Nagyvállalati Beruházási Támogatási program 2021

By |2021-07-14T11:27:48+00:002021. március 18.|

 

Támogatási kérelem benyújtására 2021. július 31-ig van lehetőség.

 

A Kormány gazdaságpolitikai célkitűzéseinek meghatározó eleme az újraiparosítás, az iparfejlesztés. Ennek megvalósítása érdekében szükséges azon hazai nagy- és középvállalkozások beruházásainak támogatása, amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá a magyar gazdaság növekedéséhez és modernizációjához. A fenti célok megvalósítását a Pénzügyminisztérium – Gazdaságvédelmi Alap fejezet által kezelt Nagyvállalati beruházási támogatások előirányzat szolgálja.

 

Pályázók köre

A támogatás nyújtásának alapvető feltételei

a) A támogatás nagyvállalkozások és azon középvállalkozások számára nyújtható, amelyek kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított éves átlagos statisztikai állományi létszáma legkésőbb a támogatott projekt fizikai befejezését követő második üzleti évben eléri a 150 főt.

b) A fejlesztendő tevékenységnek az alábbi (al)ágazatok valamelyikébe kell esnie:

 • feldolgozóipar- (TEÁOR 10-33)
 • építőipar (TEÁOR 41-43)
 • raktározás, tárolás (TEÁOR 52.1)
 • nagykereskedelem és kiskereskedelem (TEÁOR 46-47): ebben az esetben a fejlesztésnek élőmunka kiváltását eredményező, saját használatra történő raktárkapacitás bővítésére, automatizálására kell irányulnia.

c) A fejlesztendő tevékenységnek

      „Induló vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházások” szerinti támogatás esetén a támogatást igénylő technológiai korszerűsítésére, kapacitásainak bővítésére kell irányulnia;

      „Bővítő vagy pótló beruházás” szerinti támogatás esetén ezen túlmenően a fejlesztendő tevékenység meglévő kapacitások fenntartására, felújítására is irányulhat.

d) A támogatást igénylő, vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel.

e) A támogatást igénylő, vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább 3 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele.

f) A támogatást igénylőnek vagy a támogatást igénylőnek a kapcsolt és partnervállalkozásaival egybeszámított, a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, vagy a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét.

g) A támogatást igénylőnek vagy a támogatást igénylőnek a kapcsolt és partnervállalkozásaival egybeszámított, a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, vagy a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét.

h) A beruházás a támogatást igénylőnél az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest.

i) Támogatás csak akkor nyújtható, ha ösztönző hatásokkal bír. (Az ösztönző hatást igazolja, ha a beruházás megkezdése előtt a támogatást igénylő támogatás iránti kérelmét benyújtja.)

j) Nagyvállalati vagy középvállalati támogatást igénylő által Magyarországon foglalkoztatottak létszáma meghaladja az 50 főt. (A foglalkoztatási adatok meghatározása az Ácsr. 1. mellékletében rögzített módszertan szerint, a kapcsolt- és partnervállalkozások adatainak figyelembe vételével történik.)

 

Kötelezettségek

 • Fenntartási kötelezettség:

– „Bővítő vagy pótló beruházás” szerinti támogatás esetén vagy középvállalkozás kedvezményezett esetén legalább a projekt befejezését követő 3 évig;

–        egyéb esetben legalább a projekt befejezését követő 5 évig.

 • Munkahely-teremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházásban érintett székhelyén, telephelyén, fióktelepén vagy kapcsolt vállalkozásánál új munkahelyet létesít legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 60 napon belül.

Az újonnan felvételre kerülő munkavállaló nem lehet a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a támogatást igénylőnél kölcsönzött munkaerőként dolgozó munkavállaló. Továbbá az újonnan felvételre kerülő munkavállaló legutolsó bejelentett munkahelye nem lehet a támogatást igénylő

–        kapcsolódó vállalkozásának,

–        partnervállalkozásának, vagy

–        támogatást igénylő természetes személy többségi tulajdonosa közeli hozzátartozójának többségi tulajdonában álló vállalkozásnak

a megvalósítás helyszíne szerinti megyében működő telephelye.

Az újonnan létesített munkahelyek számába csak azon munkavállalók számítanak bele, akikkel a támogatást igénylő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonyt létesít.

 • Munkahely-teremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő – vagy amennyiben az előző pontban foglaltak teljesítésénél a kapcsolt vállalkozásnál létrehozott munkahelyek is figyelembe vételre kerülnek, úgy a kapcsolt vállalkozás is – a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban már meglévő – vagy ha az magasabb, a támogatást igénylő más támogatási szerződésben rögzített létszámvállalásban szereplő – foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát és ennek a beruházás során létrejött tényleges növekményét, és a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát a kötelező üzemeltetési időszak alatt köteles fenntartani. A kölcsönzött munkaerő csökkentésére csak abban az esetben van lehetőség, ha ezzel egyidejűleg és legalább ezzel megegyező nagyságrendben sor kerül a statisztikai állományi létszám növelésére.
 • A támogatást igénylő az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítsa és a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutassa. Saját forrásként a támogatást igénylő által a projekthez igénybe vett, állami forrásnak nem minősülő forrás vehető figyelembe.
 • Amennyiben a támogatást igénylő középvállalkozás, akkor a támogatás csak akkor nyújtható, ha a támogatást igénylő vállalja, hogy kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított éves átlagos statisztikai állományi létszáma legkésőbb a támogatott projekt fizikai befejezését követő második üzleti évben eléri a 150 főt, és a fenntartási időszak alatt sem csökken ezen szint alá.
 • Amennyiben a támogatást igénylő nagyvállalat úgy vállalja, hogy a nagyvállalati méretkategóriát legalább a fenntartási időszak végéig megőrzi.

 

Kizáró okok

Nem nyújtható támogatás, ha a támogatási igény

 1. vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,
 2. benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
 3. benyújtója nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok jogszabályi követelményének,
 4. a 8. pont hatálya alá tartozó vállalkozások kivételével, benyújtójának a kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított foglalkoztatotti létszáma eléri a 12 ezer főt,
 5. kutatási infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódik,
 6. benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a bérleti, vagy a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, vagy a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
 7. benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a belső piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,
 8. benyújtójában a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja, kivéve az alábbi szak- és alágazati kódú fejlesztendő tevékenységek esetén: 10.11. Húsfeldolgozás, – tartósítás, 10.13. Hús-, baromfihús készítmény gyártása, 10.89. M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása, 15.11. Bőr, szőrme kikészítése, 16.21. Falemezgyártás, 16.22. Parkettagyártás, 16.23. Épületasztalosipari termék gyártása, 19.20. Kőolaj-feldolgozás, 20.1. Vegyi alapanyag gyártása, 23.6 Beton-, gipsz, cementtermék gyártása, 25.11 Fémszerkezet gyártása, 29.10. Közúti gépjármű gyártása, 29.31. Járművillamossági-, elektronikai készülékek gyártása, 29.32. Közúti jármű alkatrészeinek gyártása,
 9. a benyújtóval szemben az Ácsr. 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya áll fenn.

 

Támogatható tevékenységek köre

Az előirányzat célja a nagyvállalkozások, a középvállalkozások minimum 100 millió forint elszámolható összköltségű

a) induló vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásainak,

b) az a) ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházásainak,

c) az a) ponthoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházásainak a támogatása,

d) bővítő vagy pótló beruházásainak támogatása ideiglenes jelleggel, a COVID-19-járvány kedvezőtlen gazdasági hatásainak enyhítés céljából, amennyiben a támogatást igénylő:

–   a koronavírus-járvány következtében pénzügyi vagy gazdasági nehézségei keletkeztek és

–   a koronavírus-járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben az értékesítés nettó árbevétele vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett továbbá

–   amelyek nem felelősek a gazdasági visszaesésért, gazdálkodásuk során a tőlük elvárható gondossággal jártak el

–   és amelyek 2019. december 31-én nem minősültek az Atr. 6.§. (4a) és (4b) bekezdése alapján nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

 

Elszámolható költségek:

a) Technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) vételára, továbbá

 • eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés,
 • eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás,
 • eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.

b) Az eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások költsége.

c) Az eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás (ide nem értve a bontást), korszerűsítés költségei (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges).

d) Eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó hardver beszerzése egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékben.

e) Eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó szoftverek beszerzése.

f) Az eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára.

g) Az eszköz beszerzéséhez kapcsolódó minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetésének és tanúsíttatásának költsége.

h) Elszámolható költségként kizárólag a támogatási kérelem befogadására vonatkozó értesítés kiállításának napját követően felmerült költségek számolhatóak el, figyelemmel a támogatási szerződésben rögzített beruházás megkezdésének időpontjára és az egyedileg meghatározott költség-kategóriákra.

i) A beruházás elszámolható költsége a támogatást igénylő támogatási kérelemben feltüntetett döntése szerint kizárólag a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége.

j) A beruházás esetében az Sztv. 47-51. §-ában meghatározott költségek számolhatók el, a 7.2. pontban meghatározott kivételekkel.

k) Az eszközök lízingbe vételével kapcsolatos költségek abban az esetben számolhatóak el, ha a lízingügylet zártvégű pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a lízingszerződés tartalmazza az eszköznek a lízing időtartam lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettségét, amely határidő azonban nem lehet későbbi, mint a beruházás befejezésének időpontja.

l) Az immateriális javaknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

–        kizárólag a támogatást igénylő és kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használhatja fel azokat,

–        az érintett immateriális javak bekerülési értékét az Sztv. előírásai szerint, terv szerinti értékcsökkenési leírással csökkentik,

–        piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől kell őket megvásárolni,

–        legalább fenntartási időszak végéig a támogatást igénylő eszközei között kell szerepelniük, és ahhoz a beruházáshoz kell kapcsolódniuk, amelyre a támogatást nyújtották,

–        az immateriális javak az elszámolható költségek maximum 50%-át tehetik ki.

m) A támogatható tárgyi eszközöknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

–        a támogatást igénylő a támogatásban részesült helyen vagy az Atr. 25.§ (1) bekezdés szerint azonos, vagy magasabb támogatási intenzitású régióban működő vállalkozásnál a támogatást igénylővel piaci áron kötött beszállítói szerződés birtokában használhatja fel, azzal a feltétellel, hogy a támogatásban részesült és kihelyezett eszközöknek a támogatást igénylő tulajdonában kell maradniuk, valamint a beszállító vállalkozás a kihelyezett eszközökkel a támogatást igénylő részére gyárt és szállít alkatrészeket,

–        a beszerzett tárgyi eszközöknek tartósan, legalább a fenntartási időszak végéig szolgálniuk kell a támogatott tevékenységet.

n) Ha a támogatást igénylő a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a beruházás ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége. A projekt költségvetését bruttó módon kell megtervezni.

o) Ha a támogatást igénylő ÁFA-adóalany, vagy még nem ÁFA-adóalany, de a beruházással, illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására egészben vagy részben jogosult, a támogatás alapja a beruházás ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.

p) A beruházás bármely elemének nem piaci áron történő szerepeltetése a támogatás felülvizsgálatát, vagy arányos visszavonását eredményezi.

q) „Induló vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházások” szerinti támogatott beruházás kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie.

Az elszámolható költségeken belül a gépek, berendezések beszerzési költségeinek aránya el kell, hogy érje az 25%-ot, továbbá az infrastrukturális és ingatlan beruházás aránya nem haladhatja meg az elszámolható költségek 75%-át.

 

Biztosíték

A támogatást igénylő a támogatás 100%-ára vonatkozó biztosíték rendelkezésre bocsátására köteles. Biztosíték lehet:

 • a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata,
 • bankgarancia,
 • biztosítók által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, d) kedvezményezett tulajdonosa (így különösen anyavállalat, természetes személy) által vállalt készfizető kezesség.

 

Támogatás mértéke

Regionális beruházási támogatás jogcímen az Atr. 25.§ (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti régióban középvállalkozások, illetve nagyvállalkozások támogatására induló beruházások esetében van lehetőség. Regionális beruházási támogatás jogcímen a Közép-magyarországi régiónak az Atr. 25.§ (1) bekezdés da)-db) alpontjai szerinti településein a középvállalkozások támogatására induló beruházások, míg a nagyvállalatok támogatására csak új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházások esetében van lehetőség. A Közép-magyarországi régió egyéb településein „Induló vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházások” szerinti beruházások vonatkozásában kizárólag csekély összegű támogatás nyújtható.

„Bővítő vagy pótló beruházások” támogatási jogcímen nyújtott támogatás(ok) teljes összege vállalkozásonként – az adott tagállamban lévő vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladja meg a 1 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatási összeg 100%-áig terjedhet.

 

 

Támogatás összege:

min. 50 millió Ft, a legkisebb támogatható projektméret 100 millió Ft.

Kategóriák
Cikk írója:

Böngésszen tovább cikkeinkben

Széchenyi Kártya Program MAX

A Széchenyi Kártya Program segítségével államilag támogatott, kedvezményes vállalati hitelt vehetnek igénybe a vállalkozások, hozzásegítve őket céljaik eléréséhez.

2022.08.16.
Élhető települések (TOP Plusz-1.2.1-21)

  A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a Felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.   Cél a települések […]

2021.11.24.
Új 0%-os hitelkonstrukció jelent meg, a Széchenyi Benzinkút Kártya

A Széchenyi Turisztikai Kártya GO! konstrukció keretében elérhető a Széchenyi Benzinkút Kártya a gépjármű üzemanyag-kiskereskedelemmel foglalkozó vállalkozások számára a kedvezőtlen […]

2022.04.08.

Lépjen velünk kapcsolatba

{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['contact_email']}}
{{error_elements['contact_phone']}}
{{error_elements['megjegyzes']}}
Üzenet küldése folyamatban...