KKV kapacitásbővítő támogatás (GINOP- 5.3.17-21)

By |2021-10-29T11:56:12+00:002021. október 26.|

 

A pályázatok benyújtására 2021. szeptember 27-től 2021. december 31-ig van lehetőség.

Magyarország Kormánya a járvány okozta első sokk utáni alkalmazkodáshoz segítséget kíván nyújtani a mikro-, kis- és középvállalkozások számára munkahelyteremtést célzó támogatás által. A cél elérése érdekében a Kormány Magyarország kevésbé fejlett régióiban működő KKV-k számára nyújt vissza nem térítendő támogatást a munkavállalói létszám növelése érdekében, a kapacitásbővítés költségeinek támogatásával.

 

Pályázók köre

Támogatott vállalkozások, azon KKV-k lehetnek:

 • rendelkeznek legalább egy teljes (365 napot jelentő) beszámolóval lezárt üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • rendelkeznek legalább egy lezárt és a https://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalon elérhető beszámolóval,
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
 • mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek;.

 

Jogi forma

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – 1 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég)
 • szövetkezetek (121 Szövetkezet és 151 Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek)

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

 

Kizáró okok, speciális feltételek

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

 • Nem támogatható olyan vállalkozás, amely felnőtt tematikájú (különösen: szexuális tartalmú, illetve 18 év feletti vendégkört kiszolgáló) szolgáltatás és ahhoz kapcsolódó tevékenységet végez.
 • Nem támogatható olyan vállalkozás, amely lízing tevékenységet végez.
 • Nem támogatható az a projekt, amelynek keretében a támogatást igénylő a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét – kölcsönzési cél kivételével – bérbeadási célra kívánja felhasználni.
 • Nem támogatható olyan vállalkozás, amely végelszámolás, jogerős végzéssel elrendelt felszámolási-, csőd-, kényszertörlési, a megszüntetésére irányuló egyéb, vagy egyéb a támogatást igénylő fizetésképtelenségével összefüggésben indult eljárás alatt áll.
 • Nem nyújtható támogatás elsődleges mezőgazdasági termékek előállításához. Az elsődleges mezőgazdasági termékek vonatkozásában a Közlemény 4. sz. melléklete az irányadó.
 • A foglalkoztatás bővítéséhez kapcsolódó továbbadott támogatás keretében állományba vett személyek után egyidejűleg más forrásból támogatás nem nyújtható, e személyeket más projekt alapján fennálló foglalkoztatási kötelezettség nem érintheti.
 • Nem támogatható olyan vállalkozás, amely 2021 júniusát követően csökkentette a létszámát. A foglalkoztatottak számának nettó növekedése elvárás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon álláshelyek megüresedését, amely önkéntes kilépés, a munkaképesség megváltozása, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő-csökkentés vagy kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás, a 2012. évi I. törvény (Mt.) 78. § (1) bekezdés szerinti azonnali hatályú felmondással történik, illetve a közfoglalkoztatottak számát.
 • Nem támogatható olyan vállalkozás, amelynek a legutolsó két – csak egy lezárt üzleti évvel rendelkező támogatást igénylő esetében a legutolsó – lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója valamint az utolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évi beszámoló közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló dokumentuma (pl. jegyzőkönyv, határozat) a https://e-beszamolo.im.gov.hu/ honlapon nem elérhető.
 • Nem nyújtható támogatás olyan támogatást igénylő részére, amely nem felel meg a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 41/A. Átmeneti támogatás alcímben foglalt rendelkezéseinek, ha átmeneti támogatási kategória alatt igényel támogatást.
 • a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás,
 • elsődleges mezőgazdasági termeléshez nyújtott támogatás,
 • azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben
 • a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
 • a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
 • exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
 • ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
 • azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
 • olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
 • a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.

 

Kötelezettségek

 • Az a KKV nyújthat be pályázatot, amely vállalja, hogy a kevésbé fejlett régióban bejegyzett székhelyén vagy kevésbé fejlett régióban bejegyzett telephelyén vagy fióktelepén legalább 3 fő, maximum 25 fő 15-64 év közötti munkavállalóval bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy 2021. június hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest a vállalkozás által foglalkoztatottak száma nő.
 • a megvalósítási időszaknak (a foglalkoztatási és a továbbfoglalkoztatási időszaknak együtt) július 31-ig le kell zárulni.
 • A költségek elszámolhatóságának végső időpontja: a foglalkoztatás fenntartására vonatkozó kötelezettség lezárultát követő 30 nap, de legkésőbb 2023. július 31.
 • Az a KKV nyújthat be pályázatot, amely vállalja, hogy működő székhelyén, telephelyén, fióktelepén legalább 3 fő (15-64 év közötti) munkavállalóval bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak 2021. június havi átlagos statisztikai állományi létszámához képest a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie.
 • A támogatás keretében alkalmazott munkavállalók tekintetében a KKV-nek vállalnia kell, hogy munkavállalóit határozatlan idejű munkaszerződéssel vagy a támogatott foglalkoztatási és a (nem támogatott) továbbfoglalkoztatás időtartamára (legalább 8+8 hónap) szóló határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatja.
 • A foglalkoztatotti létszám bővítése teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalóval teljesíthető. Részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a foglalkoztatás időtartama nem lehet 4 óránál kevesebb. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a részmunkaidők összegének ki kell adni a vállalt létszámbővítést, tehát például 4 órás részfoglalkoztatás esetében 2 fő számít 1 fő foglalkoztatotti létszámbővítésnek.
 • Új munkavállalók vonatkozásában a KKV-nek a támogatott foglalkoztatást követő továbbfoglalkoztatási kötelezettsége van. A támogatott foglalkoztatás ideje 8 hónap, a (nem támogatott) továbbfoglalkoztatási kötelezettség ideje a támogatott foglalkoztatási idővel megegyező idő, vagyis 8 hónap.
 • A támogatást igénylő KKV-nak vállalnia kell, hogy a továbbfoglalkoztatási időszakban a munkavállaló munkaideje nem csökken, valamint a havi bruttó bére nem csökken a támogatás keretében folyósított bérköltség alá.
 • A támogatott vállalkozásnak legkésőbb a támogatói okirat kiadását követő 90. napon belül, de legkésőbb március 1-ig igazolnia kell a teljes létszámnövekedést. Amennyiben a támogatott vállalkozás nem tesz eleget a fenti kötelezettségeinek, a Kincstár a támogatási összeg arányos csökkentését kezdeményezi, vagy amennyiben a támogatott vállalkozás a minimálisan elvárt 3 fős létszámnövekedést sem teljesíti, a támogatói okiratot visszavonja.
 • Amennyiben a támogatott vállalkozás nem tesz eleget a minimálisan elvárt 3 fős létszámbővítés tekintetében annak, hogy a munkahely első betöltésétől számított legalább 16 hónapig az érintett területen fenntartja az adott álláshelyet, abban az esetben a Kincstár kezdeményezi a támogatástól való elállást és visszaköveteli a korábban kifizetett támogatás összegét.
 • Amennyiben a létszámbővítés a minimális 3 fő alá csökken, a támogatott vállalkozásnak gondoskodnia kell a létszámbővülés minimális 3 főre történő pótlásáról.
 • Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya a támogatott foglalkoztatási vagy a továbbfoglalkoztatási időtartam alatt megszűnik, és a munkaviszony megszűnését követően a munkáltató helyére új munkavállalót alkalmaz, akkor a projekt folyamatosnak tekinthető, ebben az esetben a korábbi munkavállalóra fordított időarányos támogatás elszámolható és az új munkavállalóval kötött munkaszerződésben rögzítendő foglalkoztatási idő minimum az érintett álláshelyre vonatkozó foglalkoztatási kötelezettséggel érintett időszakból (16 hónapból) hátralévő időtartam.
 • A támogatott vállalkozásnak vállalnia kell, hogy regisztrál a köztartozásmentes adózói adatbázisba. A támogatói okirat kibocsátásának és a támogatás kifizetésének feltétele, hogy a támogatást igénylő szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
 • A támogatott vállalkozásnak vállalnia kell, hogy az üres álláshelyeit az OFA NKft. KarrierM állásportálon rögzíti, és együttműködik az OFA NKft.-vel az állásportál igénybevétele során. Az álláshelyek KarrierM állásportálon való rögzítése minden vállalt álláshely esetén kötelező.
 • A támogatott vállalkozásnak a működési tevékenységéhez szükséges megfelelő hatósági engedélyekkel rendelkeznie kell. A támogatott vállalkozás adatszolgáltatási kötelezettséggel rendelkezik a vállalt foglalkoztatás és fejlesztések alakulására vonatkozóan.
 • A támogatást igénylő KKV-nak vállalnia kell, hogy a továbbfoglalkoztatási időszakban a munkavállaló munkaideje nem csökken, valamint a havi bruttó bére nem csökken a támogatás keretében folyósított bérköltség alá.
 • A támogatás fogadására, pénzforgalmának lebonyolítására, illetve a visszafizetések teljesítéséhez legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásakor a vállalkozásnak rendelkeznie kell saját bankszámlával, illetve a vállalkozás cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy meghatalmazottjának ügyfélkapu regisztrációval.
 • A támogatott vállalkozásnak vállalnia kell, hogy regisztrál a köztartozásmentes adózói adatbázisba. A támogatói okirat kibocsátásának és a támogatás kifizetésének feltétele, hogy a támogatást igénylő szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

 

Támogatható tevékenységek

A vállalkozások számára nyújtott bérköltség támogatással kapcsolatos szabályok:

Bértámogatás: A KKV kapacitásbővítés keretében foglalkoztatott új munkavállalójának munkabére és jogszabályban meghatározott bérpótlékai, valamint a kapcsolódó szociális hozzájárulás mértéke. A bértámogatás elszámolhatóságára az alábbi szabályok vonatkoznak:

 1. a bérköltség és jogszabályban meghatározott bérpótlékok támogatott összege maximum havonta bruttó 309.000 Ft/fő/hó és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó (mely a Közlemény megjelenésekor 15,5%), azaz a Közlemény meghirdetésének időpontjában havonta összesen 356 895 Ft/fő/hó.
 2. A támogatást igénylő az a) pontban meghatározottnál magasabb bért is megállapíthat az új munkavállaló részére, azonban a konstrukció keretében támogatást ebben az esetben is legfeljebb a 2. pontban meghatározott összegben vehet igénybe, vagyis az a) pontban meghatározott bérköltség feletti bérköltség nem támogatott, azt saját forrásból kell biztosítania.
 3. A támogatás a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak minősül. A támogatást igénylő részére megítélt támogatás nem minősül bevételnek.

A vállalkozások számára nyújtott átalány támogatással kapcsolatos szabályok

A támogatást igénylő vállalkozás a 2. pontban leírtaknak megfelelően az új munkavállalók bérköltségének minimum 30%-a, maximum 40%-a mértékéig terjedő átalányban részesül az alábbi költségek fedezetére:

 • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság: Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint
 • Eszközbeszerzés (új eszközök beszerzése beleértve a szállítást, üzembe helyezést, betanítást- közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva).
 • Immateriális javak beszerzése: harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.

A támogatott vállalkozás az átalány támogatást a fenti tevékenységekhez kapcsolódó költségek fedezése céljából kapja. A támogatott vállalkozások részéről nem szükséges a fenti költségekről elszámolási bizonylat benyújtása a támogatás folyósításához az átalány jelleg miatt.

 

 

Elszámolható költségek köre

Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke új munkavállalónként összesen legfeljebb 4.000.000 Ft, mely az alábbi támogatási elemekből áll:

 • a munkavállaló bérköltsége legfeljebb 8 hónapig (legfeljebb bruttó 309.000 Ft/fő/hó és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó erejéig), valamint
 • a bérköltség arányában megállapított átalány, amely egyszerűsített költségelszámolás keretében eszközbeszerzésre, immateriális javak beszerzésére és kötelező tájékoztatásra és nyilvánosságra használható fel. Az átalány alapján finanszírozható tevékenységeket jelen közlemény 10. pontja tartalmazza.
 • az átalány a bérköltség 30%-nak megfelelő összeg, amennyiben az új munkavállaló foglalkoztatása előtt nem volt regisztrált álláskereső;
 • az átalány a bérköltség 35%-a, amennyiben az új munkavállaló foglalkoztatását megelőzően regisztrált álláskereső volt;
 • az átalány a bérköltség 40 %-a, amennyiben az új munkavállaló foglalkoztatását megelőzően tartósan regisztrált álláskereső volt, vagyis legalább 6 hónapja a regiszterben nyilvántartott 25 év alatti álláskereső, vagy legalább 12 hónapja nyilvántartott 25 év feletti álláskereső.

 

Projekt területi korlátozása

A foglalkoztatásbővítés a vállalkozás kevésbé fejlett régióban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) bejegyzett székhelyén, új telephelyén vagy fióktelepén kell, hogy megvalósuljon.

A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell a cégnyilvántartásba bejegyzésre kerülnie, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától per- és igénymentesnek kell lennie (kivéve, ha a vállalkozás az igény jogosultja), továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. Bérelt telephely esetén határozatlan idejű, vagy legalább a továbbfoglalkoztatási időszak végéig szóló bérleti szerződéssel kell a vállalkozásnak rendelkeznie.

 

Támogatás mértéke, összege

 • A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének 100%-a.
 • Támogatás minimum 3 fő, maximum 25 fő foglalkoztatásához igényelhető. A maximum 25 fő foglalkoztatása az átmeneti támogatási jocíment nyújtott támogatás esetében igényelhető.
 • Csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatás maximum 17 fő foglalkoztatásához igényelhető.
 • Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke új munkavállalónként 4. 000 000 Ft.
Cikk írója:

Böngésszen tovább cikkeinkben

Élhető települések (TOP Plusz-1.2.1-21)

  A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a Felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.   Cél a települések […]

2021.11.24.
Új 0%-os hitelkonstrukció jelent meg, a Széchenyi Benzinkút Kártya

A Széchenyi Turisztikai Kártya GO! konstrukció keretében elérhető a Széchenyi Benzinkút Kártya a gépjármű üzemanyag-kiskereskedelemmel foglalkozó vállalkozások számára a kedvezőtlen […]

2022.04.08.
Vállalkozások Munkaerő Támogatása Program

A munkaadók vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalhoz benyújtott kérelem alapján. Feltétele, hogy olyan álláskeresőt […]

2022.09.23.

Lépjen velünk kapcsolatba

{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['contact_email']}}
{{error_elements['contact_phone']}}
{{error_elements['megjegyzes']}}
Üzenet küldése folyamatban...