Hátrányos helyzetű településeken működő mikro-, és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása (GINOP-1.2.9-20)

By |2021-07-14T09:41:12+00:002020. november 5.|

 

A gazdaság növekedésének alapja, hogy a vállalkozás hozzáadott értéke, bevétele és mértéke növekedjen. A magyar települések több mint egyharmada a szabad vállalkozói zónák körébe tartozott, valamint a lakosság ötöde élt ilyen területen.

A GINOP célkitűzéseinek elérésében fontos szerep jut a szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások fejlesztésének, beruházásaik támogatásának, valamint társadalmi-gazdasági potenciáljuk kibontakoztatásának is. A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a kkv szektor hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult, hiányos eszköz- és infrastrukturális ellátottsága.

A Felhívás legfőbb célja a mikro-, és kisvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, valamint a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

 

A támogatási kérelmek benyújtása

 1. január 12.-2021. február 12.

Pályázók köre

Mikro-, és kisvállalkozások, amelyek:

 • a Felhívás 1. számú szakmai mellékletben felsorolt, a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendeletben vagy;
 • a Felhívás 2. számú szakmai mellékletben felsorolt 162 településen valósítják meg fejlesztéseiket.
 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel, melyet beszámolóval alá tud támasztani (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei

Jogi forma

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
 • szövetkezetek

Gazdálkodási formakód

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 121 Szociális szövetkezet
 • 122 Takarék- és hitelszövetkezet
 • 123 Iskola szövetkezet
 • 124 Agrárgazdasági szövetkezet
 • 126 Biztosító és viszontbiztosító szövetkezet
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság,
 • 573 Nonprofit részvénytársaság,
 • 575 Nonprofit közkereseti társaság,
 • 576 Nonprofit betéti társaság,

Támogatás mértéke

 • az 1. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 70%-a,
 • a 2. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 100%– a lehet.

Támogatás összege

 • az 1. számú mellékletében felsorolt településeken: 2 millió Ft, max. 10 millió Ft
 • a 2. számú mellékletében felsorolt településeken 10.000.001 Ft, max. 60 millió Ft
 • az 1. és 2. számú mellékletében felsorolt, mindkét településlistán szereplő településekre vonatkozóan a támogatást igénylő dönt, hogy melyik kategóriában nyújt be támogatási kérelmet.

Biztosítékok köre

 • amennyiben a kedvezményezett rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel (12 naptári hónap), úgy nem köteles biztosítékot nyújtani a kérelemre.

Kizáró okok, speciális feltételek

 • Azon mikro-, és kisvállalkozás esetében, amely a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 10.000.001 Ft, maximum 60.000.000 Ft, az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai előminősítést végez.
 • GINOP 1., 2., és 3. prioritás felhívásai keretében a támogatási kérelem benyújtását megelőzően nem részesülhetett támogatásban (beleértve a támogatói döntésben részesült, de nem megvalósult projekteket is) az a mikro-, és kisvállalkozás, amely a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 2.000.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft.

Azon mikro-, és kisvállalkozások esetében, amelyek a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítják meg fejlesztésüket, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 10.000.001 Ft, maximum 60.000.000 Ft, ez a feltétel nem releváns.

 • (GINOP-1.3.1-15: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
 • GINOP-1.3.4-15: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése
 • GINOP-2.1.1-15: Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
 • GINOP-3.2.1-15: Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak,
 • GINOP-3.4.1-15: Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése)

A Felhívás 1. és 2. számú melléklete szerinti mindkét településlistán szereplő településeken megvalósuló projekteknek a támogatást igénylő döntése értelmében, az igényelt támogatási összeg függvényében (minimum 2.000.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft vagy minimum 10.000.001 Ft, maximum 60.000.000 Ft) eltérő feltételeknek kell megfelelniük.

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

 • amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív.
 • akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent.
 • amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége eléri vagy meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel kétszeresét.
 • amely a GINOP-1.2.9-20 jelű felhívásra úgy nyújt be újabb támogatási kérelmet, hogy az elsőként benyújtott támogatási kérelem nem került visszavonásra, illetve elutasításra.
 • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.
 • amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11- 20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul,
 • amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul,
 • amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében korábban támogatásban részesült.
 • amely azt elsődleges mezőgazdasági termeléshez használja fel.
 • amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz olyan természetes vagy jogi személyek részére, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó 25 lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik (TEÁOR szám: 01.11-03.22).
 • amelyek többségi önkormányzati tulajdonban állnak.
 • amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul.
 • amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik.
 • amelynek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokra irányul (Felhívás 6. számú melléklete), azaz nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági terméknek,
 • amely szinten tartó beruházáshoz igényel támogatást.

Kötelezettségek

 • A fenntartási kötelezettség a projekt fizikai befejezését követő első teljes lezárt üzleti év végéig tart, amely az 1. (Záró) Projekt Fenntartási Jelentésben kerül ellenőrzésre.
 • Az a mikro-, és kisvállalkozás nyújthat be támogatási kérelmet, amely vállalja, hogy a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településen működő székhelyén/telephelyén legalább 1 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó hónapra vonatkozó, adóhatósági nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti létszámához képest az érintett székhelyen/telephelyen a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie.
 • Azon mikro-, és kisvállalkozás esetében, amely a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 2.000.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft, a felhívás jelen pontja nem releváns.
 • A támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelye(ke)t a fenntartási időszak végéig fenntartja.
 • A kötelező vállalás teljesítése a projekt fizikai befejezését követő első teljes lezárt üzleti év 12 hónapjára vonatkozó havi, az adóhatóság nyilvántartásában szereplő foglalkoztatotti létszámok (fő) átlaga alapján kerül ellenőrzésre.
 • A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

Támogatható tevékenységek köre

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 1. Új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, új eszközök, gépek beszerzése

Választható, önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek

 1. A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás, ezeken belül is az építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés. (Az a) tevékenység költségének és a b) tevékenység költségével együtt el kell érnie a projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-át).
 2. Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése, melynek mértéke maximum 50%.
 3. Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés A képzéseket csak az alábbi honlapon regisztrált szolgáltatóktól lehet igénybe venni, melynek mértéke maximum 20%.
 4. Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek, melynek mértéke maximum 10%.
 5. Bérköltség-támogatás igénybevétele, melynek mértéke maximum 50%.
 6. Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el).
 7. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek.

Projekt területi korlátozása

Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés nem támogathatóak.

A Felhívás keretében támogatás csak a Felhívás 1. és 2. számú szakmai mellékletben felsorolt településen megvalósuló beruházáshoz nyújtható. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően fél évvel kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra. A megvalósítási helyszín alkalmasságát a támogatási kérelem benyújtásakor fotódokumentációval szükséges alátámasztani. A fényképeknek a 3.6.1.1 pontban meghatározott műszaki követelményeknek való megfelelést kell bemutatnia.

A támogatást igénylő legfeljebb 1 megvalósítási helyszínt jelölhet meg.

Elszámolható költségek köre

Személyi jellegű ráfordítás:

 • Bérköltség (beleértve a megbízási szerződés alapján fizetendő személyi jellegű kifizetést) a projektre fordított munkaidővel arányosan,
 • A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok. Személyi jellegű ráfordítás az alábbi korlátozások figyelembevételével számolható el:
  • A mindenkori garantált bérminimumot el kell érnie a munkavállaló havi munkabéréken, azonban az elszámolt, a munkáltatónál felmerülő havi bérköltség nem haladhatja meg a mindenkori garantált bérminimum 1,5-szeresét (munkáltató által fizetendő járulékokkal növelt bruttó bér).
  • A támogatást igénylő az előző pontban meghatározottnál magasabb bér kifizetését is vállalhatja, ebben az esetben azonban a munkáltatónál felmerülő bérköltség mindenkori garantált bérminimum 1,5-szeresét maximális támogatás feletti része nem támogatott, azt a támogatást igénylőnek saját forrásból kell biztosítania.

Beruházás költségei:

Eszközbeszerzés költségei

Új eszközök, gépek beszerzése:

 • technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök (100.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.
 • az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége minimum nettó 100.000 Ft értékben, amennyiben alkalmassá teszi a támogatást igénylő tulajdonában álló, a megvalósítási helyszínen a támogatási kérelem benyújtásakor már meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez,
 • Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű új hardver beszerzése:
 • hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat,
 • hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit,
 • telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit.

Forgósezközök költsége:

 • indokolt anyagköltség, amely kötődik a projektmegvalósításához (amelyeket az értékesítendő termékek előállítása vagy a szolgáltatások nyújtása során fognak felhasználni),
 • Fogyóeszközök költsége (minden olyan eszköz, berendezési és felszerelési tárgy, szerszám, munka- és védőruha stb., amelyet a vonatkozó jogszabály – elhasználódási idő és beszerzési ár alapján – fogyóeszköznek nyilvánít). Helyszíni ellenőrzés alkalmával ellenőrzésre kerülhet, hogy a forgóeszközök számvitelileg megfelelő helyre kerültek könyvelésre.

Immateriális javak beszerzésének költségei

 • Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése:
 • A Modern Vállalkozások Programja keretében minősített, csomagolt szoftver beszerzése és annak üzembe helyezésével összefüggő szolgáltatások (pl.: paraméterezés, beállítások, testreszabás, tesztelés stb.) a GINOP-3.2.1-15 projektben minősített szállítótól vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától. Felhívjuk a támogatást igénylő figyelmét, hogy kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített szoftver beszerzése támogatható, amelynek elszámolható költsége maximum a Vállalkozz digitálisan! honlapon közzétett ár lehet. A minősített termékekről, valamint szállítókról a hivatkozott honlapon találhatók információk.
 • A támogatható tevékenységek a) pontja alapján beszerezhető új eszközökhöz, gépekhez tartozó szoftver, mely a beszerzendő gép rendeltetésszerű használatához szükséges. Szükséges a 6. a) pont szerint csatolni a szállító fejlesztővel való kapcsolatát igazoló alátámasztó dokumentumot.
 • Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségek, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek:
 • amennyiben a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,
 • azok a mikro és kisvállalkozások esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.
 • Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó domain név, a hozzá tartozó webtárhely és honlapkészítés:
 • amennyiben a támogatást igénylő még nem rendelkezik regisztrált domain névvel úgy elszámolható a domain név regisztráció és a hozzátartozó webtárhely egyszeri díja
 • A domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés (kötelező projektelem, ha domain regisztrációra is igényel támogatást és csak abban az esetben, amennyiben a támogatást igénylő még nem rendelkezik regisztrált domain névvel).

Építéshez kapcsolódó költségek:

Ingatlan beruházás, amely összeköthető a vállalkozói tevékenységével:

 • ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges).

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei:

Képzéshez kapcsolódó költségek

Azoknak a képzéseknek a költsége, amelyek munkavállalók magasabb szintű munkavégzését segítik elő, illetve segítik a vállalat fejlődését.

 • Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj).

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020” szerint.

Általános (rezsi) költségek:

Általános (rezsi) költségek:

 • az alábbi közüzemi szolgáltatások költsége és díja elszámolható: elektromos áram, gáz víz, távhő, telefon, internet az általános (rezsi) költsége abban az eseteben, ha közvetlenül kapcsolódik a projekt végrehajtásához.

 

Kategóriák
Cikk írója:

Böngésszen tovább cikkeinkben

Széchenyi Kártya Program MAX

A Széchenyi Kártya Program segítségével államilag támogatott, kedvezményes vállalati hitelt vehetnek igénybe a vállalkozások, hozzásegítve őket céljaik eléréséhez.

2022.08.16.
Épületenergetikai fejlesztések pályázati támogatás közép és kivállalkozok részére

Épületenergetikai fejlesztések hamarosan pályázatból is megvalósíthatóak lesznek – 2022 áprilisában várhatóan megnyílik a felhívás! A pályázatok benyújtása 2022. április 20. […]

2022.04.07.
Geotermikus alapú hőtermelő projektek tevékenységeinek támogatása!

    Geotermikus alapú hőtermelő projektek tevékenységeinek támogatása  A benyújtás szakaszosan történik, pályázni a kiírás megjelenésének időpontjától kezdődően a keret […]

2022.05.10.

Lépjen velünk kapcsolatba

{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['contact_email']}}
{{error_elements['contact_phone']}}
{{error_elements['megjegyzes']}}
Üzenet küldése folyamatban...