Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön Hitelprogram (GINOP-9.1.1-21)

By |2021-07-14T10:28:39+00:002021. március 16.|

 

A Hitelprogram keretében 2021. március 8-tól – 2021. november 30-ig lehet kérelmet benyújtani.

 

A Hitelprogram célja Forgóeszköz hitel nyújtása – készletbeszerzésre, működési költség, bér és járulékai, valamint rezsiköltség finanszírozására – a COVID-19 világjárvány miatt gazdasági nehézségekkel küzdő, a válság által leginkább sújtott ágazatokban tevékenykedő mikro, kis- és középvállalkozások talpon maradásának biztosítására illetve a járvány utáni működésre történő felkészülésük támogatására.

 

 

Kölcsönfelvevők köre

A Hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, telephellyel, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások.

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 121 Szociális szövetkezet
 • 123 Iskola szövetkezet
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó
 • 521 Sportegyesület
 • 529 Egyéb egyesület

 

TEÁOR (egyéni vállalkozók esetén annak megfelelő ÖVTJ kód) szerinti főtevékenység alapján, mely főtevékenységnek már 2019.01.01-én szerepelnie kell a cégkivonatban, illetve az egyéni vállalkozói nyilvántartásban, egyesületek esetén a nyilvántartást vezető bíróság által kiadott kivonatban:

 1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610)
 2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621)
 3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630)
 4. Filmvetítés (TEÁOR 5914)
 5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230)
 6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551)
 7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001)
 8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002)
 9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004)
 10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102)
 11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104)
 12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311)
 13. Sportegyesületi tevékenység (TEÁOR 9312)
 14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313)
 15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319)
 16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321)
 17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604)
 18. n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet (TEÁOR 9329)
 19. Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510)
 20. Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520)
 21. Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530)
 22. Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590)
 23. Utazásközvetítés (TEÁOR 7911)
 24. Utazásszervezés (TEÁOR 7912)
 25. n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás (TEÁOR 4939)

 

Kölcsön összege

Minimum 1 millió HUF – Maximum 10 millió HUF

Az igényelt kölcsön összege nem haladhatja meg a kedvezményezett 2019. évi teljes (12 hónapos) lezárt üzleti évének árbevételét, KATA-s adózású vállalkozások esetén a kisadózó vállalkozás által 2019. évi teljes (12 hónapos) lezárt üzleti évének elért bevételét.

 

Hitelkérelmek benyújtása

A kölcsönt kizárólag a Hitelkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával igényelhetik az ügyfelek. Amennyiben bármelyik kötelezően előírt melléklet hiányzik, a hitelkérelem nem fogadható be.

A hitelkérelem csak az MFB Zrt-vel szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező MFB Pontokhoz nyújtható be.

MFB Pont matricával jelölt fiókok:

 • Otp Bank Nyrt.
 • Takarékbank Zrt.
 • Budapest Bank Zrt.
 • MKB Bank Nyrt.

 

A kölcsön kamata, díjak, jutalékok

 

 

Futamidők

 

 

Kölcsön felhasználása – Finanszírozás megvalósítási helye

 • A megvalósulási helynek a hitelkérelem benyújtásakor már bejegyzettnek kell lennie a cégkivonatban, illetve a kedvezményezettről vezetett megfelelő nyilvántartásban.
 • Megvalósulási helyszínnek az a telephely minősül, ahol a beszerzett készletek tárolásra kerülnek, valamint működési költségek finanszírozása esetén az adott gazdasági tevékenység megvalósul.
 • A megvalósítási helyszínre vonatkozóan elkülönítetten szükséges a készlet és működési költségekre vonatkozó nyilvántartást vezetni, valamint kizárólag az adott megvalósítási helyszínhez kapcsolódó számlák, munkaerő költsége számolhatók el a program keretében.

 

Elszámolható költségek köre

Kizárólag azon számlák vagy egyéb számviteli bizonylatok számolhatók el a hitelprogram keretében, melyek a hitelkérelem benyújtását követően kerültek kiállításra, valamint azon munkabér költségek vehetők figyelembe, melyek a hitelkérelem benyújtását követő időszakra vonatkoznak.

 1. Készlet beszerzés költségei:
 • csak a szavatossági időn belüli, és az elfekvő készletek értékével csökkentett anyagok, késztermékek, áruk
 • nem finanszírozhatók a használt készletek, idegen készletek (vállalkozás telephelyén tárolt idegen készlet, vállalkozás által idegen helyen tárolt készletek, úton levő készletek, a bizományi, ügynöki, közvetítői értékesítésre átadott készlete) beérkezett, de nem számlázott készletek, bérmunka vagy javítás céljából kölcsönadott/átvett készletek, közvetített szolgáltatás.
 1. Működési költségek finanszírozásának költségei:
 • a Sztv. 78. § (1) bekezdése szerinti egyéb termeléshez szükséges költségek
 • a Sztv. 78. § (2) bekezdése szerinti anyagok beszerzési költségei
 • a Sztv. 78. § (3) bekezdése szerinti igénybe vett szolgáltatások értéke
 • a Sztv. 79. §-a szerinti munkaerő költségek
 • közüzemi díjnak minősülő rezsiköltségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.9.1.1. pontja szerint, beleértve a telefon, fax, internet, egyéb telekommunikáció költségeit

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra vonatkozó részletes szabályozást a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről – 2014-2020 programozási időszak című útmutató tartalmazza.

A 2023. december 31-ig felmerült és végső kedvezményezett által kifizetett költségek számolhatóak el.

 

Nem elszámolható költségek

 • a levonható adók, illetve közterhek nem számolhatók el, még abban az esetben sem, ha a végső kedvezményezett által nyújtott szolgáltatás igénybe vevője ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetőségével
 • kamattartozás-kiegyenlítés
 • a hitelkamat, kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott vissza nem térítendő támogatás
 • a hiteltúllépés költsége, egyéb pénzforgalmi költségek
 • deviza-átváltási jutalék
 • pénzügyi, finanszírozási tranzakción realizált árfolyamveszteség
 • bírságok, kedvezményezett által fizetett kötbérek és a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti perköltség, függetlenül attól, hogy bíróság által megítélésre került-e
 • a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikkének 5. pontjában szereplő meghatározás szerinti mezőgazdasági tevékenységhez és a 717/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikkének 1. pontjában szereplő meghatározás szerint halászati tevékenységhez kapcsolódó költségek.

 

Törlesztés ütemezése

A törlesztés a türelmi idő lejártát követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik. Esedékessége a tárgyhónap 15. napja. Az első tőketörlesztés azon naptári hónapot követő hónap 15. napján esedékes, amelyben a türelmi idő lejárt. Ha a tárgyhó 15. napja nem munkanap, akkor a következő munkanapon esedékes.

 

Az elvárt fedezettség mértéke

 • gazdasági társaságok esetén a többségi természetes személy végső tulajdonos(ok), készfizető kezessége, egyéni vállalkozók, illetve egyéni cégek esetén az egyéni vállalkozótól illetve egyéni cég tulajdonosától különböző természetes személy készfizető kezessége vagy
 • az elvárt fedezettség mértéke a tőkekitettség 20 %-a, az egyes biztosítékok fedezeti szorzóval diszkontált befogadási értékéből számítva.
 • Egyesületek esetén készfizető kezességi fedezet nem nyújtható, csak az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el: ingatlan jelzálog, fizetési számla követelésen alapított óvadék, hitelintézet által vállalt garancia

 

Nem folyósítható kölcsön olyan mikro-, kis- és középvállalkozásnak

 1. amely 2019. évben nem rendelkezik teljes (12 hónapos) lezárt üzleti évvel
 2. amelynek 2019. évi lezárt teljes (12 hónapos) üzleti évének üzemi eredménye negatív, KATA-s vállalkozások esetén az elért éves bevétel alacsonyabb, mint a 2019. évi tételes adózás szerint fizetett adók összege
 3. amely a GINOP-8.3.5-18 hitelprogram „B” hitelcélja keretében pozitív hitelbírálati döntéssel rendelkezik
 4. amelynek nem a termékleírásban előírt TEÁOR szerinti tevékenység van bejegyezve 2019.01.01-től főtevékenységként
 5. amelyben 2020. március 16-ot követően 50%-os vagy azt meghaladó mértékű tulajdonosváltás történt (kivéve meglévő tulajdonosi körön belüli tulajdonosváltás vagy örökléssel történő tulajdonszerzés)
 6. amely potenciálisan gazdaságilag nem életképes
 7. amely jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, illetve amely megfelel azon feltételeknek, amelyek alapján hitelezői kérelmére felszámolási eljárás alá vonható lenne
 8. amely végrehajtási eljárás alatt áll, kivéve, ha hitelt érdemlően igazolható, hogy az adott végrehajtásra vonatkozóan az adóhatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, és a részletfizetési határozatban foglaltak szerint történik a fizetési kötelezettség teljesítése vagy a végrehajtási eljárás az adott vállalkozás teljesítése következtében megszűnt
 9. amelynek magánszemély tulajdonosa vagy vezető tisztségviselője szankciós listán szerepel;
 10. amelynek tulajdonosának vagyoni részesedése lefoglalás alatt áll
 11. amelynek magánszemély tulajdonosa vagy a hiteligénylő gazdasági társaság (operatív) vezető tisztségviselője cégvezetéstől eltiltás hatálya alatt áll

 

Egyéb feltételek

A hitelprogram keretében a folyósításra egyszeri alkalommal a hitelösszeg 100%-át elérő előleg igénybevételével van lehetőség.

Az előleg összegének 40%-val történő elszámolásra, az előleg folyósítását követő 9 hónapon belül van kötelezettség, az előleg maradék 60%-val történő elszámolásra az előleg folyósítását követő 18 hónapon belül, de legkésőbb 2024. január 31-ig szükséges.

 

Kategóriák
Cikk írója:

Böngésszen tovább cikkeinkben

Vállalkozások regionális munkaerő támogatása 

A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és tényleges átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó 50%-a vagy 75%-a, de megállapításkori […]

2022.09.22.
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP Plusz-2.1.1-21)

  Megyénként eltérő benyújtási dátum lehetséges a felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletekben foglaltak szerint. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program […]

2021.11.23.
Horizont Európa Accelerator Rásegítő Pályázat

  Horizont Európa Accelerator Rásegítő Pályázat A támogatási kérelmek benyújtása 2022. október 19. 16:00-ig lehetséges. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium […]

2022.05.09.

Lépjen velünk kapcsolatba

{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['contact_email']}}
{{error_elements['contact_phone']}}
{{error_elements['megjegyzes']}}
Üzenet küldése folyamatban...