Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, energiaközösségek (VMOP-2.1.1-21)

By |2021-07-14T10:08:29+00:002021. január 11.|

Az intézkedés átfogó célja a felhívásban meghatározott önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként jelenik meg:

 • Többségi önkormányzati és/vagy Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) tulajdonában lévő épületek, illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják;
 • a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, mivel az elmarad az EU átlagtól, ugyanakkor Magyarország ilyen jellegű potenciálja több területen is kimagasló. Ezért további cél a projektek keretein belül a megújuló energiaforrások elérhetőbbé tétele, használatának ösztönzése, népszerűsítése.

Pályázók köre

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • Helyi önkormányzatok (GFO 321)
 • Megyei önkormányzat (GFO 321), kizárólag a 3.1.1/g. tevékenység vonatkozásában, konzorciumvezetői státusszal
 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 322)
 • Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37);
 • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
 • Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11; 572; 573; 575; 576).

A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:

 • Területi (megyei) önkormányzatra (GFO 321) az „önállóan nem” kitétel nem vonatkozik.
 • Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325).
 • Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572; 573; 575; 576; GFO 599), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
 • Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

Kizáró okok, speciális feltételek

 • Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a tervezett fejlesztések alá vont ingatlanok többségi önkormányzati és/vagy többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) tulajdonában állnak.
 • Nem ítélhető meg támogatás azon támogatási kérelemre:
 • Amely azon tevékenység megvalósítására irányul, amely korábban az államháztartás alrendszereiből, vagy a Strukturális Alapokból a támogatási kérelemben tervezett tevékenység megvalósítására vonatkozóan támogatásban részesült és annak kötelező fenntartási időszaka még nem járt le.
 • Önálló energetikai rendszerrel rendelkező épület, vagy épületegyüttes épületenergetikai korszerűsítése támogatott, illetve lehetőség van „Összetett beruházás” megvalósítására is.
 • Energetikai központú felmérésen és számításokon alapuló projektek kidolgozása támogatott.
 • Kizárólag olyan projektek támogathatóak, amelyek abszolút értékben csökkentik az országos üvegházhatású gázkibocsátást.

Kötelezettségek

 • Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.
 • A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.
 • A támogatást igénylőnek a fejlesztési elképzelés kidolgozása során kötelező a felhívás 8. fejezetében hivatkozott és mellékletként csatolt módszertani útmutató előírásainak megfelelő Projekt Tervet (PT) készíteni.
 • A projekt megvalósítása során kötelező szakirányú műszaki ellenőr alkalmazása.
 • A projekt tervezése során az alábbi fajlagos költségkorlátokat szükséges figyelembe venni:
 1. Amennyiben a projekt nem tartalmaz műemlék vagy helyi védelem alatt álló épületet, úgy minden megkezdett 3.000.000 Ft igényelt támogatás esetén 1 CO2 egyenérték tonna ÜHG megtakarítást szükséges vállalni.
 2. Kizárólag műemlék vagy helyi védelem alatt álló épületeket tartalmazó projekt esetén minden megkezdett 3.500.000 Ft igényelt támogatás esetén 1 CO2 egyenérték tonna ÜHG megtakarítást szükséges vállalni.
 3. Amennyiben a projekt vegyesen tartalmaz műemlék vagy helyi védett és nem műemlék vagy nem helyi védett épületeket is, úgy az energetikai mellékletben meghatározott számított, súlyozott értékre vetítetten szükséges az 1 CO2 egyenérték (t) ÜHG megtakarítást vállalni.

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek

a) Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által:

 • Épületek hőtechnikai jellemzőinek javítása, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló, a felhívás megjelenésekor hatályos 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet (továbbiakban: TNM rendelet) 6. § (5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott „hazai vagy uniós pályázati forrás” felhasználása esetében alkalmazandó követelményeknek megfelelően:
 • a külső határoló szerkezetek utólagos szigetelésével, beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket, valamint a talajon fekvő padlót és a lábazatot,
 • az épületszerkezeti elemek vízszigetelésével, amennyiben az 5.6 pont szerinti fajlagos költséghatároknak az megfelel,
 • kizárólag a homlokzati hőszigeteléssel érintett homlokzaton elhelyezkedő rossz állapotú csapadékvíz csatorna cseréje,
 • külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével (hővisszanyerős szellőzővel ellátott ablakokra történő csere),
 • az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával,
 • műemléki illetve a helyi védelem alatt álló épületek esetében a homlokzatok fűtött tér felé eső (belső oldali) hőszigetelésével, amennyiben a műemléki vagy a helyi védettség alátámasztásra, illetve a páratechnikai számítás benyújtásra kerül.

b) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik:

 • Hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje: meglévő fosszilis alapú hőtermelő cseréje korszerűbb fosszilis alapú hőtermelőre vagy biomassza kazánrendszer telepítése;
 • fosszilis alapú távhőellátásban részesülő épületeknél a kedvezményezett tulajdonában lévő szekunder oldali gépészeti elemek korszerűsítései (A távhőszolgáltató tulajdonában lévő, jellemzően primer oldali gépészeti elemek kivételével, mert azok felújítása egyéb forrás igénybevételével ZIKOP-ból történhet. Továbbá a távhőszolgáltatás helyett más hőtermelő beépítése, azaz a távhőszolgáltatásról való leválás nem támogatott.);
 • fűtési és HMV rendszer korszerűsítése, cseréje;
 • hőleadó berendezések korszerűsítése, cseréje, szükség esetén a kapcsolódó kéménytechnikai fejlesztések elvégzésével;
 • épületgépészeti intelligens szabályzási rendszerek kiépítése, fejlesztése (épületek energetikai szabályzását, vezérlését biztosító rendszerek fejlesztése, hiányuk esetén ezek kiépítése, az ehhez szükséges mérési pontok kialakítása, központi épületenergia-menedzsment rendszerek kialakítása, a mérési eredmények gyűjtését, feldolgozását, megjelenítését biztosító fejlesztések megvalósítása).

c)   Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik:

 • Napsugárzás energiatartalmát hasznosító berendezés és a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése; statikai szakvélemény alapján a tetőszerkezet érintett teherhordó elemeinek megerősítése; az épületgépészeti rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések telepítése (pl.: kollektorköri vezérlőegység, termosztatikus szabályozószelep, tágulási tartály, hőcserélős melegvíztároló, hőátadó rendszer gépészeti elemei, szigetelt csővezeték rendszer, szivattyúk).

d) Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról rendelet szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik:

 • Primer és szekunder oldalak kialakítása; beüzemelés, hőszivattyú energiaellátását biztosító energiavételezési pont(ok) kialakítása, szabályzó rendszer kialakítása, monitoring rendszer kialakítása és telepítése, amellyel a COP, SPFprim értékek számíthatók és ellenőrizhetők; Thermal Response Test (TRT) elvégzése, a berendezés telepítése.

e)   Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése, amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik, továbbá ezen tevékenységekre más konstrukcióból nem igényeltek támogatást.:

 • Bekötővezeték megépítése a primer oldali hőfogadóig;
 • Primer oldali hőfogadó rendszer kialakítása/felújítása beleértve a hőellátó rendszerhez (szekunder rendszer) való csatlakozás kiépítését.
 • Az erőművi, ipari hulladékhő (pl. kondenzációs hő, füstgázhő, sarjúgőz, stb.), mint alternatív energiaforrás hasznosítása.

f)    Megyei önkormányzati konzorciumvezetői szinten összefogott és koordinált, a helyi önkormányzati konzorciumi tagok Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP) felülvizsgálata illetve átdolgozása Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé (SECAP) vagy a saját SECAP-juk kidolgozása és/vagy a megye területén működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek SECAP-jainak összefogása.

g) Városok energiahatékonyságának növelése érdekében okos hálózat (SMART GRID) és okos mérés (SMART METERING) rendszer létrehozása

 • Önkormányzati tulajdonú épületek és intézmények energia ellátását (villamos- és hő-energia) megvalósító egységek egy irányítási rendszerbe, hálózatba kötése (SMART GRID létrehozása), és ennek működéséhez szükséges városi szintű integrált energia menedzsment, monitoring és irányítási rendszer bevezetése (SMART METERING megvalósítása). A SMART GRID és a SMART METERING rendszer megvalósítása csak együttesen lehetséges. A két tevékenységet nem lehet külön választani egymástól. (Kivétel, ha pilot projekt keretében SMART METERING rendszer kerül kialakításra).

h) Energiaközösségek létrehozása és működtetése  – (Jelen tevékenységre kizárólag konzorciumi formában igényelhető támogatás.)

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 1. Akadálymentesítés – amennyiben releváns;
 2. Azbesztmentesítés – amennyiben releváns;
 3. Nyilvánosság biztosítása;
 4. Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása;
 5. Műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése – amennyiben releváns;

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

a)   Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület NEM esik legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába. Hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje: meglévő fosszilis alapú hőtermelő cseréje egy korszerűbb fosszilis alapú hőtermelőre vagy biomassza kazánrendszer telepítése;

 • fosszilis alapú távhőellátásban részesülő épületek szekunder oldali gépészeti korszerűsítései (A távhőszolgáltató tulajdonában lévő, jellemzően primer oldali gépészeti elemek kivételével, mert azok felújítása a ZIKOP-ból történhet. Nem támogatható továbbá a távhőszolgáltatás helyett más hőtermelő beépítése, azaz a távhőszolgáltatásról való leválás;fűtési és HMV rendszer korszerűsítése, cseréje;
 • hőleadó berendezések korszerűsítése, cseréje, szükség esetén a kapcsolódó kéménytechnikai fejlesztések elvégzésével;
 • épületegyüttes hőenergetikai rendszerének épületekre történő szétválasztása, hőtermelő helyiség (kazánház) kialakításával, gázvezeték kiépítésével, amennyiben a fejlesztés utáni külön hőenergetikai rendszerrel rendelkező épületek összesített számított energiafogyasztása kevesebb, mint a fejlesztés előtti állapotban lévő épületegyüttes energiafogyasztása, azaz a szétválasztás energia megtakarítással jár;
 • egymáshoz közel eső, önálló hőenergetikai rendszerrel rendelkező épületek épületegyüttessé alakítása, közös hőenergetikai rendszer megvalósításával, amennyiben a fejlesztés utáni közös hőenergetikai rendszerrel rendelkező épületegyüttes összesített számított energiafogyasztása kevesebb, mint a fejlesztés előtti állapotban lévő épületek energiafogyasztása, vagyis az egyesítés energia megtakarítással jár;
 • épületgépészeti intelligens szabályzási rendszerek kiépítése, fejlesztése. Ennek keretében épületek energetikai szabályzását, vezérlését biztosító rendszerek fejlesztése, hiányuk esetén ezek kiépítése, az ehhez szükséges mérési pontok kialakítása, központi épületenergia-menedzsment rendszerek kialakítása, a mérési eredmények gyűjtését, feldolgozását, megjelenítését biztosító fejlesztések megvalósítása.

b) Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület NEM esik legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába:

 • napsugárzás energiatartalmát hasznosító berendezés és a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése; statikai szakvélemény alapján a tetőszerkezet érintett teherhordó elemeinek megerősítése; az épületgépészeti rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések telepítése (pl.: kollektorköri vezérlőegység, termosztatikus szabályozószelep, tágulási tartály, hőcserélős melegvíztároló, hőátadó rendszer gépészeti elemei, szigetelt csővezeték rendszer, szivattyúk).

c) Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület nem esik legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába: Primer és szekunder oldalak kialakítása; beüzemelés, hőszivattyú energiaellátását biztosító energiavételezési pont(ok) kialakítása, szabályzó rendszer kialakítása, monitoring rendszer kialakítása és telepítése, amellyel a COP, SPFprim értékek számíthatók és ellenőrizhetők; Thermal Response Test (TRT) elvégzése, a berendezés telepítése.

d) Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése (a felhívás 3.3/j) pontjában leírtak kivételével), amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület nem esik legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába, továbbá ezen tevékenységekre más konstrukcióból nem igényeltek támogatást. Nyilatkozattal szükséges igazolni, hogy a csatlakozás nem a felhívás 3.3./j. pontjában leírt módon valósul meg! Bekötővezeték megépítése a primer oldali hőfogadóig;

e)   Primer oldali hőfogadó rendszer kialakítása/felújítása beleértve a hőellátó rendszerhez (szekunder rendszer) való csatlakozás kiépítését;

f) Az erőművi, ipari hulladékhő (pl. kondenzációs hő, füstgázhő, sarjúgőz, stb.), mint alternatív energiaforrás hasznosítása;

 

A felhívás keretében önállóan nem, csak az „önállóan támogatható tevékenységek” pontban felsorolt a); b); c); d); e); f) tevékenység valamelyikével együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:

 1. Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése
 2. Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése

 

Nem támogatható tevékenységek:

 1. Épület kizárólag bizonyos határoló szerkezeti elmeinek felújítása, amennyiben az épület egészére vonatkozóan a felújítás mértéke ezáltal nem éri el a felhívás 3.4.1.1/30) pontja értelmében a jelentős felújítás mértékét. Kivéve a műemlék vagy helyi védelem alatt álló épületek, amiket a felhívás 3.4.1.1/10 és 11) pontja szabályoz.
 2. Oktatási intézményeknél a szorosan vett oktatási tevékenységén túlmutató, gazdasági jellegű tevékenységhez (pl. kereskedelmi célú K+F tevékenységek, forprofit alapon helyiségek bérbeadása, stb.) hasznosított épületének illetve épületrészének energetikai felújítása;
 3. Új épület építése, kivéve 50 nm-nél kisebb méretű, az esetlegesen alkalmazott biomassza tárolásához, vagy az alkalmazott technika védelméhez szükséges, fűtetlen, vagy a technika védelméhez szükséges mértékben temperált melléképületek;
 4. Északra néző homlokzatokon külső árnyékolók vagy árnyékvető szerkezetek létesítése (indokolt esetben auditori állásfoglalás esetén ott is telepíthető);
 5. Biztonságtechnikai elemek (kaputelefon-rendszer, hangosítás, biztonsági kamerarendszer, stb.) beszerzése és telepítése;
 6. Split (mono, multi, légcsatornás, oldalfali, mennyezeti, padlóra állítható, kazettás)- vagy ablakklímák beépítése, cseréje, korszerűsítése, felújítása;
 7. Gépjárművek, mobil anyagmozgató- vagy munkagépek beszerzése;
 8. SEAP felülvizsgálata és átdolgozása, SECAP kidolgozása, amennyiben a 2007-2013 vagy a 2014-2020 tervezési időszakban és/vagy SECAP kidolgozása amennyiben 2014-2020 vagy a 2021-2027-as tervezési időszakban erre a célra az önkormányzat támogatást kapott bármely operatív program keretében.
 9. Olyan tevékenység, amely szerepel a támogatható tevékenységek között, de a projekt által érintett épületet vagy berendezést figyelembe véve, a 2007-2013 időszakban, ROP vagy KEOP forrásból, vagy a 2014-2020 időszakban TOP forrásból támogatásban részesült ugyanaz a tevékenység, és amelynek a fenntartási időszaka még nem zárult le;
 10. Az „önállóan támogatható tevékenységek” pont f) tevékenysége és a „választható, önállóan nem támogatható tevékenységek” pont d) tevékenység esetén a távhőszolgáltatói működési engedéllyel rendelkező távhőszolgáltató által működtetett távhőrendszerre történő csatlakozás;
 11. Állékonysági problémával rendelkező épület energetikai korszerűsítése. Abban az esetben lehet ilyen épületen energetikai korszerűsítést végrehajtani, amennyiben statikai szakvéleménnyel igazolták, hogy az épület állékonysági problémáját a fejlesztés előtt megoldották.
 12. Okos Hálózat (SMART GRID) és Okos Mérés (SMART METERING) rendszer, vagy a rendszer bármely elemének megvalósítása, amennyiben az bármilyen más forrásból (költségvetési-, uniós támogatás, stb.) már támogatásban részesült.

 

Elszámolható költségek

Projektelőkészítés költségei (max. 7%)

 • Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége
 • Közbeszerzés költsége (max. 1%)
 • Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

 • Építéshez kapcsolódó költségek
 • Eszközbeszerzés költségei
 • Immateriális javak beszerzésének költsége

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

 • Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége (max. 1%)
 • Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége
 • Képzéshez kapcsolódó költségek (pl. épülethasználók képzése) (max. 0,5%)
 • Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
 • Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége (max. 0,5%)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
 • Egyéb szolgáltatási költségek

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség

Projekt menedzsment költségek: a 272/2014 (XI. 5.) Kormányrendelet ——, a közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások figyelembevételével az alábbi költségtípusok számolhatók el a projekt menedzsment keretében (max. 2,5%)

 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
 • Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
 • Egyéb projektmenedzsment költség

Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)

Tartalék (max. 5%)

Projekt területi korlátozása

A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiók vonatkozó terület-specifikus melléklet szerinti megyéjének a települései.

A felhívás keretében kizárólag az alábbi intézményeknek/funkcióknak helyt adó épületek és kapcsolódó infrastruktúrájuk energiahatékonysági fejlesztése és/vagy megújuló energia-felhasználásának növelése támogatható. Amennyiben a jelenlegi funkció nem támogatható, de támogatható funkcióra való átállás tervezett, úgy a tervezett funkcióváltást legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig igazolni szükséges. A kérelemben releváns funkcióknak való megfelelést nyilatkozattal, illetve szükség szerint alátámasztó dokumentumokkal igazolni szükséges.

 1. Alap- és középfokú, oktatási intézmények és kapcsolódó épületeik: iskolaépület, kollégium, tornaterem, tanműhely;
 2. Kulturális és művészeti oktatást végző intézmények;
 3. Művelődési házak, színházak, egyéb, rendszeresen használt közösségi terek;
 4. Kulturális-, tudományos kiállítótermek, múzeumok, könyvtár, levéltár;
 5. Klubok, foglalkoztatók;
 6. Közigazgatási funkciót ellátó hivatali intézmények;
 7. Idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, valamint hajléktalanok otthona;
 8. Közcélú, nem professzionális sporthoz kötődő sportlétesítmények, fedett uszodák, közcélú szabadidős létesítmények;
 9. VMOP-1.3.2 felhívásban támogatható funkciók (háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás; fogorvosi alapellátás; alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás; védőnői ellátás; iskola-egészségügyi ellátás; járóbeteg-szakellátások );
 10. VMOP-1.3.2 felhívásban támogatható funkciók (étkeztetés; közösségi ellátások; házi segítségnyújtás támogató szolgáltatás; utcai szociális munka; nappali ellátás, család- és gyermekjóléti szolgálat/központ);
 11. VMOP-1.3.1 felhívásban támogatható funkciók: bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, óvoda, óvoda-bölcsőde, mint többcélú intézmény.
 12. Szociális ellátórendszer keretében finanszírozott támogatott lakhatás, mint szakosított ellátási forma céljára szolgáló lakás, épület továbbá a családok átmeneti otthona és albérlők háza, szolgálati lakás.
 13. 100% önkormányzati tulajdonban lévő olyan épület, ami az önkormányzat igazgatási, illetve kötelezően ellátandó feladatainak helyszínéül szolgál, vagy amelyben a betelepülő vállalkozások kizárólag közszolgáltatási szerződéssel rendelkező vállalkozások részére nyújtanak a közszolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen szolgáltatásokat és/vagy uniós versenyjogi értelemben vett egyéb gazdasági tevékenységet nem folytatnak.
 14. Többségi önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasági tulajdonban lévő olyan épületet, melyben gazdasági tevékenységként közszolgáltatási szerződés alapján végzett tevékenységet folytatnak A felhívás 5.9.1. pontjában leírtak alapján támogatás kizárólag a támogatható tevékenység tekintetében megbízási aktussal rendelkező kedvezményezett részére nyújtható.

Támogatás mértéke:

max. 100%

Támogatás összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.

Kategóriák
Cikk írója:

Böngésszen tovább cikkeinkben

Épületenergetikai fejlesztések pályázati támogatás közép és kivállalkozok részére

Épületenergetikai fejlesztések hamarosan pályázatból is megvalósíthatóak lesznek – 2022 áprilisában várhatóan megnyílik a felhívás! A pályázatok benyújtása 2022. április 20. […]

2022.04.07.
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP Plusz-2.1.1-21)

  Megyénként eltérő benyújtási dátum lehetséges a felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletekben foglaltak szerint. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program […]

2021.11.23.
Élhető települések (TOP Plusz-1.2.1-21)

  A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a Felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.   Cél a települések […]

2021.11.24.

Lépjen velünk kapcsolatba

{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['nev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['cegnev']}}
{{error_elements['contact_email']}}
{{error_elements['contact_phone']}}
{{error_elements['megjegyzes']}}
Üzenet küldése folyamatban...