A KKV-k modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása (VINOP-1.2.1-21)

By |2021-07-14T10:03:37+00:002021. január 7.|

A felhívás célja, hogy a valós igényekhez igazodó megoldásokat kínáljon az eltérő piaci pozíciókban és különféle élethelyzetekben működő vállalkozások számára, segítséget nyújtson a technológiai háttér megteremtésében és a digitális eszközök, online alkalmazások vagy ipar 4.0 megoldások bevezetésében. Cél, hogy a támogatás révén modern technológiák beszerzésére, a korszerű infrastrukturális feltételek megteremtésére és digitalizált üzleti és termelési folyamatok kialakítására kerüljön sor, aminek révén a fejlesztést megvalósító vállalkozások körében javul az erőforrás-hatékonyság és/vagy az előállított termékek/szolgáltatások minősége, ez pedig magasabb termelékenységi szinthez vezet.

 

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása az alábbi ütemezés szerint lehetséges:

 1. benyújtási szakasz: 2021. március 1-től 2021. március 16-ig
 2. benyújtási szakasz: 2021. június 15-től 2021. június 30-ig
 3. benyújtási szakasz: 2021. szeptember 30-tól 2021. október 15-ig
 4. benyújtási szakasz: 2022. február 1-től 2022. február 15-ig

Az egyes értékelési határnapokig benyújtásra került projektek együttesen kerülnek elbírálásra.

A 3-4. benyújtási szakaszban csak mikrovállalkozások vagy azok a kis- és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a felhívás keretében tervezett fejlesztéseiket a 6. számú melléklet szerinti szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg.

 

Pályázók köre

Mikro-, és kisvállalkozások, amelyek:

 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 3 fő volt, a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt teljes üzleti évben,
 • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Jogi forma

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek

Gazdálkodási formakód

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

 

Kizáró okok

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

 • amelynek a saját tőkéje negatív, a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján,
 • akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
 • amely benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét;
 • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
 • amely a Felhívás keretében korábban támogatásban részesült,
 • amely vállalkozás a VINOP-1.1.2-21 vagy VINOP-1.3.1-21 kódszámú felhívások keretében korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését nem nyújtotta be.

 

Iparági korlátozás

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

 • amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul,
 • amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz olyan természetes vagy jogi személyek részére, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik
 • amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul.
 • amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul,
 • amelynek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokra irányul , azaz nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági terméknek,

 

Fenntartási kötelezettség:

A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig

 

Megvalósítási idő:

A projekt fizikai befejezésére legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

 

Támogatható tevékenységek köre

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését

 

Választható, önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek

A projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges:

 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (max. 70%).
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett (max. 50 millió Ft, max. 20%).
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (max. 20 millió Ft, max. 20%).
 • Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (max. 10 millió Ft).
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (max. 50%).
 • Projekt-előkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele (max. 5%).

 

Elszámolható költségek köre:

Beruházás költségei:

 • Eszközbeszerzés költségei
 • Új eszközök, gépek beszerzése és a kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how
 • technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök
 • az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége minimum nettó 200.000 Ft értékben
 • Egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű új hardver beszerzése
 • hardvereszközök beszerzési költségei,
 • hálózati eszközök beszerzési költségei,
 • telekommunikációs eszközök beszerzési költségei,
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége
 • az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor) beszerzésnek fajlagos költsége,
 • a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák (eszközök és kapcsolódó rendszerfejlesztés) fajlagos költsége.
 • Építéshez kapcsolódó költségek

A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás

 • az infrastrukturális beruházások költsége:
 • épületgépészeti gépek,
 • ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 • a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz működéséhez szükséges, a vállalati folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 • elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 • szennyvíztároló,
 • szellőzési, légfrissítő berendezések,
 • pneumatikus berendezés
 • felvonók,
 • iparvágány (a fejlesztéssel érintett iparvágány műszaki paraméterei meg kell, hogy egyezzenek annak a pályahálózatnak a paramétereivel amelyre az iparvágány rácsatlakozik),
 • hűtőkamra,
 • siló,
 • ipari kapuk,
 • a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,
 • őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése és fejlesztése
 • ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges).

 

Immateriális javak beszerzésének költségei

 • Szoftverek beszerzése:

A Modern Vállalkozások Programja keretében minősített, csomagolt szoftver beszerzése a GINOP-3.2.1-15 projektben minősített szállítótól vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától.

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

 • Képzéshez kapcsolódó költségek

Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj) A képzés elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az 20 millió Ft-ot.

 • Egyéb szakértői szolgáltatási költségek

Tanácsadói óradíjak a felhívásban felsorolt tevékenységekhez kapcsolódóan. A tanácsadás elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az 50 millió Ft-ot.

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja

 • Projektelőkészítés költségei

Infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele

 

Előleg igénylése

A felhívás keretében a kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 629,3 millió Ft.

 

Projekt területi korlátozása

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra. A megvalósítási helyszín alkalmasságát a támogatási kérelem benyújtásakor fotódokumentációval szükséges alátámasztani.

A támogatást igénylő legfeljebb egy megvalósítási helyszínt jelölhet meg.

Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg. Az ÁÚF-től eltérően már a támogatási kérelem benyújtásakor sem minősülhet a fejlesztéssel érintett ingatlan lakáscélú ingatlannak. Lakás/lakhatási célú fejlesztésnek minősül minden olyan fejlesztés és/vagy beruházás, amely a KSH építmény jegyzékében a „11 LAKÓÉPÜLETEK” között nevesített épületek fejlesztésére irányul.

 

A projekt maximális elszámolható összköltsége

A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

 

Támogatás összege:

A Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatás összege: min. 10 millió Ft, max. 629,3 millió Ft.

 

Támogatás mértéke:

A támogatás maximális mértéke 70%, de legfeljebb az alábbiak szerint:

Kategóriák
Cikk írója:

Böngésszen tovább cikkeinkben

Élhető települések (TOP Plusz-1.2.1-21)

  A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a Felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.   Cél a települések […]

2021.11.24.
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP Plusz-2.1.1-21)

  Megyénként eltérő benyújtási dátum lehetséges a felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletekben foglaltak szerint. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program […]

2021.11.23.
Horizont Európa Accelerator Rásegítő Pályázat

  Horizont Európa Accelerator Rásegítő Pályázat A támogatási kérelmek benyújtása 2022. október 19. 16:00-ig lehetséges. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium […]

2022.05.09.

Lépjen velünk kapcsolatba

{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['contact_email']}}
{{error_elements['contact_phone']}}
{{error_elements['megjegyzes']}}
Üzenet küldése folyamatban...