KKV-k egészségipari termékek gyártására irányuló fejlesztéseinek támogatása (GINOP-1.2.15-21)

By |2021-07-14T11:11:35+00:002021. február 2.|

 

A pályázatok benyújtása 2021. április 8. 9:00-tól 2021. április 29. 12:00-ig lehetséges.

A felhívás célja olyan kkv-k támogatása, amelyek egészségipari termékek gyártása terén terveznek technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket, illetve kapacitásbővítő beruházásokat, amellyel hozzájárulnak a hazai egészségipar fejlődéséhez, az egészségügyi ellátás biztonságának javításához és a koronavírus-járvány elleni védekezéshez.

 

Pályázók köre

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 1. amelyek rendelkeznek legalább két teljes (365 napot jelentő), lezárt (beszámoló) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 2. amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 5 fő volt,
 3. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek vagy egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 4. amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy előminősítésen átestek.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében a 4.1. a) és b) pontnak való megfelelés a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalra feltöltött éves beszámoló alapján történik, így a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolójának közzététele a támogatást igénylő felelőssége.

 

Jogi forma:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
 • egyéni cégek,
 • szövetkezetek;

Gazdálkodási formakód:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 121 Szociális szövetkezet
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég

 

Kizáró okok

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

 1. amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;
 2. akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent
 3. amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét;
 4. amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
 5. amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul,
 6. amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz olyan természetes vagy jogi személyek részére, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik
 7. amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul;
 8. amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul,
 9. amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná,, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
 10. amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében korábban támogatásban részesült,
 11. nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve olyan vállalkozásnak, amely 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. június 30. között nehéz helyzetbe került;

Regionális beruházási támogatás esetén:

 • amely acélipari tevékenységhez, hajógyártási tevékenységhez, szénipari tevékenységhez, szintetikusszál-ipari tevékenységhez, ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához, vagy energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz igényel támogatást,
 • abban az esetben, ha:
 • a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény);
 • amely szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (10) bekezdésében meghatározott feltételekkel,
 • amely kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (11) bekezdésében meghatározott feltételekkel,
 • azon beruházások esetében, ahol az elszámolható költség nagyobb, mint 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

Képzési támogatás esetén:

 • Nem nyújtható támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, valamint támogatott beruházás esetén a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.

Csekély összegű támogatás esetén:

 • a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára teherszállító járművek megvásárlására.

A koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló beruházási támogatás esetén:

 • amely vállalkozás nem vállalja, hogy a támogatási kérelmében bemutatott projekt keretében megvalósítani tervezett beruházást a támogatás odaítélésétől számított hat hónapon belül a támogatás odaítélésekor vállalt feltételeknek megfelelően befejezi.

A kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében a „kizáró okok” 3), 4) és 5) pontokban szereplő gazdálkodási adatok ellenőrzése a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalra feltöltött éves beszámoló alapján történik, így a legutolsó lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának közzététele a támogatást igénylő felelőssége.

 

Speciális feltételek

 • Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül. A felhívás „Eredményességi mérés” fejezetében foglaltak részben vagy teljes mértékben történő teljesítése esetén, a visszatérítendő támogatás részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatássá módosulhat.
 • Amennyiben a koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló projekt az Irányító Hatóság vezetője által meghozott támogatási döntés napjától számított hat hónapon belül nem minősül fizikailag befejezettnek, a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-át a Kedvezményezettnek – a támogatói döntéstől számított 5 éven belül, évente egyenlő részletekben – vissza kell fizetnie, eredményességmérésre nem kerül sor.
 • Az 1. Projekt Fenntartási Jelentés benyújtását követően kerül sor a projekt eredményességének visszamérésére, és annak eredményeként kerül megállapításra a tényleges visszatérítendő támogatás összege, melyről a kedvezményezett az 1. Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásával egyidejűleg tájékoztatást kap. A megállapított visszatérítendő támogatás összegét legkésőbb az 1. Projekt Fenntartási Jelentés jóváhagyásáról szóló tájékoztatás kedvezményezett általi kézhezvételét követő 18. hónap utolsó napjáig kell visszafizetnie a Kedvezményezettnek. A visszafizetés vonatkozásában lehetőség van legfeljebb 4 részletben történő előtörlesztésre.
 • A koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló projekt megvalósítása esetén támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez is igényelhető. Megkezdett projekt abban az esetben részesülhet támogatásban, ha a támogatási kérelem benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek.
 • A projekt részét képező bármely eszköz, szolgáltatás beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma
 • koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló projekt megvalósítása esetén nem lehet korábbi 2021. január 4. napjánál,
 • a felhívás céljának megfelelő, de nem a koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló egészségipari projekt megvalósítása esetén nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtását követő napnál.

 

Kötelezettségek

 • Fenntartási kötelezettség: támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig.
 • A felhívás céljának megfelelő, de nem a koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló egészségipari projekt megvalósítása esetén a projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, mely határidő nem hosszabbítható.

 

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.

Az önállóan támogatható tevékenységek költségének el kell érniük a projekt elszámolható összköltségének legalább 30%-át.

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 1. Információs technológia-fejlesztés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
 2. Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érhetik el).
 3. Infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében új építés vagy bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 60%-át érheti el).
 4. Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: kizárólag a https://vali.ifka.hu/hu/experts weboldalon közzétett listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 3.4.1.1. r) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el, de maximum 50 millió Ft).
 5. Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el, de maximum 20 millió Ft).

 

A koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló projekt megvalósítása esetén az önállóan nem támogatható tevékenységek közül kizárólag a b) és c) tevékenységek valósíthatóak meg;

Az önállóan nem támogatható tevékenységek költsége nem haladhatja meg a projekt elszámolható összköltségének 70%-át.

 

Elszámolható költségek köre:

Beruházási költségek

 • Eszközbeszerzés költsége

a) Új eszközök, gépek beszerzése a Felhívás 3.1.1. a) pontjához kapcsolódóan az 5.7. pontban szereplő korlátozás figyelembe vételével:

 • technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (nettó 200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is. A Felhívás keretében egyedi tervezésű és gyártású célgép beszerzése nem támogatható.
 • az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége minimum nettó 200.000 Ft értékben, amennyiben alkalmassá teszi a támogatást igénylő tulajdonában álló, a megvalósítási helyszínen a támogatási kérelem benyújtásakor már meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez,

b) Technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű új hardver beszerzése a Felhívás 3.1.2. b) pontjához kapcsolódóan az 5.7. pontban szereplő korlátozás figyelembe vételével:

 • hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat,
 • hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit,
 • telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit.

Építéshez kapcsolódó költségek

Infrastrukturális és ingatlan beruházás

a) az infrastrukturális beruházások költsége:

(A felsoroltak akkor is infrastrukturális beruházásnak minősülnek, ha azok technológiai célokat is szolgálnak):

 • épületgépészeti gépek,
 • ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 • a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz működéséhez szükséges, a vállalati folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 • elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 • szennyvíztároló,
 • szellőzési, légfrissítő berendezések,
 • felvonók,
 • iparvágány (a fejlesztéssel érintett iparvágány műszaki paraméterei meg kell, hogy egyezzenek annak a pályahálózatnak a paramétereivel amelyre az iparvágány rácsatlakozik),
 • hűtőkamra,
 • siló,
 • ipari kapuk,
 • a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,
 • őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése és fejlesztése.

b) ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges).

 • Immateriális javak beszerzésének költsége
 1. Technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése
 2. Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

 • Képzéshez kapcsolódó költségek

– A vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés igénybevételének költsége; Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj); A képzés elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az 20 millió Ft-ot.

 • Egyéb szakértői szolgáltatási költségek

– Tanácsadói óradíjak; A tanácsadás elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az 50 millió Ft-ot.

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj

– Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja kizárólag a felhívás céljának megfelelő, de nem a koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló egészségipari projekt megvalósítása esetén;

Elszámolható költségek mértékére, arányára vonatkozó elvárások:

 

Projekt területi korlátozása

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására. A támogatást igénylő legfeljebb egy megvalósítási helyszínt jelölhet meg.

 

Előleg igénylése

A felhívás keretében a kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 2000 millió Ft.

 

Támogatás mértéke:

A támogatást igénylő vállalja, hogy a kapott visszatérítendő (kamatmentes) támogatást vagy – figyelembe véve a megvalósítási időszak végén, továbbá a projekt fizikai befejezését követő első lezárt üzleti év végén lefolytatott eredményességméréseket – annak arányos részét legkésőbb az 1. Projekt Fenntartási Jelentés jóváhagyásáról szóló tájékoztatás kedvezményezett általi kézhezvételét követő 18. hónap utolsó napjáig visszafizeti.

 

Támogatás összege:

minimum 30.000.000 Ft, maximum 2.000.000.000 Ft.

 

Kategóriák
Cikk írója:

Böngésszen tovább cikkeinkben

Épületenergetikai fejlesztések pályázati támogatás közép és kivállalkozok részére

Épületenergetikai fejlesztések hamarosan pályázatból is megvalósíthatóak lesznek – 2022 áprilisában várhatóan megnyílik a felhívás! A pályázatok benyújtása 2022. április 20. […]

2022.04.07.
Élhető települések (TOP Plusz-1.2.1-21)

  A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a Felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.   Cél a települések […]

2021.11.24.
Széchenyi Kártya Program MAX

A Széchenyi Kártya Program segítségével államilag támogatott, kedvezményes vállalati hitelt vehetnek igénybe a vállalkozások, hozzásegítve őket céljaik eléréséhez.

2022.08.16.

Lépjen velünk kapcsolatba

{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['contact_email']}}
{{error_elements['contact_phone']}}
{{error_elements['megjegyzes']}}
Üzenet küldése folyamatban...