hőtermelő projektek tevékenységeinek támogatása!

    Geotermikus alapú hőtermelő projektek tevékenységeinek támogatása  A benyújtás szakaszosan történik, pályázni a kiírás megjelenésének időpontjától kezdődően a keret […]

2022.05.10.

Lépjen velünk kapcsolatba

{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['contact_email']}}
{{error_elements['contact_phone']}}
{{error_elements['megjegyzes']}}
Üzenet küldése folyamatban...