Tanodák területi alapú fejlesztése (HOP-3.4.2-21)

By |2021-07-14T10:17:47+00:002021. január 11.|

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. március 5-től 2021. május 4-ig van lehetőség.

A konstrukció alapvető célja a résztvevő hátrányos helyzetű tanulók körében a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése és az iskolai sikeresség előmozdítása a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférésének elősegítésével. A felhívásban támogatott projektek közvetlen célja a résztvevő hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók komplex személyiségfejlesztése, életpálya-építése nem formális, informális keretek között, a tanulói és helyi szükségletekre reagálva, a jelen felhívás szakmai mellékletében található Szakmai Ajánlás című dokumentumban és vonatkozó jogszabályokban írtaknak megfelelően. Ennek érdekében jelen felhívás lehetőséget teremt a hátrányos helyzetű, köztük roma tanulók számára az évek óta működő, tapasztalattal rendelkező tanoda hálózat bővítésére.

 

Pályázók köre

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • egyházi és nonprofit szervezetek

A támogatást igénylő non profit szervezetek közül azok, amelyek a Nonprofit Szervezetek Osztályozási Rendszere alapján az alábbi kódok valamelyikével rendelkeznek:

 • 0512 Oktatás 1-8. évfolyam
 • 0513 Oktatás 1-12. évfolyam
 • 0514 Oktatás 7-12. évfolyam
 • 0515 Oktatás 9-12. évfolyam
 • 0516 Szakmai középfokú oktatás
 • 0541 Oktatási szakmai, pedagógiai tevékenység
 • 0549 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
 • 0492 Szünidei gyermekprogramok, táboroztatás
 • 0812 Gyermekjóléti szolgáltatások

 

GFO kódok szerint:

 • Egyéb egyesület (GFO 529)
 • Vallási egyesület (GFO 525)
 • Bevett egyház (GFO 551)
 • Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye (GFO 552)
 • Bevett egyház elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye (GFO 555)
 • Egyéb egyházi szervezet (GFO 559)
 • Közalapítvány (GFO 561)
 • Közalapítvány önálló intézménye (GFO 562)
 • Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO 563)
 • Egyéb alapítvány (GFO 569)
 • Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)
 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)
 • Nonprofit részvénytársaság (GFO 573)
 • Nonprofit közkereseti társaság (GFO 575)
 • Nonprofit betéti társaság (GFO 576)

 

Kizáró okok, speciális feltételek

Nem támogathatók amelyek:

 • esetén az EFOP-3.3.1-15 vagy az EFOP-3.3.1-16 vagy a VEKOP-7.3.2-16 Felhívások keretében a támogatási szerződéstől elállás történt;
 • a 2020.07.31-én meghirdetett, „Tanoda szolgáltatást működtető szolgáltatók befogadására és költségvetési támogatására” c. kiírt pályázati felhívás keretében támogatásban részesült.
 • Kizárólag a projekt megvalósításához elengedhetetlen, építési engedélyt nem igénylő átalakítás, felújítás támogatható.
 • Egy szervezet egy megvalósítási helyszínre egy támogatási kérelmet nyújthat be. Amennyiben egy szervezet több helyszínen kíván projektet megvalósítani, akkor az egyes helyszínekre külön támogatási kérelmet szükséges benyújtani.

 

Kötelezettségek

 • A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését követően 48 hónap áll rendelkezésre.
 • Egy Tanuló egyszerre csak egy tanodában lehet célcsoport tagként bevont Tanuló!

Célcsoporttal kapcsolatos elvárások

 • A tanoda közvetlen célcsoportját azok a gyermekek és fiatalok alkotják, akik
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. §-a szerint hátrányos helyzetűek illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek (bemeneti státusz) ÉS
 • általános iskolában (beleértve az alsó és felső tagozatot) vagy középfokú iskolában aktív tanulói jogviszonnyal rendelkeznek
 • A tanodába bevont célcsoport tagok
 • a Tanulókkal a tanodába (projektbe) való belépéskor a Kedvezményezettnek tanulói szerződést kell kötni
 • A bevont Tanulók legalább 70 %-ának rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőnek, nevelésbe vett gyermeknek vagy utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttnek kell lennie azzal, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők legalább felének egyúttal hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek is kell minősülnie
 • A tanoda közvetett célcsoportját
 • a Tanulók családja, másrészt
 • a tanodai célcsoportba nem tartozó, nem hátrányos helyzetű kortárscsoportok képezik.
 • A tanoda tevékenységek megvalósítása során a Felhívás előírásai mellett a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) előírásainak is meg kell felelniük.
 • A foglalkoztatott személyek közül legalább egy személynek el kell látnia a tanodavezetői feladatokat.

 

Támogatható tevékenységek köre

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

I. Tanodaszolgáltatás nyújtása

 • Tanulástámogatás, kiemelten az alapkészségek fejlődésének támogatása
 • a tanuló igényeinek, szükségleteinek felmérése
 • egyéni fejlődést támogató motivációs terv elkészítése
 • egyéni haladási napló vezetése
 • fejlesztő tevékenységek megvalósítása
 • mentorálás
 • tutorálás
 • Életpálya-építés, a továbbtanulást közvetlenül segítő tevékenységek, pályaorientációs tevékenységek megvalósítása
 • önismeret fejlesztése
 • pályaválasztással kapcsolatos ismeretek bővítése
 • továbbtanulást biztosító oktatási intézmények látogatása
 • szerepmodellek bevonása
 • identitástudat erősítése
 • A szociális hátrányok kompenzálása, közösségfejlesztés, integrált közösségi programok megvalósítása a tanodában és a tanodán kívül
 • A szülőkkel való aktív kapcsolattartás érdekében családlátogatás, szülők bevonása a programokba, gyermekük oktatását érintő folyamatokba,

 

II. Hálózati munka, együttműködések

 • Hálózati munka, országos szakmai szervezetekkel való kapcsolódás, együttműködés
 • kapcsolattartás, együttműködés más tanodákkal
 • együttműködés a család- és gyermekjóléti szolgálattal, illetve a család- és gyermekjóléti központtal
 • együttműködés nevelési-oktatási intézményekkel
 • együttműködés a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósággal (a továbbiakban: TEF) e) együttműködés további közvetlenül érintett szervezetekkel

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

I. Projektelőkészítés

 • előzetes igényfelmérés és szakmai terv elkészítése
 • Tanulók toborzása, tájékoztatás

II. Projektmenedzsment

III. Horizontális tevékenységek

IV. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

V. A Tanoda kialakítása, a szolgáltatáshoz szükséges eszközök beszerzése

 

Nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az Önállóan támogatható tevékenységek és az Önállóan nem támogatható tevékenységek pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:

 • infrastrukturális beruházás, ingatlanfejlesztés
 • a kötelező kommunikációs tevékenységeken (ld. KTK 2020 útmutató) kívül bármilyen egyéb kommunikációs, marketing tevékenység (pl. imázsfilmek készítése)

 

Elszámolható költségek köre:

I. Projekt előkészítés költségei (max.4%)

 • Előzetes igényfelmérés, célcsoport bevonása, szakértői hálózatépítés
 • közösségi rendezvények (legfeljebb 10 alkalom) szervezésének költsége
 • tábor (legfeljebb 1 alkalom) szervezésének költsége
 • szakmai műhelymunkák szervezésének költsége
 • a célcsoport bevonása érdekében legfeljebb 3 fő személyi jellegű ráfordítása – munkabér
 • a célcsoport bevonása érdekében legfeljebb 3 fő személyi jellegű ráfordítása – foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
 • a célcsoport bevonása érdekében legfeljebb 3 fő személyi jellegű ráfordítása – személyi jellegű egyéb kifizetések (munkába járás és cafeteria)
 • projekt célcsoport bevonása érdekében legfeljebb 3 fő személyi jellegű ráfordítása – személyi jellegű egyéb kifizetések
 • a célcsoport bevonása érdekében legfeljebb 3 fő utazási költsége (saját gépjármű kiküldetési rendelvény)

II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

 • Építéshez kapcsolódó költségek
 • átalakítás
 • felújítás

A Tanodák helyszínéül szolgáló helyiségek kisebb átalakítása.

 • Eszközbeszerzés költségei (max. 7 millió Ft.)
 • bekerülési érték
 • Immateriális javak beszerzésének költsége
 • szoftver bekerülési értéke

III. Tartalék (max.5%)

 

Az elszámolható költségek mértékére, arányára vonatkozó elvárások:

 

Nem elszámolható költségek köre:

 • levonható áfa;
 • kamattartozás kiegyenlítés;
 • hitelkamat;
 • hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek;
 • deviza-átváltási jutalék;
 • pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség;
 • bírságok, kötbérek és perköltségek
 • föld, telek, ingatlan vásárlás;
 • épületek építése,
 • gépjármű beszerzése (vásárlása, lízingelése)
 • infrastrukturális javak vásárlása

 

Projekt területi korlátozása

A projekt megvalósítási helyszíne Magyarország kevésbé fejlett régiói, elsődleges megvalósítási helyszín a tanoda helyszíne. Tevékenységek megvalósulhatnak továbbá az ország kevésbé fejlett régióiban. Budapesten kizárólag a településen kívüli kirándulások történhetnek, amennyiben azok hasznosulása a kiránduláson résztvevő célcsoport tagokra nézve alátámasztható.

A tanoda helyszínére vonatkozó feltétel:

a) A település lakónépességének a száma a évi KSH adatok alapján 1 500-10 000 fő közötti.

b) A település a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet 2. melléklet besorolása alapján: Kedvezményezett járásban, Fejlesztendő járásban, Komplex programmal fejlesztendő járásban, Regionális szempontból kedvezményezett járásban található.

 

Támogatás mértéke:

max. 100%

 

Támogatás összege:

min. 46 millió Ft., max. 77 millió Ft.

Kategóriák
Cikk írója:

Böngésszen tovább cikkeinkben

Új 0%-os hitelkonstrukció jelent meg, a Széchenyi Benzinkút Kártya

A Széchenyi Turisztikai Kártya GO! konstrukció keretében elérhető a Széchenyi Benzinkút Kártya a gépjármű üzemanyag-kiskereskedelemmel foglalkozó vállalkozások számára a kedvezőtlen […]

2022.04.08.
Jó hír a lovas létesítmények számára!

  A pályázatok benyújtása 2022. május 4.-től 2022. július 12-ig van lehetőség pályázni.  A pályázat célja: A támogatásban részesülők által […]

2022.04.11.
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP Plusz-2.1.1-21)

  Megyénként eltérő benyújtási dátum lehetséges a felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletekben foglaltak szerint. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program […]

2021.11.23.

Lépjen velünk kapcsolatba

{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['contact_email']}}
{{error_elements['contact_phone']}}
{{error_elements['megjegyzes']}}
Üzenet küldése folyamatban...