Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása (VMOP-1.4.1-21)

By |2021-07-14T10:12:17+00:002021. január 11.|

A Felhívás célja a Versenyképes Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VMOP) keretében az Európai Parlament és a Tanács ERFA rendelet 9. cikke szerinti fenntartható városfejlesztési intézkedések támogatása a megyei területfejlesztési koncepciók és területfejlesztési programok alapján kiválasztott városi jogállású településeken, várostérségekben. Az intézkedés a megyei integrált területi programok (a továbbiakban: ITP) keretében, azokhoz kapcsolódva valósul meg, a támogatott stratégiák kiválasztása az ITP-t elkészítő megyei önkormányzatok bevonásával történik. A megye által kijelölt városok az Integrált Településfejlesztési Stratégiával pályázhatnak a meghirdetett forráskeretre.

 

Pályázók köre

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • Helyi önkormányzat (GFO 321);
 • Helyi önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325),
 • Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599), amelyben a helyi önkormányzat 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik

 

A Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Várostérség pályázása esetén támogatási kérelem konzorciumi formában, vagy a várostérséget alkotó települések együttműködési megállapodását követően a stratégia készítésére kijelölt központi város által is benyújtható

 

Kizáró okok, speciális feltételek

 • amely nem rendelkezik a képviselőtestület/közgyűlés jóváhagyásával, valamint a megye jóváhagyásával
 • a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás,
 • elsődleges mezőgazdasági termeléshez nyújtott támogatás, 15 c) azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben
 • a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
 • a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
 • exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
 • ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
 • folyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
 • a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.
 • A VMOP forrásainak keretében megvalósuló projektek esetében a városnak számszerűsített vállalásokat is szükséges tenniük a VMOP indikátorai vonatkozásában, mivel beruházásaival hozzá kell járulniuk a megyei ITP és a VMOP céljainak teljesítéséhez. Számszerűsített vállalások hiányában az ITS nem támogatható

 

Kötelezettségek

 • a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak
 • A benyújtott és támogatásra került ITS megvalósítására a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 84 hónap áll rendelkezésre
 • A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően: 90 nap
 • Az ITS tervezése és végrehajtása keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata.
 • Az ITS ütemezett megvalósítása érdekében mérföldköveket szükséges meghatározni az együttműködési megállapodásban szereplő fejlesztésekről. A támogatást igénylő által a költségvetésben betervezett tevékenységek, illetve elszámolható költségek áthúzódhatnak a mérföldköveken.A projekt megvalósítása során legalább 4 db mérföldkövet szükséges tervezni, legfeljebb 6 db mérföldkő tervezhető. A mérföldkövek átcsoportosíthatóak, összevonhatóak (amennyiben több mérföldkő teljesítése egybeesik), figyelembe véve a mérföldköveknél előírt határidőket
 • Ha az ön által tervezett projekt egy évnél hosszabb (a projekt megkezdésétől számítva a fizikai befejezés több, mint 12 hónap), legalább 2 mérföldkövet kell tervezni, legfeljebb 6 mérföldkő tervezhető. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára kell megtervezni
 • Az elkészült ITS-nek rendelkeznie kell a képviselőtestület/közgyűlés jóváhagyásával. Az erről szóló határozat benyújtása az Irányító Hatósághoz legkésőbb a VMOP terhére megvalósuló első beruházás támogatási szerződésének megkötéséig szükséges
 • Az ITS végrehajtásához kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátására az önkormányzat vagy olyan gazdasági társaság jogosult, melyben a helyi önkormányzat 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

 

Támogatható tevékenységek köre

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

 • Az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése az Irányító Hatóság által megadott módszertan szerint;
 • a Versenyképes Magyarország Operatív Programhoz történő illeszkedés érdekében a 2019-ben vagy 2020-ban készült Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítása és kiegészítése szintén az Irányító Hatóság által megadott módszertan elvárásai szerint
 • a megvalósításra kiválasztott ITS végrehajtása

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • az ITS végrehajtásához kapcsolódó projektmenedzsment tevékenységek biztosítása, a Felhívás 5.7 fejezetében projektmenedzsment költség esetén meghatározott maximum 2,5% korlát betartásával;
 • Nyilvánosság biztosítása az ÁÚF 10. fejezete alapján

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • ITS-t alátámasztó elemzések, tanulmányok készítése;
 • partnerségi egyeztetés, hálózatépítés;
 • jövedelemtermelő projektek esetében üzleti terv készítése ;
 • energetikai felmérés;
 • digitális alkalmazások megvalósíthatóságára irányuló elemzések,
 • Stratégiában tervezésre kerülő és programhoz illeszkedő projektek előkészítése a felhívásban meghatározott mértékig.

 

Elszámolható költségek köre:

 1. Projekt előkészítés költségei
 • Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége
 • Közbeszerzés költsége
 • Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség
 1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége
 • Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
 • Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
 • Egyéb szolgáltatási költségek
 • Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
 1. Projektmenedzsment költség
 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség:
 • Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
 • Egyéb projektmenedzsment költség
 1. Általános (rezsi) költség
 • Általános (rezsi) költség
 • Egyéb általános (rezsi) költség
 1. Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)

 

Nem elszámolható költségek köre:

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem szerepel az elszámolható költségek körében.

 

Projekt területi korlátozása

Az ITS keretében tervezett fejlesztések, projektek integrált módon kizárólag a stratégiában kijelölt akcióterületeken valósulhatnak meg, amelyeket az ITS-ben nevesíteni szükséges.

 

Támogatás mértéke:

max. 100%

 

Támogatás összege:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1 millió Ft, maximum a megyék által az egyes városokra allokált forrásoknak pénzügyi arányok szerinti megfelelő aránya lehet.

Kategóriák
Cikk írója:

Böngésszen tovább cikkeinkben

Élhető települések (TOP Plusz-1.2.1-21)

  A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a Felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.   Cél a települések […]

2021.11.24.
Széchenyi Kártya Program MAX

A Széchenyi Kártya Program segítségével államilag támogatott, kedvezményes vállalati hitelt vehetnek igénybe a vállalkozások, hozzásegítve őket céljaik eléréséhez.

2022.08.16.
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP Plusz-2.1.1-21)

  Megyénként eltérő benyújtási dátum lehetséges a felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletekben foglaltak szerint. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program […]

2021.11.23.

Lépjen velünk kapcsolatba

{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['contact_email']}}
{{error_elements['contact_phone']}}
{{error_elements['megjegyzes']}}
Üzenet küldése folyamatban...