„Munkaerő-intenzitást növelő program” Innovatív munkahelyek, képzett munkaerő biztosítása KKV-nak

By |2021-07-14T10:25:20+00:002021. február 2.|

 

A pályázatok benyújtása 2021. február 1-től 2021. március 2-ig lehetséges.

A program elsődleges célja a KKV-k kapacitásbővítő és technológia-intenzív beruházásainak támogatása, amellyel a már meglévő vagy új tevékenysége tekintetében magas hozzáadott értékű terméket állít elő vagy magas hozzáadott értékű szolgáltatást nyújt. A célt a program a magas technológiai és műszaki tartalmú beruházások megvalósításának elősegítésével szolgálja.

 

A program közvetett célja:

 • a foglalkoztatottság növelése,
 • a meglévő, valamint újonnan felvételre kerülő munkavállalók foglalkoztatása a két éves foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt,
 • éves 10%-os munkabér növelése a beruházás befejezését követő második üzleti év végéig,
 • a beruházási célú támogatáshoz kapcsolódóan felmerülő képzési igény megvalósításával (például szükséges a dolgozókat a beszerzett új gép használatára felkészíteni, új munkaerőt kell felvenni és be kell tanítani) közvetve elősegítse a pályázó által alkalmazott, illetve a felvételre kerülő munkavállalók képzését annak érdekében, hogy a pályázó az újonnan alkalmazott technológiának megfelelően felkészített és munkatapasztalattal rendelkező munkavállalókat foglalkoztasson. A pályázó saját költségére biztosítja a munkavállalók képzését,2 azonban az új technológia elsajátításának (betanítás) díja a beszerzendő eszköz bekerülési értékének részét képezi, így az elszámolható.

 

Pályázók köre

A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező

 • KKV-k, melyek az alábbi vállalkozási formák egyike szerint működnek:
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti gazdasági társaság, valamint egyes jogi személyek vállalata,
 • a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelep,
 • az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.) szerinti egyéni vállalkozó (egyéni cég nem nyújhat be pályázatot).

 

Pályázni csak olyan beruházással lehet az ország bármely településéből, amely esetében a pályázó:

 1. a beruházást legkorábban a támogatási igény benyújtását követő napon kezdi meg,
 2. beruházásban érintett székhelye, telephelye, fióktelepe a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozók egységes nyilvántartásában székhelyként, telephelyként, fióktelepként bejegyezve szerepel,
 3. legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkező vállalkozásnak minősül,
 4. a vállalkozás 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 1 fő,
 5. beruházása eredményeként tervezett új, vagy bővítésre kerülő tevékenység a vállalkozás cégkivonatában, egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók egységes nyilvántartásában tevékenységei (TEÁOR’08, ÖVTJ-kód) között szerepel,
 6. legkésőbb 2022. 06. 30-ig a beruházást megvalósítja és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását legkésőbb 2022. 07. 31-ig benyújtja (ez a feltétel új épület, épületrész építésére vonatkozóan is érvényes),
 7. benyújtja – építési beruházás esetén – az építési hatóság igazolását arról, hogy az építési tervdokumentációt engedélyeztetésre átvette (a jogerős hatósági engedély a pályázat benyújtásakor nem szükséges, ez a támogatói okirat kiadásának feltétele),
 8. kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, a beruházás finanszírozási hátterét,
 9. meggyőzően bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technika, technológia korszerűségét, a szolgáltatás hasznosságát,
 10. a támogatás felhasználása során vállalja a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok betartását, amennyiben közbeszerzés a fejlesztését érinti, és valódi versenyt biztosító eljárást alkalmaz,
 11. a beruházás befejezését követően – a beszerzési értéktől függetlenül – nyilvántartja, aktiválja a megvalósított fejlesztést, a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket és immateriális javakat,
 12. nyilatkozik arról, hogy
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző két éven belül a kedvezményezett vagy a kedvezményezettel egy vállalatcsoportba tartozó beruházó nem valósított meg áttelepítést9 abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani, és
 • vállalja, hogy sem ő, sem pedig a vele egy vállalatcsoportba tartozó beruházó nem valósít meg a beruházás befejezését követő két éven belül áttelepítést abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani.

 

Kizáró okok

Nem vehet részt a pályázaton az a szervezet vagy egyéni vállalkozó, amely

 • a támogatási igénnyel érintett beruházást a támogatási igény benyújtását megelőzően megkezdte,
 • az NFA foglalkoztatási alaprészéből korábbi években igénybevett támogatásból adódó kötelezettségét megszegve még nem számolt el,
 • a központi költségvetés részét képező alapból, fejezeti kezelésű előirányzatból juttatott támogatással összefüggésben lejárt határidejű visszafizetési kötelezettséggel rendelkezik, kivéve, ha számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyeztek,
 • az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdés szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, kivéve azt a vállalkozást, amely 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. június 30. között nehéz helyzetbe került,
 • a támogatást elsődleges mezőgazdasági termeléshez használja fel,
 • szinten tartó beruházáshoz igényel támogatást,
 • amely a támogatást exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiséghez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
 • amely a támogatás felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszi függővé,
 • csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy működését ellehetetlenítő végrehajtási eljárást elrendelő jogerős döntés hatálya alatt áll, illetve a bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
 • tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körében szerepel olyan személy, aki a korábbiakban jogszabályszegés, szerződésszegés okán kizárt szervezetek tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körébe tartozott;

Regionális beruházási támogatás esetében

 • akinek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokra irányul, azaz nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági terméknek,
 • aki acélipari tevékenységhez, hajógyártási tevékenységhez, szénipari tevékenységhez, szintetikusszál-ipari tevékenységhez, ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához vagy energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz igényel támogatást,
 • aki szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez igényel támogatást, kivéve az általános csoportmentességi rendelet 14. cikk (10) bekezdésében meghatározott feltételekkel,
 • amely kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez igényel támogatást, kivéve az általános csoportmentességi rendelet 14. cikk (11) bekezdésében meghatározott feltételekkel,
 • aki által a tervezett beruházás elszámolható költsége nagyobb, mint 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg,
 •  abban az esetben, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben:
 • a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet5 vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),
 • az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és
 • a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg.

Csekély összegű (de minimis) támogatás esetében

 • aki a támogatást teherszállító járművek megvásárlására tervezi felhasználni, és közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozásnak minősül,
 • akinél a csekély összegű támogatási jogcímen benyújtott pályázat támogatástartalma – a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során – meghaladta a 200 000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Regionális beruházási támogatás Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén támogatás az alábbi esetben nem nyújtható támogatás: nagyberuházáshoz;

 

Speciális feltételek

 • A pályázat alapján induló beruházás* támogatható [regionális beruházási támogatás és csekély összegű (de minimis) támogatás jogcímen történő igénylés esetében is], azzal a feltétellel, hogy a támogatott beruházás nem minősül szinten tartást szolgáló eszköznek**.

 

Kötelezettségek

 • A pályázónak vállalnia kell a beruházás megvalósítását követően a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban – csekély összegű támogatás esetén a beruházással érintett székhely, telephely, fióktelep szerinti, regionális beruházási támogatás esetén a régióban található székhelyén, valamennyi telephelyén, valamennyi fióktelepén – foglalkoztatott munkavállalója átlagos statisztikai állományi létszámára és a beruházáshoz kapcsolódó létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára együttesen vonatkozóan legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget (az éves átlagos statisztikai állományi létszámot megtartva). A foglalkoztatási kötelezettség teljesítéséhez egyéb állami forrás nem vehető igénybe.
 • A pályázó vállalja, hogy a beruházással összhangban (saját forrásból és/vagy esetlegesen elérhető egyéb pályázat segítségével) szükség esetén biztosítja a munkavállalók képzését az alkalmazott technológia (megfelelő végzettség) magas színvonalú használata érdekében.
 • A pályázó vállalja a technológiai fejlesztéssel érintett beruházást követően:
 • a beruházással érintett székhelyen/telephelyen/fióktelepen legalább 1 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet legkésőbb a beruházás befejezését követő negyedéven belül, legalább a foglalkoztatási kötelezettség végéig, vagy
 • a technológiai fejlesztéssel érintett beruházás útján a bértömeg növelését, évente 10%-os béremelést hajt végre a beruházást követő második üzleti év végéig.
 • A munkáltató vállalja, hogy a beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, technológiai fejlesztéseket, ingatlant az üzembe helyezés időpontjától számított legalább három évig folyamatosan fenntartja és működteti a beruházással érintett székhelyen, telephelyen, fióktelepen.
 • A pályázat által érintett beruházási projekt fizikai befejezésének határideje: 2022. június 30.

 

Elszámolható költségek köre

 • A támogatás keretében új tárgyi eszközök és immateriális javak költségei számolhatók el az Sztv.47-48. § és 51. §-a szerinti bekerülési értékben. Újnak tekintendő bármely ingatlan, amely korábban semmilyen jogcímen sem volt a kedvezményezett használatában és tulajdonában, vagy a támogatottól nem független harmadik fél használatában és tulajdonában.

Kizárólag nem lakás céljára szolgáló, üzleti tevékenység végzésére irányuló ingatlan (pl. üzlethelyiség, üzem, műhely, stb.) vételárának, illetve bérletének költsége támogatható. Amennyiben a beruházás tárgyát a pályázat benyújtásakor lakás céljára szolgáló ingatlan képezi, az ingatlant az adasvételt követő 30 napon belül, de legkésőbb az első elszámolás benyújtásának időpontjáig kell átminősíteni. Az ingatlan bérleti költsége (ahol havidíjas) csak a beruházás végéig számolható el a projekt terhére, a költségeket a fenntartás idejére a Kedvezményezettnek saját forrásból kell biztosítania.

Az immateriális javak esetében a szellemi termékek körén belül csak a szabadalom, a használati minta, a védjegy, a szoftver és a know-how felhasználásának díja számolható el.

Az immateriális javak költsége elszámolható, ha

 • azokat kizárólag a – pályázatban megjelölt és a támogatói okiratban rögzített beruházási projekt megvalósítási helyszínén – támogatásban részesült létesítményben használják fel,
 • az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,
 • azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,
 • azok mikro-, kis- és középvállalkozás esetén legalább 3 évig a beruházó eszközei között, szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.

 

Nem elszámolható költségek

 • olyan beszerzés, amely nem okoz kapacitásbővítést és technológiai-fejlesztést az adott beruházásnál, tehát a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége, a pótló (helyettesítő) beruházás költségei,
 • ingatlan beruházás költségei önállóan (csak komplex beruházás részeként),
 • olyan ingatlan költsége, amely az elszámolás benyujtásakor nem per és igénymentes,
 • gépjárművek bekerülési értéke,
 • földterület16 vásárlása,
 • szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülő eszközök) bekerülési értéke,
 • olyan beszerzés bekerülési értéke, melyet a kedvezményezett nem kizárólag a támogatásban részesülő – pályázatban megjelölt és a támogatói okiratban rögzített beruházási projekt megvalósítási helyszínén – létesítményben használja,
 • az immateriális javak 4. mérlegtételén (Szellemi termékek) szereplő szerzői jogvédelemben részesülő szoftver termékek,
 • az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,
 • a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,
 • a korábban már használatba vett tárgyi eszköz bekerülési értéke,
 • a pályázat benyújtását megelőzően felmerült költségek,
 • épületnek nem minősülő építmény (azaz műtárgy) építése.

 

Biztosítékok köre

A kedvezményezettnek biztosítania kell valamennyi − jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető − fizetési számlájára vonatkozóan, az OFA Nonprofit Kft. javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot – a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére – a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.

A felhatalmazói nyilatkozatok mellett a kedvezményezettnek rendelkeznie kell az alábbi anyagi biztosítékok egyikével vagy azok kombinációjával.

Biztosíték lehet az odaítélt támogatás összege:

 • 110%-ának megfelelő, hitelintézet által vállalt, feltétel nélküli és visszavonhatatlan garancia, vagy
 • 110%-ának megfelelő, biztosító, hitelintézet által vállalt feltétel nélküli és visszavonhatatlan készfizető kezesség,
 • 140%-át kitevő forgalmi értéken megállapított első ranghelyű jelzálogjog, melynek zálogtárgya csak permentes, forgalomképes, nem lakás céljára szolgáló ingatlan lehet. Nem lehet zálogtárgy olyan ingatlan, amely korábban hazai- vagy uniós támogatásból került beszerzésre, felépítésre és fenntartási kötelezettség terheli.

 

Támogatás mértéke:

max. 50%

Támogatás összege:

A pályázat keretében a regionális beruházási támogatási jogcímen igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 150 millió Ft.

 

*Induló beruházás fogalma: tárgyi eszközbe vagy immateriális javakba történő beruházás, amely új létesítmény felállításával, meglévő létesítmény bővítésével egy létesítmény termelésének további, új termékkel történő diverzifikációjával, egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatásával kapcsolatos, vagy egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök megvásárlása, amennyiben a létesítmény bezárásra került – vagy amennyiben nem vásárolják fel – bezárásra került volna, és az eszközöket egy független beruházó veszi meg. Mindezek alapján nem támogatható a már használatban lévő létesítmény használhatóságát, energiahatékonyságát növelő beruházás (pl. napkollektor, légkondicionáló felszerelése). 

**Szinten tartást szolgáló eszköz: az az eszköz, amely a kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt, immateriális jószágot váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, illetve a szolgáltatási folyamat alapvető változását eredményezné. 

Kategóriák
Cikk írója:

Böngésszen tovább cikkeinkben

Élhető települések (TOP Plusz-1.2.1-21)

  A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a Felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.   Cél a települések […]

2021.11.24.
Horizont Európa Accelerator Rásegítő Pályázat

  Horizont Európa Accelerator Rásegítő Pályázat A támogatási kérelmek benyújtása 2022. október 19. 16:00-ig lehetséges. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium […]

2022.05.09.
Vállalkozások Munkaerő Támogatása Program

A munkaadók vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalhoz benyújtott kérelem alapján. Feltétele, hogy olyan álláskeresőt […]

2022.09.23.

Lépjen velünk kapcsolatba

{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['contact_email']}}
{{error_elements['contact_phone']}}
{{error_elements['megjegyzes']}}
Üzenet küldése folyamatban...