Szociális célú városrehabilitáció (ESZA) (VMOP-3.1.2-21)

By |2021-07-14T10:07:10+00:002021. január 11.|

 

A Felhívás célja elsősorban a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiával és a VMOP 1.2.2 intézkedésével (leromlott városi területek rehabilitációja) összhangban, azt kiegészítve a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja. A tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok.

 

Pályázók köre

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • városi jogállású települések helyi önkormányzatai (GFO 321)

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:

 • helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322);
 • helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 371);
 • Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529, 563, 565, 569);
 • egyházi jogi személy (GFO 55);
 • önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások (GFO 113, 114, 116, 121,128,129, 117, 572, 573);

 

A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására önállóan nem, kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. Konzorciumvezető kizárólag városi jogállású település helyi önkormányzata lehet.

 

Kizáró okok, speciális feltételek

Nem támogathatók amelyek:

 • Amely (amennyiben releváns) nem rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a szerinti öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programmal (társulás esetén településenkénti bontásban).
 • Amely (amennyiben releváns) nem rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63.§-a szerinti esélyegyenlőségi tervvel.
 • Amely azon tevékenység megvalósítására irányul, amely korábban az államháztartás alrendszereiből, vagy a Strukturális Alapokból a támogatási kérelemben tervezett tevékenység megvalósítására vonatkozóan támogatásban részesült és annak kötelező fenntartási időszaka még nem járt le. Ez alól kivételt képez, ha a jelen Felhívásra benyújtandó fejlesztési igény a korábban fejlesztett tevékenység minőségi fejlesztésére irányul a korábbi projekt eredményeinek fenntartásával. A korábbi pályázati konstrukciók bemutatását és a jelen fejlesztéstől való lehatárolását a megalapozó dokumentumban vagy a projekt adatlapon szükséges bemutatni.
 • Akkor jogosult egy akcióterület támogatásra, amennyiben területén a KSH által szolgáltatott 2011- es népszámlálási adatok alapján a fejlesztés középpontjában szegregátum/veszélyeztetett/kiegészítő jogosultsági terület áll és annak teljes területét magában foglalja az akcióterület. (Az akcióterület jogosultságát a Projekt-előkészítő Tanulmány mellékleteként benyújtandó KSH által kiadott, 2011-es népszámlálási adatokon alapuló szegregációs térképpel és adatsorral szükséges igazolni.)
 • Azon települések esetében, amelyek területén található szegregált, szegregációval veszélyeztetett és kiegészítő jogosultsági terület is, ott először a szegregált terület/területek rehabilitációját szükséges biztosítani. Ezt követően valósulhat meg a szegregációval veszélyeztetett és kiegészítő jogosultsági területek rehabilitációja

 

Kötelezettségek

 • Egy támogatást igénylő egy akcióterületre vonatkozóan egy támogatási kérelem benyújtására jogosult. Kivételt jelent az a speciális eset, ha az akcióterületi fejlesztés több ütemre bontva valósul meg.
 • A projekt végrehajtása során kötelező együttműködés Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósággal (minimális elvárás, hogy a projekt tartalmát az 1. mérföldkőig legalább 1 alkalommal egyeztetessék a TEF-fel és erről jegyzőkönyv, emlékeztető készüljön, melyet az 1. mérföldkőhöz csatolni kell

Amennyiben a támogatási kérelem a VMOP-1.2.2-21 Felhívás keretében megvalósítani tervezett infrastrukturális tevékenységeket (ERFA) egészíti ki, az alábbi feltételek betartása szükséges:

 • A program megvalósításának időtávja min. 30 hónap, max. 60 hónap
 • Szegregált területek esetén a fizikai beavatkozások megkezdése előtt az aktív, folyamatos szociális munka feltételeit kötelező megteremteni, és azt fenntartani a program végrehajtása során. A lakosság felzárkózásának előkészítése, a változásokra való felkészülés időtávja és a partnerségi tervezés lebonyolítása minimum 6 hónap. A folyamatos szociális munka biztosítja a szegregált területen élő célcsoport felkészítését a projektre, illetve bevonását a megvalósításba. A projektben a projektmegvalósítás teljes időtartama alatt biztosítani kell a folyamatos szociális munkát. A segítő szociális munka meg kell, hogy előzze a beruházások megkezdését, annak érdekében, hogy a célcsoport tagjai valóban felkészüljenek a mobilizációra, illetve a beruházások megvalósításában való részvételre.

 

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek:

Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából:

 • közösségfejlesztést célzó programok (beleértve hitéleti vonatkozású programokat is);
 • az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók;
 • az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok;
 • a tervezett infrastrukturális fejlesztéseket elfogadtató programok;
 • mediációs és antidiszkriminációs programok,
 • akcióterületen belüli feszültségek, csoportközi konfliktusok enyhítését, megszüntetését célzó programok.

Folyamatos szociális munka megteremtése:

 • pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési tanácsadás szolgáltatás;
 • problémák feltérképezése, egyéni és családi fejlesztési tervek készítése, megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata, mentorálás, utánkövetés, a lakhatási fejlesztésben részesített családok nyomonkövetése;
 • szociális munkások a Felhívás céljaihoz illeszkedő segítő tevékenysége;
 • szociális munkások felkészítése és szupervíziója;
 • együttműködés más közszolgáltatásokkal és programokkal.

Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére együttműködve a megyei foglalkoztatási paktumokkal:

 • munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok, önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása, fejlesztése (kivéve foglalkoztatási programok);
 • foglalkoztatók felkészítését célzó programok, az előítéletek csökkentése és a célcsoport elhelyezkedésének segítése érdekében;
 • közösségi kertekben történő foglakoztatást elősegítő programok lebonyolításának költségei és a kapcsolódó szükséges eszközbeszerzés költségei, amennyiben a termesztett növények kizárólag a foglalkoztatás célját szolgálják és nem kerülnek értékesítésre;
 • a foglalkoztatási lehetőségeknek megfelelő mobilitás biztosítása (pl.: a munkahelyre jutás támogatása a munkakipróbálás időtartama alatt);
 • a környező foglalkoztatási lehetőségek (betanított munkák, munkahelyek, közlekedés, szolgáltatások, képzések stb.) felderítése, együttműködések kialakítása;
 • az elhelyezkedettek nyomon követése, utógondozása, munkahelyi beilleszkedésük segítése.

Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére:

 • családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása;
 • a gyerekek minél korábbi életkorban történő fejlesztése a szülők bevonásával és az iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok, különös tekintettel a Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda és Roma Lány programokra.

Törekvés az egészség fejlesztésére:

 • egészségügyi programok (beleértve a prevenciós, mentálhigiénés programokat);
 • hozzáférés biztosítása a preventív jellegű szolgáltatásokhoz;
 • az alapellátásban dolgozó védőnők kompetencia fejlesztése;
 • a várandósok attitüd váltásainak elősegítése;
 • egészségügyi szűrések megszervezése, a célcsoporttagok számára az egészségügyi alap és szakellátás keretében igénybe vehető szűrővizsgálatok elérésének lehetővé tétele;
 • az egészségügyi szűrések eredménye alapján szakellátásba kerülés segítése és folyamatkísérés;
 • az egészségügyi szűrések eredménye alapján szükséges gyógyászati segédeszközök beszerzése.

Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása:

 • hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése (iratok beszerzésének segítése, tulajdonviszonyok tisztázása stb.);
 • jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás, önkormányzatokkal bérlőkijelölési jogról történő megállapodások elősegítése, abban történő segítségnyújtás;
 • közszolgáltatások elérésének logisztikai és kommunikációs segítése (szervezés, a telepen élők odajutásának, szolgáltatás helybejutásának segítése, koordináció, stb.);
 • A helyi ellátórendszerrel való együttműködés kialakítása, különös tekintettel az egészségügyi, szociális és gyermekjóléti alapellátásra és szakellátásokra.

Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok:

 • bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok;
 • helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése, kötelező partnerségben a területileg illetékes rendőrséggel (területi vagy helyi szervek).

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Nyilvánosság biztosítása – ÁÚF c. dokumentum alapján;
 • Projektarányos infokommunikációs akadálymentesítés.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • a fenti programok megvalósításához szükséges anyag- és eszközbeszerzés,
 • a programokhoz, eseményekhez kapcsolódó tudásmegosztó, kommunikációs platformok (nyomtatott és online felületek) kialakítása és fenntartása a megvalósítás alatt.

 

Nem támogatható tevékenységek:

 • a társadalmi kirekesztődést erősítő programok
 • infrastrukturális beruházások
 • olyan programok, melyek nem szolgálják a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózását, beilleszkedését

 

Elszámolható költségek köre:

I. Projektelőkészítés költségei

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége

 • Projekt-előkészítő Tanulmány és ahhoz szükséges vizsgálatok, igényfelmérés
 • Közösségi Beavatkozási Terv
 • egyéb szükséges tanulmányok, vizsgálatok, szakvéleményekg

Közbeszerzés költsége

 • közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység díja
 • közbeszerzési eljárás díja

Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség

 • hatósági díjak
 • projekt kapcsán szükséges településrendezési terv módosításának költsége
 • ITS és mellékleteinek felülvizsgálata, elkészítése
 • KSH adatszolgáltatás költségei
 • előkészítő szociális munka
 • előkészítés során felmerülő kommunikációs költségek
 • egyéb szakértői tanácsadás,
 • közösségi tervezéssel kapcsolatos szakértői költségek, amennyiben az önkormányzat vállalja a szélesebb lakossági, érintetti bevonást

II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

 • Eszközbeszerzés költsége
 • Immateriális javak beszerzésének költsége

III. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

 • Képzéshez kapcsolódó költségek
 • tananyag fejlesztése, kivitelezése
 • tananyag fejlesztéshez és képzéshez kapcsolódó akkreditációs, minősítési, értékelési, regisztrációs díjak
 • képzés költsége résztvevőnként
 • oktatók költségei
 • oktatók és a képzésben résztvevők utazási, étkezési és szállásköltségei
 • megszervezés lebonyolítás költségei,
 • a célcsoport tagjainak fizetett képzési támogatás, vagy egyéb, a célcsoport tagjainak a képzésük idejére fizetett díjazás (pl. megélhetési támogatás)
 • képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök bérleti díja
 • képzéshez kapcsolódó egyéb költségek
 • Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
 • fordítás, tolmácsolás, lektorálás költsége
 • munkaköri alkalmassági vizsgálat díja
 • felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége
 • a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó igénybe vett szakértői szolgáltatások
 • Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
 • marketingeszközök fejlesztése
 • rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek
 • egyéb kommunikációs tevékenységek költségei
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
 • szakmai megvalósításhoz kapcsolódó irodabérleti díj
 • szakmai megvalósításhoz kapcsolódó eszközök és immateriális javak bérlési költsége
 • Egyéb szolgáltatási költségek
 • biztosítékok jogi, közjegyzői, bankköltségei
 • hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
 • vagyonbiztosítás díja
 • a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó igénybe vett egyéb szolgáltatások

IV. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
 • munkabér
 • foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
 • személyi jellegű egyéb kifizetések Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
 • utazási költség
 • szállásköltség
 • helyi közlekedés költsége
 • napidíj

V. Projektmenedzsment költség

 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása:
 • munkabér
 • foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
 • személyi jellegű egyéb kifizetések
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség:
 • utazási költség
 • helyi közlekedés költségei
 • napidíj
 • Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
 • Egyéb projektmenedzsment költség:
 • projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és immateriális javak bérleti költsége
 • projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége

VI. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költsége

 • Célcsoport támogatásának költsége
 • Általános (rezsi) költség
 • Egyéb általános (rezsi) költség:
 • kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége
 • általános vállalat-irányítási költség
 • közüzemi szolgáltatások költsége
 • dokumentációs/archiválási költség
 • bankszámla nyitás és vezetés költsége
 • biztosítási költség

VII. Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)

VIII. Tartalék

Az elszámolható költségek mértékére, arányára vonatkozó elvárások:

 

Nem elszámolható költségek köre:

 • a Felhívásban foglalt fejlesztésekhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek;
 • banki és pénzügyi költségek, kamattartozás kiegyenlítése, hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek;
 • ingatlan és eszköz lízing;
 • használt gépek, berendezési tárgyak, felszerelések beszerzési költségei;
 • járművásárlás (iskolabusz, személygépkocsi, hulladékszállító jármű stb.);
 • ingatlanvásárlás;
 • saját teljesítés (kivéve az 5.5 pontban felsorolt költségeket);
 • minden olyan költségtétel, amely vonatkozásában a piaci ár a felhívás 5.6. pontjának megfelelően nem alátámasztott

 

Projekt területi korlátozása

A tervezett projektek integrált módon, városi jogállású települések azon akcióterületeit fejleszthetik, amelyek a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában (ITS) nevesítésre kerültek vagy legkésőbb a projektfejlesztés alatt nevesítésre kerülnek

A szegregált, illetve a szegregációval veszélyeztetett és kiegészítő jogosultsági terület lehatárolása szegregációs mutató alapján történik, a település területén belül olyan területileg egybefüggő tömböket szükséges kiválasztani, amelyekre együttesen jellemző, hogy a szegregációs mutató határértékének megfelelnek. A tömb népszámlálási célra létrehozott, általában közterületek és/vagy természetes és mesterséges tereptárgyak (pl. vasútvonal, autópálya nyomvonala, vízfolyás partja), valamint rácshálós térinformatikai megoldás eredményeképpen kialakított, településen belüli kisterületi egység.

 

Támogatás mértéke:

max. 100%

 

Támogatás összege:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.
Cikk írója:

Böngésszen tovább cikkeinkben

ÉPÍTTETŐKÉNT ALKALMAZZUNK-E ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐRT?

A címben feltett kérdésre egyértelműen és határozottan igen a válasz, jóllehet viszonylag szűk körben teszi kötelezővé a jogszabály az építési […]

2022.09.02.
Az egészségügyi adatok titkosítása és az érintett hozzáférési joga

A minap az egyik nagy forgalmú magánrendelő mint adatkezelő az én kifejezett érintetti kérésemre sem küldte el titkosítatlan emailben a […]

2022.09.07.
Közigazgatási jogorvoslati rendszer

Az utóbbi években a közigazgatási jogorvoslati rendszer számos nagy változáson esett át, ezen átalakítások közül talán minden Ügyfél számára a […]

2022.09.08.

Lépjen velünk kapcsolatba

{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['contact_email']}}
{{error_elements['contact_phone']}}
{{error_elements['megjegyzes']}}
Üzenet küldése folyamatban...